ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ

  • Т. П. Потапенко Черкаський державний технологічний університет
Ключові слова: потенціал, сільськогосподарський потенціал, економічний потенціал, регіон

Анотація

У статті запропоновано визначення для характеристики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі регіону, зокрема як сукупність економічних ресурсів та здатність їх ефективно акумулювати і використати суб’єктами економічних відносин адміністративно-територіального утворення, які провадять господарську діяльність з виробництва та переробки власної сільськогосподарської продукції, що у кінцевому результаті забезпечує соціально-економічний розвиток відповідного регіону. Зазначено роль сільськогосподарського потенціалу регіону у контексті діагностики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі на рівні регіону. Представлено структурно-логічну схему взаємозв’язку між даними категоріями. Зазначено наступні відмінності між термінами: сільськогосподарський потенціал регіону характеризує регіон, зважаючи на стан володіння наявними та перспективами залучення необхідних ресурсів для ведення сільськогосподарської діяльності, а друга категорія зорієнтована на економічну доцільність використання наявних та можливості залучення ресурсів для ведення сільськогосподарської діяльності у регіоні. Запропоновано виокремлювати в оцінці сільськогосподарського потенціалу регіону наступні складові потенціали: природній, виробничо-господарський, фінансово-інвестиційний, науково-інноваційний, трудовий та потенціал якості життя у сільській місцевості. Показники згруповано в шість інтегральних показників та порівняно з інтегральними показниками відповідних середніх значень по Україні (розраховано темпи приросту за кожен рік). Розглянуто динаміку показників, які характеризують запропоновані для оцінювання складові сільськогосподарського потенціалу, на прикладі Черкаського регіону. Виявлено, що Черкаський регіон володіє сприятливими умовами для ведення сільського господарства: значна частка капітальних інвестицій на розвиток галузі, висока концентрація навчальних та науково-дослідних установ, вище середнього по Україні рівень заробітної плати у галузі. Встановлено, що зважаючи на високу частку ріллі, родючість ґрунтів переважаючою є галузь рослинництва.

Посилання

Макаренко М. В. Економічний потенціал регіону як основа його розвитку. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 34. С. 12-18.

Економічна енциклопедія: у 3 т. Ред. рада: Б. Д. Гаврилишин та ін. Київ: Академія; Тернопіль: Акад. нар. хоз-ва, 2002. 864 с.

Рижок З. Економічний потенціал земельних ресурсів в умовах ринкових трансформацій. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. 2015. № 22 (2). С. 175-180.

Пугач А. М. Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. 2015. Вип. 2. С. 167-174.

Ключник А. В. Формування та розвиток економічного потенціалу сільських територій України: монографія. Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2011. 468 с.

Мовчанюк А.В. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій. Черкаської області. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 436-441.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Сментина Н. В. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіонів за результатами реалізації стратегічних планів. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: економіка. 2014. Том 19. Випуск 3/1. С. 233-237.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській області. URL: http://www.ck.ukrstat.gov.ua

Makarenko, M. V. (2017). Ekonomichnyi potentsial rehionu yak osnova yoho rozvytku [Economic potential of region as basis for its development]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Vol. 34. Pp. 12-18. [in Ukrainian].

Havrylyshyn, B. D. (2002). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv : Akademiia ; Ternopil : Akad. nar. khoz-va. [in Ukrainian].

Ryzhok, Z. (2015). Ekonomichnyi potentsial zemelnykh resursiv v umovakh rynkovykh transformatsii [Economic potential of land resources in conditions of market transformations]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika APK. Vol. 22(2). Pp. 175-180. [in Ukrainian].

Puhach, A. M. (2015). Osnovni polozhennia mekhanizmu vidtvorennia liudskykh resursiv v protsesi zabezpechennia rozvytku ahrarnoho potentsialu Ukrainy [Main aspects of human resources reproduction mechanism in development of Ukrainian agrarian potential]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia : Derzhavne upravlinnia. Vol. 2. Pp. 167-174. [in Ukrainian].

Kliuchnyk, A. V. (2011). Formuvannia ta rozvytok ekonomichnoho potentsialu silskykh terytorii Ukrainy: monohrafiia [Formation and development of economic potential of Ukrainian rural territories: monograph]. Mykolaiv: Dyzain ta polihrafiia. [in Ukrainian].

Movchaniuk, A. V. (2017). Osoblyvosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii Cherkaskoi oblasti [Features of socio-economic development of Cherkassy region rural areas]. Ekonomika i suspilstvo. Vol. 8. Pp. 436-441. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Official site of State Statistics Committee of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 September 2019). [in Ukrainian].

Smentyna, N. V. (2014). Otsinka rivnia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv za rezultatamy realizatsii stratehichnykh planiv [Assessment of regions’ socio-economic development level on results of strategic plans implementation]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriia: ekonomika. Vol. 19 (3/1). Pp. 233-237. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Cherkaskii oblasti [Official site of Main Department of Statistics in Cherkassy region]. www.ck.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ck.ukrstat.gov.ua (accessed 20 September 2019). [in Ukrainian].

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Потапенко, Т. П. (2019). ОЦІНКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ. Економічний простір, (152), 104-113. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-9
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ