ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

  • В. А. Здір Черкаський державний бізнес-коледж
  • Ю. М. Кулик Черкаський державний бізнес-коледж
  • Н. А. Глигало Черкаський державний бізнес-коледж
Ключові слова: аграрний сектор, аграрне виробництво, фінансування, інвестиційний клімат, бізнес, агрокліматичні ризики

Анотація

В статті розглянуто основні проблеми, які пов’язані з фінансуванням аграрного виробництва України. У сучасних умовах господарювання продукція аграрного сектору набуває стратегічного значення, тому накопичений досвід розвитку фінансових відносин в аграрному секторі об’єктивно сформував пріоритетні джерела залучення фінансових ресурсів аграрними підприємствами та напрями їх використання в даній галузі. Не дивлячись на заходи, які здійснюються для покращення фінансового клімату та підвищення привабливості аграрної галузі, залучений капітал не надходить у сільське господарство в тих обсягах, яких потребує дана галузь. Основними важливими причинами недоотримання додаткових фінансових ресурсів є високий ризик сезонного виробництва продукції, нерентабельність окремих видів діяльності аграрних підприємств, недоотримання вітчизняних інвестиційних ресурсів інших галузей, які на даний момент направляються в більш привабливі сфери господарювання. Активізація фінансової політики в аграрну сферу України потребує вирішення ряду проблем, які пов’язані насамперед з зацікавленістю суб’єктів господарювання у вкладенні фінансових ресурсів. Тому ефективним джерелом фінансової підтримки повинні стати власні та залучені фінансові ресурси. Державна фінансова політика повинна це враховувати і впливати шляхом удосконалення податкової політики в аграрній сфері. Ставки податків повинні бути знижені з метою диференціації їх ефективності. Крім того, на стан залучення інвестиційних ресурсів впливає характер виробництва аграрної продукції, який в різних природно-кліматичних умовах має свій відповідний характер. Саме ця умова повинна впливати на механізм ціноутворення інвестиційних ресурсів. Визначено базові категорії фінансування аграрних виробників. Говорячи про державну підтримку, особливу увагу слід звернути на розширення державної участі на комерційній основі у виробництві, зберіганні, реалізації продукції аграрної сфери, створення сприятливих умов реалізації продовольчих кредитів як на рівні держави, так і на рівні регіону, підтримка виробників продукції, яка має міжгалузеве, міжрегіональне та державне значення, залучення інвесторів. Враховуючи регіональну підтримку фінансової діяльності, необхідно звернути увагу на конкурсний спосіб виділення фінансових ресурсів виробничого призначення та на підтримку науково-технічного оснащення галузі.

Посилання

Сільське господарство України 2019. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 11 листопада 2019)

Український аграрний клуб. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_finansuvannya(дата звернення 11 листопада 2019)

Державна підтримка АПК. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (дата звернення 11 листопада 2019)

Данилишин Б. Нова державна підтримка агропромислового комплексу — шлях в нікуди. URL: https://lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_ pidtrimka.html (дата звернення 11 листопада 2019)

Чернієнко О.О. Сучасні проблеми державного регулювання ринку цукру. Економіка АПК. 2012. № 2. С. 61—65.

Патика Н.І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 26-31.

У 2018 році уповільнилася динаміка капітальних інвестицій в агросектор. AgroPolit.com. 2019. URL: https://agropolit.com/news/11666-u-2018- rotsi-upovilnilasya-dinamika-kapitalnih-investitsiy-vagrosektor (дата звернення: 9.11 2019)

Черкасова Т.І., Каражова Н.Д. Особливості формування інвестиційного потенціалу агропідприємств України. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 105-109.

Silʹsʹke hospodarstvo Ukrayiny 2019 [Agriculture of Ukraine 2019]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed November 11, 2019) (in Ukrainian)

Ukrayinsʹkyy ahrarnyy klub [Ukrainian Agrarian Club]. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/investitsii_finansuvannya (accessed November 11, 2019) (in Ukrainian)

Derzhavna pidtrymka APK. [State support for agriculture]. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (accessed November 11, 2019) (in Ukrainian)

Danylyshyn B. (2019) Nova derzhavna pidtrymka ahropromyslovoho kompleksu — shlyakh v nikudy [New state support for the agro-industrial complex is the path to nowhere]. URL: https://lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html (accessed November 11, 2019) (in Ukrainian)

Cherniyenko O.O. (2012) Suchasni problemy derzhavnoho rehulyuvannya rynku tsukru [Current problems of state regulation of the sugar market. APK economy]. Ekonomika APK. 2012. vol 2. S. 61- 65. (in Ukrainian)

Patyka N. I. (2018) Inozemni investyciji v siljsjkomu ghospodarstvi Ukrajiny: suchasnyj stan ta vplyv na jogho rozvytok [Foreign investments in agriculture of Ukraine: current state and impact on its development]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 26-31. (in Ukrainian)

AgroPolit (2019). U 2018 roci upoviljnylasja dynamika kapitaljnykh investycij v aghrosektor [In 2018, the dynamics of capital investments in the agricultural sector slowed down]. Available at: https://agropolit.com/news/11666-u-2018-rotsi-upovilnilasya-dinamika-kapitalnih-investitsiy-v-agrosektor (accessed 9 november 2019). (in Ukrainian)

Cherkasova T.I., Karazhova N.D. (2017) Osoblyvosti formuvannja investycijnogho potencialu aghropidpryjemstv Ukrajiny. [Features of formation of investment potential of agricultural enterprises of Ukraine]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji. Odesa, vol. 16, pp. 105-109. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Здір, В. А., Кулик, Ю. М., & Глигало, Н. А. (2019). ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ. Економічний простір, (152), 81-92. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-7
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ