МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • М. В. Верескун Приазовський державний технічний університет
  • В. М. Колосок Приазовський державний технічний університет
  • С. В. Захаров Заступник міського голови м. Маріуполя
Ключові слова: методичні засади, системна трансформація, стратегія, вітчизняні промислові підприємства, підходи до системної трансформації

Анотація

Метою роботи є розробка методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегії системної трансформації вітчизняних промислових підприємств. Для досягнення мети дослідження використовувалися методи системного аналізу, сучасні концепції управляння виробництвом, аналізу та синтезу, дедукції та індукції, порівняння. Основними результати дослідження є основні підходи до організації процесу системної трансформації, до яких віднесені трансформація «по дрібницях» та комплексний підхід до трансформації. Також в роботі сформульовані вимоги щодо рівня готовності промислового підприємства до системної трансформації. Перед початком проведення системної трансформації на промисловому підприємстві мають бути: зв'язок стратегії з цілями підприємства; інвестування має проводитись лише у необхідні технології; надважливою є підтримка трансформаційних процесів з боку топ-менеджменту; має бути забезпечене ефективне використання накопиченої інформації та відбуватися постійний перегляд стратегії трансформації. Важливим результатом досліджень є основні заходи, що мають бути виконані в процесі системної трансформації. До переліку основних заходів віднесені: реформування корпоративної культури, кардинальна зміна бізнес моделі, оптимізація внутрішніх бізнес-процесів на основі ІТ-технологій та автоматизація взаємодії з клієнтами, постачальниками і партнерами. Крім того, в роботі виявлено основні перешкоди, які виникають перед підприємствами в процесі реалізації системної трансформації. Основним з них є: успадкована інфраструктура, нестача навичок, небажання цифрових змін або неготовність до них, швидкі темпи змін, відсутність узгодження з бізнес цілями, проблеми безпеки. Також в роботі запропоновані шляхи подолання названих перешкод. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності процесу формування стратегії системної трансформації промислових підприємств, а також під час організації процесу її проведення. Перспективним напрямком подальших досліджень є адаптація і конкретизація розроблених рекомендацій з урахуванням специфіки окремих галузей та особливостей конкретних промислових підприємств.

Посилання

Івченко Є.А. Трансформація, як поняття та підходи до його розуміння у економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827.

Черниговская Т. В. Научные лекции. 10. Прямая речь: веб-сайт. URL: https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya].

Шваб К. Четвертая промышленная революція. М. «Эксмо», 2016. с. 17-26.

Shwab K. The Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf.

Хиски Т. Готовимся к цифровой трансформации в пять шагов. CAD/CAM и производственные процессы: публикации. Веб-сайт. URL: https://www.dreambird.ru/articles/2018/5-steps-digital-transformation.

Стельиах С. Шесть барьеров на пути цифровой трансформации и стратегии по их преодолению. IT-Week №4 (940). URL: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php?ID=201706.

Пушкар О.І. Грабовський Є.М., Пономаренко Е.В. Стратегічне управління розвитком електронного бізнесу та інформаційних ресурсів підприємства (моделі, стратегії, механізми): наукове видання. М.: ХНЕУ, 2005. 478 с.

Шершньова З.Є. «Розбудова системи управління бізнес – організацій в інноваційній економіці»: монографія Л.О.Лігоненко, О.І.Гарафонова, Т.В. Омельяненко та ін. К. : КНЕУ. 2017. 436 с.

Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. 12-е изд., Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. 928 с.

Ivchenko E.A. (2015), "Transformation as a concept and approaches to its understanding in the economic context", ["Transformacija, jak ponjattja ta pidhody do jogo rozuminnja u ekonomichnomu konteksti"], Effective Economics. No.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827.

Chernigovskaya T.V. "Scientific lectures. 10", Direct speech ["Nauchnye lekcii. 10"], available at: https://www.pryamaya.ru/tatyana_chernigovskaya.

Schwab, K. (2016), "The Fourth Industrial Revolution", ["Chetvertaja promyshlennaja revoljucija"], M., "Exmo", pp. 17-26.

Shwab K. "The Global Competitiveness Report 2018", World Economic Forum. available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness Report2018.pdf.

Hiski T. "We are preparing for the digital transformation in five steps", ["Gotovimsja k cifrovoj transformacii v pjat' shagov"], CAD / CAM and manufacturing processes: publications. available at: https://www.dreambird.ru/articles/2018/5-steps-digital-transformation.

Steliah S. "Six barriers to digital transformation and strategies to overcome them", ["Shest' bar'erov na puty cyfrovoj transformacyy y strategyy po yh preodolenyju"], IT-Week No. 4 (940), available at: https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php?ID=201706.

Pushkar O.I. Grabovsky E.M., Ponomarenko E.V., (2005), "Strategic Management of the Development of E-Business and Information Resources of the Enterprise (Models, Strategies, Mechanisms): Scientific Edition", ["Strategichne upravlinnja rozvytkom elektronnogo biznesu ta informacijnyh resursiv pidpryjemstva (modeli, strategii', mehanizmy): naukove vydannja"], M., KhNEU, 478 p.

Shershnev Z.E. (2017), "Development of the Management System of Business Organizations in the Innovative Economy", ["Rozbudova systemy upravlinnja biznes – organizacij v innovacijnij ekonomici"], monograph, L.O. Ligonenko, O.I. Garafonova, T.V. Omelyanenko and all, K., KNEU, 436 p.

Thompson Jr. Arthur A., Strickland III A. J. (2006), "Strategic Management. Concepts and situations for analysis", ["Strategycheskyj menedzhment. Koncepcyy y sytuacyy dlja analyza"], 12th ed., trans. from English, M., publ. Williams House, 928 p.

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Верескун, М. В., Колосок, В. М., & Захаров, С. В. (2019). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (152), 114-130. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС