МЕНТАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. В. Мельник ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Ключові слова: капіталізація, інкорпорований простір капіталотворення, економічна ментальність, корпоративна культура, когнітивність

Анотація

Традиційним фокусом наукових досліджень капіталізації підприємства є проблематика взаємодії диференційованих видів капіталу у об’єктивованому просторі, що не дозволяє пояснити результуючі аспекти капіталотворення з урахуванням постіндустріальної специфіки. У змістовних межах даного дослідження ключові фактори сучасних процесів капіталізації представлено у ментально-когнітивній площині, що пояснює причини ресурсних асиметрій, як джерела формування економічних результатів, у тому числі у капітальному аспекті. Логіка даного дослідження побудована таким чином, що на основі критичного аналізу та змістовного упорядкування сучасних підходів до систематизації факторів забезпечення досягнення результатів капіталізації дослідницьким фокусом визначено простір інкорпорованого капіталотворення, де відбувається трансформація неявних знань на явні. Використовуючи методи системного аналізу та синтезу доведено доцільність атрибутивного підходу до вивчення детермінант сучасного капіталотворення. Однією з ключових детермінант сучасних процесів капіталотворення визначено економічну ментальність, яка безпосередньо характеризує ціннісну природу капіталізації в аспекті змістозначущості, як інваріанту економічної цінності. Організаційний напрямок такого дослідження представлено проблематикою трансформації неявних знань у явні та їх об’єктивацією. У такій змістовній постановці актуалізовано дослідження взаємозв’язку корпоративної культури та результатів капіталізації у інкорпорованому та об’єктивованому просторах. Знаннєвий аспект зумовив дослідження особливостей капіталотворення у когнітивному аспекті. Доведено, що результатом взаємодії капіталів у когнітивному просторі є набуття організацією властивостей когнітивності та компетентності, які є ключовими з точки зору забезпечення цільової діяльності за постіндустріальних умов розвитку підприємства. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у процесі вивчення сучасної проблематики капіталізації підприємства дослідницький фокус зміщено з об’єктивованого простору капіталотворення у інкорпорований, який є причинним з точки зору забезпечення результуючих аспектів. Забезпечення успішності функціонування та розвитку бізнесу за сучасних умов діяльності залежить від організаційної здатності перетворювати можливості зовнішнього середовища на потоки цінності. Практична реалізація даної тези є можливою лише за умови пріоритетності впливу менеджменту на ментально-когнітивний простір капіталотворення, де закладається фундамент формування бажаних та очікуваних результатів діяльності підприємства.

Посилання

Кузнецов И.Н. (2006) Корпоративная культура. Минск: Книжный Дом «Мисанта», 272 с.

Гапоненко А.Л. (2008) Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. М.: Эксмо, 400 с.

Салихов Б.В. (2006) Корпоративная культура и управленческие основы формирования «культа» новейших знаний. Электронный ресурс. Режим доступа: http://bv-salikhov.ru/korporativnaya-kultura-i-znaniya.html

Магдалюк О. В. (2017) Розширення змістовного простору дослідження фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства. Стратегія економічного розвитку України. № 41. С. 24 – 31.

Буханець В. В. (2017) Стратегічна логіка капіталізації підприємства. Стратегія підприємства у постіндустріальному світі : монографія. К. : КНЕУ, 418 с., С. 224 – 238.

Наливайко А. П. (2012) Теоретичні засади стратегії підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства й організація виробництва». К., 26 с.

Гаращенко Н. М. (2003) Стратегічна платформа підприємства (теоретико-методологічний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». К., 19 с.

Гаращенко Н. М. (2007) Когнітивність організації в теорії фірми. Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. Вип. 20 – 21., С. 14 – 22

Гаращенко Н.М. (2014) Когнітивність організації як основа формування конкурентних переваг підприємства. Стратегія управління знаннями підприємства : монографія. К.: КНЕУ, 445 с., С. 17 – 29

Гаращенко Н.М. (2010) Когнітивність організації та її оцінка. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. № 6. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=230

Ланкина М.Ю. (2015) Управление компетентностью организации с учетом ее интеллектуальных ресурсов : автореф. дисс. на сискание научн. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хазяйством (менеджмент)». Курск. – 20 с.

Беляцкий Н.П. (2011) Инновационная компетентность организации. Вестник БГЭУ. Минск. № 2. с. 27 – 31

Малыгина О.В. (2014) Модель компетентности организации как инструмент оценки инновационного развития : Электронный ресурс. Интернет – журнал «Науковедение». № 6 (25). Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/108EVN614.pdf

Машкин В. (2005) Управление компетентностью : Электронный ресурс. Поволжский вестник качества. № 2. Режим доступа: http://www.pozmetod.ru/postech/Management_of_competention.html

Докшанин С.А. (2012) Актуальные проблемы и перспективы развития компетентностно-ориентированного обучения: зарубежный опыт. Вектор науки ТГУ. №3(10). 144 – 147

Армстронг М. (2005) Практика управления человеческими ресурсами. СПб.: Питер – 194 с.

Скурихина Т.Г. (2005) Компетенция и компетентность в системе показателей качества человеческих ресурсов организации. Труды XIII МНПК «Управление организацией: Диагностика, стратегия, эффективность». СПб.: Изд-во Политехн.ун-та. с.732-736

Barney J. (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management. Vol. 17. № 1. P. 99–120.

Kuznetsov I.N. (2006) Korporativnaya kul'tura [Corporate culture]. – Minsk: Knizhnyy Dom «Misanta» [Misantha Book House]. 272 s. [in Russian]

Gaponenko A.L. (2008) Upravleniye znaniyami. Kak prevratit' znaniya v kapital [Knowledge management. How to turn knowledge into capital]. – M.: Eksmo. – 400 s. [in Russian]

Salikhov B.V. (2008) Korporativnaya kul'tura i upravlencheskiye osnovy formirovaniya «kul'ta» noveyshikh znaniy [Corporate culture and managerial foundations of the formation of the "cult" of the latest knowledge]. - Elektronnyy resurs. Rezhim dostupa [Electronic resource. Access Mode]: http://bv-salikhov.ru/korporativnaya-kultura-i-znaniya.html [in Russian]

Magdalyuk O. V. (2017) Rozshirennya zmístovnogo prostoru doslídzhennya fundamental'no-vartísnogo pídkhodu do upravlínnya kapítalom pídpriêmstva [Rozshirennya zmіstnogo space to reach the fundamental and fundamental approach to managing capital of the company]. Strategíya yekonomíchnogo rozvitku Ukraí̈ni [Strategy for the economical development of Ukraine]. - № 41. – S. 24 – 31. [in Ukrainian]

Bukhanets' V. V. (2017) Strategíchna logíka kapítalízatsíí̈ pídpriêmstva / V. V. Bukhanets' [Strategy for the capitalization of enterprises]. Strategíya pídpriêmstva u postíndustríal'nomu svítí [Strategy for the post-industrial sector]. – K.: KNEU,. – 418 s. – S. 224 – 238. [in Ukrainian]

Nalivayko A. P. (2012) Teoretichní zasadi strategíí̈ pídpriêmstva [Theoretical ambush of strategic enterprise]: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yekon. nauk: spets. 08.06.01 «Yekonomíka pídpriêmstva y organízatsíya virobnitstva». A.P. Nalivayko. – K. – 26 s. [in Ukrainian]

Garashchenko N. M. (2003) Strategíchna platforma pídpriêmstva (teoretiko-metodologíchniy analíz) [Strategic platform of enterprise (theoretical and methodological analysis)]: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yekon. nauk: spets. 08.06.01 «Yekonomíka, organízatsíya í upravlínnya pídpriêmstvami» / N.M. Garashchenko. – K. – 19 s. [in Ukrainian]

Garashchenko N. M. (2007) Kognítivníst' organízatsíí̈ v teoríí̈ fírmi [Cognitive organization in the theory of enterprises]. Strategíya yekonomíchnogo rozvitku Ukraí̈ni: nauk. zb. [Strategy for Economic Development of Ukraine: Sciences. zb.] Vip. 20 – 21. – S. 14 – 22 [in Ukrainian]

Garashchenko N.M. (2014) Kognítivníst' organízatsíí̈ yak osnova formuvannya konkurentnikh perevag pídpriêmstva [Organizational competency as the basis for the form of competitive competitive moves]. Strategíya upravlínnya znannyami pídpriêmstva [Strategy for managing knowledge of enterprises: monograph / as amended]. – K.: KNEU. – 445 s. – S. 17 – 29 [in Ukrainian]

Garashchenko N.M. (2010) Kognítivníst' organízatsíí̈ ta í̈í̈ otsínka [Organizational organization and social assessment]. Yefektivna yekonomíka. Yelektronne naukove fakhove vidannya [Effective economy]. - № 6. – Rezhim dostupu [Access mode]: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=230 [in Ukrainian]

Lankina M.YU. (2015) Upravleniye kompetentnost'yu organizatsii s uchetom yeye intellektual'nykh resursov [Managing the competence of an organization, taking into account its intellectual resources]: avtoref. diss. na siskaniye nauchn. stepeni kand. ekon. nauk: spets. 08.00.05 «Ekonomika i upravleniye narodnym khazyaystvom (menedzhment)» / M.YU. Lankina. – Kursk. – 20 s. [in Russian]

Belyatskiy N.P. (2011) Innovatsionnaya kompetentnost' organizatsii [Innovative competence of the organization]. Vestnik BGEU. Minsk. - № 2. – s. 27 – 31 [in Russian]

Malygina O.V. (2014) Model' kompetentnosti organizatsii kak instrument otsenki innovatsionnogo razvitiya [The competency model of an organization as a tool for assessing innovative development]: Elektronnyy resurs. Internet – zhurnal «Naukovedeniye» [Internet - journal "Science of Science"] - № 6 (25). – Rezhim dostupa [Access mode]: http://naukovedenie.ru/PDF/108EVN614.pdf [in Russian]

Mashkin V. (2005) Upravleniye kompetentnost'yu [Competency management]: Elektronnyy resurs [Electronic resource]. Povolzhskiy vestnik kachestva [Volga region quality journal]. - № 2. – Rezhim dostupa [Access mode]: http://www.pozmetod.ru/postech/Management_of_competention.html [in Russian]

Dokshanin S.A. (2012) Aktual'nyye problemy i perspektivy razvitiya kompetentnostno-oriyentirovannogo obucheniya: zarubezhnyy opyt [Actual problems and prospects of development of competency-based education: foreign experience]. Vektor nauki TGU [Vector of science TSU]. №3(10). – 144 – 147 [in Russian]

Armstrong M. (2005) Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami [Human resources management practice]. – SPb.: Piter – 194 s. [in Russian]

Skurikhina T.G. (2005) Kompetentsiya i kompetentnost' v sisteme pokazateley kachestva chelovecheskikh resursov organizatsii [Competence and competence in the system of indicators of the quality of human resources of the organization]. Trudy XIII MNPK «Upravleniye organizatsiyey: Diagnostika, strategiya, effektivnost'» [Proceedings of XIII MNPK “Organization Management: Diagnostics, Strategy, Efficiency”]. – SPb.: Izd-vo Politekhn.un-ta. – s.732-736 [in Russian]

Barney J. (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. Vol. 17. № 1. P. 99–120. [in English]

Переглядів статті: 89
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Мельник, О. В. (2019). МЕНТАЛЬНО-КОГНІТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (152), 151-163. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-13
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС