ЗАЙНЯТІСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ – НОВА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ

  • Н. А. Азьмук Інститут економіки промисловості НАН України
Ключові слова: цифрові трудові платформи, цифрова зайнятість, зайнятість через платформи, соціальні та економічні ризики

Анотація

Цифрові платформи є новою реальністю сучасної глобальної економіки та головним чинником її зростання. Цифрові трудові платформи є швидкозростаючим елементом глобального ринку праці, вони забезпечують взаємодію між замовниками та виконавцями послуг, концентрують цифровий трудовий капітал та фактично знаходяться поза зоною моніторингу й регулювання національних інститутів. Цифрові трудові платформи переміщують в онлайн простір недоліки національних ринків праці та масштабують їх. Метою статті є дослідження особливостей формування та розвитку зайнятості через цифрові платформи, визначення соціальних та економічних ризиків такої зайнятості та розробка напрямів адаптації державного регулювання. У статті досліджено сутнісні аспекти трудових послуг через цифрові платформи та визначено позитивні і негативні аспекти зайнятості через цифрові платформи. Акцентовано увагу на дослідженні особливостей зайнятості через цифрові платформи. Виявлено, що цифрові платформи сприяють мінімізації трудових ресурсів в середині компаній з одночасним зростанням використання залученої праці на умовах фрілансу. Доведено, що цифрові платформи сприяють поширенню нетипової зайнятості, переміщують та масштабують вади національних ринків праці в онлайн простір. Здійснено компаративний аналіз основних характеристик зайнятості через цифрові платформи у порівнянні з найманими працівниками та самозайнятістю. Обґрунтовано, що виконання послуг через цифрові платформи має змішані ознаки найманої праці та самозайнятості. Визначено, що основними ризиками зайнятості через цифрові платформи для України є масштабування тіньової зайнятості в онлайн просторі, послаблення трудового потенціалу країни; відсутність соціального захисту. Запропоновано напрями мінімізації ризиків та адаптації національної політики зайнятості до викликів цифровізації економіки. Обґрунтовано, що основними напрямами адаптації національної політики зайнятості мають стати: нормативне врегулювання термінології та критеріїв такої зайнятості, розробка та впровадження інструментів її моніторингу та регулювання, запровадження спільної системи медичного страхування зайнятих через цифрові платформи.

Посилання

Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод для развивающихся стран. [Электронный ресурс] / ЮНКТАД, 2019. – Режим доступа: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf

Качество рабочего места в платформенной экономике. Аналитический материал про проблеме для Второго совещания Глобальной комиссии по будущему сферы труда. [Электронный ресурс] / МОТ, 2018. – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/cabinet/documents/publication/wcms_618382.pdf

Моазед, А., Джонсон, Н. Платформа: Практическое применение революционной бизнес-модели. / А. Моазед, Н. Джонсон, Альпина Паблишер. – Москва, 2019. – 288 с.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 252 с.

Meret C. et al. The digital employee experience: Discovering generation Z // Digital Technology and Organizational Change. – Springer, Cham, 2018. – С. 241-256

McAfee A., Brynjolfsson E. Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future. – WW Norton & Company, 2017.

Грішнова, О Шевчук, В. А., Світовий і український ринок праці у сфері веб-технологій: порівняльна оцінка привабливості професій. //Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2018. – № 1. – С. 59-68.

Harmon E., Silberman M. S. Rating working conditions on digital labor platforms // Computer Supported Cooperative Work (CSCW). – 2018. – Т. 27. – №. 3-6. – С. 1275-1324.

Grishnova, O., Cherkasov, A., Brintseva, O. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions. // Problems and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17 (2). 18–31.

Mesquita A. et al. The Workforce of the Future-Projects and Initiatives to Overcome the Challenges Enacted by the Digital Transformation //Advances in Tourism, Technology and Smart Systems. – Springer, Singapore, 2020. – 253-262.

Scholz T. Platform cooperativism //Challenging the corporate sharing economy. New York, NY: Rosa Luxemburg Foundation. – 2016.

Грішнова, О.А. Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики / О.А. Грішнова, О.С. Заїчко // Вісник економічної науки України. – № 2 (31). – 2016. – C. 52-57.

Зайнятість через цифрові платформи в Україні. [Електронний ресурс] / МОП, 2018. – Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635371.pdf

Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world. [Electronic resource]. / ILO, 2018 – Regime of access: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_645337/lang--en/index.htm

Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии. [Электронный ресурс] / Международный банк реконструкции и развития, 2019 – Режим доступа: http://documents.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-RUSSIAN.pdf#page=26

Upwork Investor Relation [Electronic resource]. / Upwork, 2019 – Regime of access: https://investors.upwork.com/

Загальні умови користування [Електронний ресурс] / Гловоапп, 2019. – Режим доступу: https://glovoapp.com/uk/legal/terms

Guidance and policy recommendations for the collaborative economy [Electronic resource]. / European Commission, 2016 – Regime of access: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en

Неформальне зайняте населення за статтю, місцем проживання та статусом зайнятості у 2018 році. [Електронний ресурс] / Держкомстат. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_nzn_smpsz_u.htm

Cтань курьером. [Электронный ресурс] / Glovoua. –Режим доступа: https://glovoua.com/bonus

Портрет ІТ-спеціаліста - 2019. Іконографіка [Електронний ресурс] / DOU –– Режим доступу https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2019/

Digital Economy Report 2019. Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries. (2019). UNCTAD. Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_ru.pdf

Job quality in the platform economy. Issue Brief Prepared for the 2nd Meeting of the Global Commission on the Future of Work. (2018). ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618382.pdf

Moazed, A., & Johnson, N. L. (2019). Platform: The Practical Application of a Revolutionary Business Model. Alpina Publishers. Moscow, 288 p.

Lyashenko, V.I., Vishnevsky O.S. Digital modernization of the Ukrainian economy as an opportunity for breakthrough development: monograph. (2018) NAS of Ukraine, Institute of prom-sti economy. Kyiv, 252 p.

Meret, C., Fioravanti, S., Iannotta, M., & Gatti, M. (2018). The digital employee experience: Discovering generation Z. In Digital Technology and Organizational Change (pp. 241-256). Springer, Cham.

McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future. WW Norton & Company

Grishnova, O.A, Shevchuk, VA, World and Ukrainian labor market in the sphere of web technologies: comparative evolution of professional attraction. (2018). Social-labor relations: theory and practice. Vol. 1, 59- 68

Harmon, E., & Silberman, M. S. (2018). Rating working conditions on digital labor platforms. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 27(3-6), 1275-1324.

Grishnova, O., Cherkasov, A., Brintseva, O., Sakovska, O., & Ostapchuk, A. (2019). Transition to a New Economy: Transformation Trends in the Fields of Income and Salary Functions. In SHS Web of Conferences , Vol. 67. EDP Sciences.

Mesquita, A., Oliveira, A., Sequeira, A., Oliveira, L., & Silva, P. (2020). The Workforce of the Future-Projects and Initiatives to Overcome the Challenges Enacted by the Digital Transformation. In Advances in Tourism, Technology and Smart Systems (pp. 253-262). Springer, Singapore.

Scholz, T. (2016). Platform cooperativism. Challenging the corporate sharing economy. New York, NY: Rosa Luxemburg Foundation.

Grishnova, A. A., & Zaichko, A. S. (2016). Newest technologies in staff economics: new opportunities and new challenges. Bulletin of Economic Science of Ukraine, (2), 52-57.

Employment through digital platforms in Ukraine. (2018). ILO. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635371.pdf

Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world. (2018), ILO, URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_645337/lang--en/index.htm

Upwork Investor Relation. (2019). Upwork, – URL: https://investors.upwork.com/

The Changing Nature of work: WDR (2019) The World Bank, URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019#a

General Terms of Use. (2019). Glovoapp. URL: https://glovoapp.com/uk/legal/terms

Guidance and policy recommendations for the collaborative economy (2016) European Commission, URL: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en

Informal employed population by sex, place of residence and employment status in 2018. (2019). State Statistics Committee, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_nzn_smpsz_u.htm

Become a courier. (2019). Glovoua, URL: https://glovoua.com/bonus

Portrait of an IT specialist - 2019. Iconography (2019). DOU, URL: https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2019/

Переглядів статті: 243
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Азьмук, Н. А. (2019). ЗАЙНЯТІСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ – НОВА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ. Економічний простір, (152), 66-80. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-6
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ