МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

  • О. В. Головаш Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: механізм забезпечення, заклади охорони здоров’я, розвиток, віртуальний центр охорони здоров’я, інструментарій розвитку, АТ «Укрзалізниця»

Анотація

В статті розкрито механізм забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця», надано авторське визначення поняття механізм розвитку. Механізм забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я базується на виділенні цільової, виробничої, інноваційної, фінансової та інформаційної підсистем. Визначено, що на механізм забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я впливають інформаційні потоки з зовнішнього середовища підприємства та внутрішні фактори, обумовлені рівнем розвитку стратегічного потенціалу закладу. Цільова підсистема забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я включає стратегічні цілі, завдання, основні критерії оцінювання можливостей закладу та принципи. Виробнича підсистема відповідає безпосередньо за розвиток закладів охорони здоров’я шляхом реалізації стратегії розвитку, комплексу заходів щодо підвищення ефективності діяльності. Інноваційна підсистема представлена сукупністю інструментів, які сприяють здійсненню інноваційної діяльності. Основне завдання фінансової підсистеми полягає в забезпеченні процесу розвитку фінансовими ресурсами. Основним завданням інформаційної підсистеми є забезпечення процесу розвитку, розробки та впровадження інноваційних медичних технологій необхідною достовірною інформацією. Ключовими інструментами забезпечення розвитку визначено Центр медичних технологій, Інвестиційний фонд розвитку та Віртуальний центр охорони здоров’я. Важливим інструментом забезпечення належного рівня розвитку закладів охорони здоров’я визначено організацію «віртуального центру охорони здоров’я» - певного інтернет-простору, який, з одного боку, буде надавати можливості різним категоріям учасників лікувально-діагностичного процесу всіх закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця», а з іншого, забезпечить всіх учасників інноваційних процесів необхідною інформацією щодо впровадження інноваційної технологій. Розкрито основні цілі, завдання, особливості функціонування віртуального центру охорони здоров’я в аспекті забезпечення лікувально-діагностичного процесу та в аспекті забезпечення процесу створення замкнутого циклу розробки та впровадження інноваційних медичних технологій.

Посилання

Вовк С.М. Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я : дис.. доктора наук з державного управління: / Вовк Світлана Михайлівна; Донецький державний університет управління. - Маріуполь, 2019 - . 492с.

Готь Н.Р. Шляхи інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в умовах реформування системи охорони здоров’я / Н.Р.Готь, Г.О. Слабкий // Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини. – 2013 - том 1 – С. 34-38

Дорошенко О. О. Сучасний стан фінансово-економічного забезпечення медичної допомоги на вторинному рівні / О. О. Дорошенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. - №2. - - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1038

Журавлева Л.В. Повышение доступности и качества услуг здравоохранения в зарубежных странах / Л.В. Журавлева, О.В. Кораблева, М.А. Буранкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – № 5 (290). – С. 33-44

Корнійчук О.П. Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні / О.П.Корнійчук - Режим доступу: https://www.umj.com.ua/article/34166/udoskonalennya-ekonomichnogo-mexanizmu-rozvitku-pervinnoi-mediko-sanitarnoi-dopomogi-v-ukraini

Маслова О.П. Разработка концепции и бизнес-плана развития лечебного учреждения / О.П. Маслова, А.В. Вавилов - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kontseptsii-i-biznes-plana-razvitiya-lechebnogo-uchrezhdeniya

Фохт О. А. Динамика формирования и текущее состояние требований по защите персональных данных пациентов / О. А.Фохт, Ю. В. Козадой // Врач и информационные технологии: - 2011. - № 4. -С. 6–22

Фохт О. А. Защита персональных данных. Новое в законодательстве: тенденции, вопросы практического применения в медицинских информационных системах. / О. А.Фохт, А. А. Цветков // Врач и информационные технологии. - 2013. - № 5.. - С. 44–51.

Holovash О. Medical innovation center - innovative instruments for providing development of health institutions of ukrainian railway JSC/ О.Holovash, О.Ievsieieva // Sciences of Europe. - VOL 5, - No 45 (2019), - р 24-27

Головаш О.В. Фінансове забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я АТ «Українська залізниця» / О.В. Головаш // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2019. - №68. - С. 253-260

Vovk S.M. (2019) Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya systemnymy zminamy u sferi okhorony zdorovʺya [Mechanisms of state management of systemic changes in health care] Doctor thesis. Mariupol: Donetsk State University of Management [in Ukrainian].

Hotʹ N.R. and Slabkyy H.O. (2013) Shlyakhy innovatsiynoho rozvytku oblasnoyi klinichnoyi likarni v umovakh reformuvannya systemy okhorony zdorovʺya [Ways of innovative development of the regional clinical hospital in the conditions of reforming the health care system] Aktualʹni problemy klinichnoyi ta profilaktychnoyi medytsyny - Current problems of clinical and preventive medicine. 1. 34-38 [in Ukrainian].

Doroshenko O. O. (2017) Suchasnyy stan finansovo-ekonomichnoho zabezpechennya medychnoyi dopomohy na vtorynnomu rivni [The current state of financial and economic provision of medical care at the secondary level] Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok.- Public administration: improvement and development. 2. - - Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1038 [in Ukrainian].

Zhuravleva L.V., Korableva O.V. and Burankova M.A. (2015) Povysheniye dostupnosti i kachestva uslug zdravookhraneniya v zarubezhnykh stranakh [Improving the availability and quality of health services in foreign countries]. Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost' - National interests: priorities and security 5 (290). 33-44

Korniychuk O.P. Udoskonalennya ekonomichnoho mekhanizmu rozvytku pervynnoyi medyko-sanitarnoyi dopomohy v Ukrayini [Improving the economic mechanism of development of primary health care in Ukraine] Retrieved from: https://www.umj.com.ua/article/34166/udoskonalennya-ekonomichnogo-mexanizmu-rozvitku-pervinnoi-mediko-sanitarnoi-dopomogi-v-ukraini [in Ukrainian].

Maslova O.P. and Vavilov A.V. Razrabotka kontseptsii i biznes-plana razvitiya lechebnogo uchrezhdeniya [Development of a concept and a business plan for the development of a medical institution] / Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kontseptsii-i-biznes-plana-razvitiya-lechebnogo-uchrezhdeniya

Fokht O. A. and Kozadoy YU. V. (2011) Dinamika formirovaniya i tekushcheye sostoyaniye trebovaniy po zashchite personal'nykh dannykh patsiyentov [Dynamics of formation and the current state of the requirements for the protection of personal data of patients] Vrach i informatsionnyye tekhnologii- Physician and Information Technology - 4. 6–22

Fokht O. A. and Tsvetkov A. A. (2013) Zashchita personal'nykh dannykh. Novoye v zakonodatel'stve: tendentsii, voprosy prakticheskogo primeneniya v meditsinskikh informatsionnykh sistemakh. [Protection of personal data. New in the legislation: trends, issues of practical application in medical information systems] Vrach i informatsionnyye tekhnologii - Physician and Information Technologies. 5. 44–51.

Holovash О. and Ievsieieva О. (2019)Medical innovation center - innovative instruments for providing development of health institutions of ukrainian railway JSC/ Sciences of Europe. - 5. 45. 24-27 [in Ukrainian].

Holovash O.V. (2019) Finansove zabezpechennya rozvytku zakladiv okhorony zdorovʺya AT «Ukrayinsʹka zaliznytsya» [Financial support for the development of health facilities of JSC Ukrainian Railways] Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - Bulletin of the Economics of Transport and Industry. 68. 253-260 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Головаш, О. В. (2019). МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Економічний простір, (152), 131-141. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС