ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ КИТАЮ

  • В. В. Гончаренко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • В. О. Бабенко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
  • А. О. Пантелеймоненко Полтавська державна аграрна академія, м.Полтава
  • А. А. Пожар Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, відновлювальна енергетика, відновлювальні джерела енергії, «зелена» енергетика, енергетичний сектор, Китай, КНР

Анотація

У статті проаналізовано особливості інноваційного розвитку відновлювальної енергетики Китаю після прийняття у 2005 році закону «Про відновлювальну енергію в КНР». Показано важливість комплексного підходу до стимулювання інновацій з боку держави, який включав не тільки певні податкові та кредитні пільги для бізнесу у цій сфері, а й створення спеціального державного Фонду підтримки розвитку відновлюваної енергії. Встановлено, що підтримка з боку держави науково-технічних досліджень та їх впровадження, зробили Китай одним із світових лідерів відновлювальної енергетики, який за обсягами генерації сонячної енергетики обігнав США у 2015 році, а Європу – у 2018 році. Проаналізовано темпи зростання генерації відновлювальної енергетики Китаю за останні 10 років, показано місце Китаю у порівнянні з іншими країнами. Показано форми підтримки інноваційної діяльності і наукових досліджень у сфері відновлювальної енергетики, а також проаналізовано обсяги патентних заявок Китаю у відновлювальній енергетиці. Обґрунтовано, що продумана державна політика та державні інвестиції у розвиток енергетичних інновацій, зроблені урядом Китаю на початкових етапах, дозволили залучити значно більші приватні інвестиції у відновлювальну енергетику, що підняло її на новий рівень якості. Встановлено, що за 15 років Китай перетворився із споживача інноваційних технологій на визнаного світового лідера інновацій, увійшовши до першої п’ятірки за заявками на патенти у сфері відновлюваної енергії (2659 патентів за останні 10 років). Китай планує подальший інноваційний розвиток відновлюваної енергетики та збільшення її частки в енергетичному балансі. У статті продемонстровано форми підтримки розвитку інноваційних та відновлюваних джерел енергії у КНР, а також структуру патентів на відновлювану енергію. За цими показниками Китай займає 3 місце в світі після Японії та США за останні 5 років. Встановлено, що Китай має досить амбітні плани щодо розвитку відновлюваної енергії. У пропозиціях для нового п'ятирічного плану розвитку країни (2021-2025) та на період до 2050 року, передбачено, що сонячна та вітрова енергія повинні забезпечити 58% виробництва електроенергії у 2035 р. та 73% у 2050 році.

Посилання

Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року / О. Дячук, М. Чепелєв, Р. Подолець, Г. Трипольська та ін. ; за заг. ред. Ю. Огаренко та О. Алієвої // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. – Київ: Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 88 с.

Кудря С. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. - К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 489 с.

Мачулін В., Литовченко В., Стріха М. Сонячна енергетика: порядок денний для світу і України // Вісник НАН України. 2011. - №5. - C. 30-39.

Пришляк Н. Відновлювальна енергетика в Індії: сучасний стан та перспективи розвитку // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - №21. – С. 15-20.

Стоян О. Державне регулювання розвитку сонячної енергетики в Україні: від теорії до практики // Наукові праці. Державне управління. - 2014. - Том 249, № 237. - C. 124-130.

Annual energy outlook 2020. URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/Renewable Energy Law of the People's

Ball J., Reicher D., Sun X., Pollock C. The New Solar System. China’s evolving solar industry and its implications for competitive solar power in the United States and the world. - Stanford, CA: Steyer-Taylor Center for Energy Policy and Finance. - 2017. - 217 p. URL: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-20-Stanford-China-Report.pdf

BP Statistical Review of World Energy 2019 (1965-2018). URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

China Renewable Energy Outlook, 2019. URL: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/CREO2019_-_Executive_Summary_2019.pdf

China Statistical Yearbook 2019. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm

Chiu D. The East is green: China's global leadership in renewable energy. Center for strategic & international studies. URL: https://www.csis.org/east-green-chinas-global-leadership-renewable-energy

Future energy innovation research project. ConocoPhillips China, 2018. URL: http://www.conocophillips.com.cn/in-communities/education/future-energy-innovation-research-project

Green energy patents filed globally jump 28% in a year. Science Business Reporting. 2020. URL: https://sciencebusiness.net/news-byte/green-energy-patents-filed-globally-jump-28-year

McCrone A. and others. Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance. URL: https://europa.eu/capacity4dev/unep/documents/global-trends-renewable-energy-investment-2018

Nurton J. Patenting trends in renewable energy, 2020. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/01/article_0008.html

Republic of China (Adopted at the 14th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People’s Congress on February 28, 2005). URL: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=3942

Diachuk, O. (2017). Perekhid Ukrainy na vidnovliuvalnu enerhetyku do 2050 roku [Ukraine's transition to renewable energy by 2050] Retrieved from: https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_energetiku_do_2050_roku.pdf [in Ukrainian].

Kudria, S. (2012). Netradytsiini ta vidnovliuvani dzherela enerhii [Non-traditional and renewable energy sources]. К.: НТУУ КПІ [in Ukrainian].

Machulin, V., Lytovchenko, V., Strikha, M. (2011). Soniachna enerhetyka: poriadok dennyi dlia svitu i Ukrainy [Solar energy: an agenda for the world and Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy, 5, 30-39 [in Ukrainian].

Pryshliak, N. (2018). Vidnovliuvalna enerhetyka v Indii: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Renewable Energy in India: Current State and Prospects for Development]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 21, 15-20. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6359&i=2 [in Ukrainian].

Stoian, O. (2014). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku soniachnoi enerhetyky v Ukraini: vid teorii do praktyky [State regulation of solar energy development in Ukraine: from theory to practice]. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia. 237, 124-130. Retrieved from: http://official.chdu.edu.ua/article/view/60265/56071 [in Ukrainian].

Annual energy outlook 2020. (2020). Retrieved from: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/Renewable Energy Law of the People's

Ball, J., Reicher, D., Sun, X., Pollock, C. (2017). The New Solar System. China’s evolving solar industry and its implications for competitive solar power in the United States and the world. Stanford, CA: Steyer-Taylor Center for Energy Policy and Finance. Retrieved from: https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-20-Stanford-China-Report.pdf

BP Statistical Review of World Energy, 1965-2018. (2019). Retrieved from: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

China Renewable Energy Outlook. (2019). Retrieved from: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2019/CREO2019_-_Executive_Summary_2019.pdf

China Statistical Yearbook. (2019). Retrieved from: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm

Chiu, D. The East is green: China's global leadership in renewable energy. Center for strategic & international studies. Retrieved from: https://www.csis.org/east-green-chinas-global-leadership-renewable-energy

Future energy innovation research project. (2018). ConocoPhillips China. 2018. Retrieved from: http://www.conocophillips.com.cn/in-communities/education/future-energy-innovation-research-project

Green energy patents filed globally jump 28% in a year. (2020). Science Business Reporting. Retrieved from: https://sciencebusiness.net/news-byte/green-energy-patents-filed-globally-jump-28-year

McCrone, A. (2018). Global Trends in Renewable Energy Investment 2018. Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance. Retrieved from: https://europa.eu/capacity4dev/unep/documents/global-trends-renewable-energy-investment-2018

Nurton, J. (2020). Patenting trends in renewable energy. Retrieved from: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/01/article_0008.html

Republic of China (Adopted at the 14th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People’s Congress on February 28, 2005). Retrieved from: http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=3942

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Гончаренко, В. В., Бабенко, В. О., Пантелеймоненко, А. О., & Пожар, А. А. (2019). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ КИТАЮ. Економічний простір, (152), 5-16. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-1
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ