МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПП «ВМВ – ТРАНС»

  • О. О. Пшик-Ковальська Національний університет «Львівська політехніка»
  • В. П. Змієвський Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: оптимізація витрат, метод, загальновиробничі витрати, структура витрат, міжнародні вантажні перевезення

Анотація

У статті розгорнуто викладено методи оптимізації витрат підприємств, котрі здійснюють міжнародні вантажні автотранспорті перевезення в сучасних ринкових умовах. Встановлено мету дослідження, його основні завдання та актуальність проблеми, що полягає у значній потребі оптимізації як структури витрат вітчизняних підприємств загалом, так і окремих її елементів. Досліджено склад внутрішніх та зовнішніх факторів середовища функціонування, які впливають на оптимізацію витрат на прикладі приватного підприємства «ВМВ – ТРАНС». Здійснено стислий аналіз структури витрат вітчизняних фірм, що займаються перевезенням вантажу за допомогою автотранспорту. Також проведено аналіз останніх джерел та публікацій, пов’язаних в тій чи іншій мірі з методами оптимізації витрат. Слід зазначити, що до списку досліджуваних методів оптимізації було внесено як добре відомі, так і новаторські. Розглянуто докладно ряд методів оптимізації витрат таких як: lean thinking» (що означає «ощадливе виробництво» ), «таргет - костінг», «кайзен - костінг», Life Cycle Cost, EVA, АВС – аналіз. Охарактеризовано як теоретичні особливості кожного з методів, так і специфіку їх впровадження в діяльність підприємств, зокрема на прикладі вище вказаного суб’єкту господарювання. Зазначено переваги та недоліки імплементації попередньо вказаних методів, а також здійснено їх порівняльний аналіз ефективності. Було виокремлено ряд заходів, щодо покращення витрат для підприємств, що займаються наданням послуг у сфері міжнародних вантажних перевезень та виділено кілька методів, що мають місце саме для досліджуваного підприємства. Сформовано рекомендації по доцільності впровадження кожного з методів з метою підвищення ефективності їх впливу на оптимізаційні процеси фірми. Даний процес супроводжувався врахуванням специфіки міжнародних вантажних транспортних перевезень, адже певні аспекти даної галузі дуже часто не є контрольованими, що призводить до неможливості прогнозування та регулювання певних витрат. Зрештою, на основі цього сформовано підхід вибору вдалого методу для оптимізації витрат підприємств, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення.

Посилання

Лотиш О. Я. Економіко-математична модель оптимізації витрат на виробництво продукції підприємницьких структур / О. Я. Лотиш // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. праць. Вип. 4. – Чернівці, – 2003. – С. 317–320.

Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 188 с.

База даних міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/timeline/Vidkriti-dani.html

А. М. Пасічник, / Управління проектами, системний аналіз і логістика. - 2014. - Вип. 14(1). - С. 146-159.

Лебідь В.В. Кутирєв, К.М. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал: в 2 ч. Ч. 1: Серія: «Технічні науки» – К. : НТУ, 2014. – Вип. 14. – С. 7-11.

Цимбалюк Л. Г. Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як осно¬ва зменшення ціни товару / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун // Вісн. Бердян. ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3 (15). – С. 88–95.

Манів З. О. Економіка підприємства : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2006. – 580 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukrstat.gov.ua.

Котенко Т. Ю. Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі / Т. Ю. Котенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 118–121.

Манів З. О. Економіка підприємства : навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2006. – 580 с.

Кальєніна Н. В. Методи управління витратами, їх переваги та недоліки / Н. В. Кальєніна // Держава та регіони. – 2007. – № 5. – С. 32–35.

Качмарик Я. Д. Витрати підприємства та шляхи їх оптимізації / Я. Качмарик, О. Верещинська // Науковий вісн. НЛТУ: зб. науково-техн. пр. – Львів, 2007. – 17.4. – С. 174–177.

Lotysh, O. Ya. (2003). Economic-mathematical model of cost optimization for production of products of business structures. collection of scientific works, 4, 317-320. [in Ukrainian].

Poddierohin, A. M. (2005). Financial management. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Hrabovetskyi, B. Ye. (2013) Economic forecasting and planning. Vinnytsia: Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Ministry of Infrastructure of Ukraine database [Electronic resource] - Access mode: https://mtu.gov.ua/timeline/Vidkriti-dani.html

Pasichnyk, A. M. (2014). Project management, system analysis and logistics. Scientific Periodicals of Ukraine. 14(1), 146-159. [in Ukrainian]

Lebid V.V & Kutyriev, K. M. (2014). Project management, system analysis and logistics. Scientific journal, 14(2), 7-11. [in Ukrainian].

Tsymbaliuk, L. H. & Skryhun, N. P.(2011). Factors, reserves, and ways to reduce production costs as a basis for reducing commodity prices. Journal of Berdyansk University of Management and Business, 3(15), 88-95. [in Ukrainian].

Maniv, Z. O. & Lutskyi, I. M. (2006). Business Economics. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] - Mode of access to the resource: ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Kotenko, T. Yu. (2010). Cost analysis as a component of management in the construction industry. An efficient economy, 6, 118-121. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.152. [in Ukrainian].

Kovalenko, L. O. & Remnova, L. M. (2005). Financial management. Zaporizhzhia: Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Kalienina, N. V. (2007). Cost management methods, their advantages and disadvantages. State and regions 5, 42-46. [in Ukrainian].

Kachmaryk, Ya. D. & Vereshchynska, O. (2007). Costs of the enterprise and ways of their optimization. Scientific Bulletin. NLTU, 17(4), 174-177. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Пшик-Ковальська, О. О., & Змієвський, В. П. (2019). МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПП «ВМВ – ТРАНС». Економічний простір, (152), 43-55. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-4
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ