ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

  • Г. Л. Чміль Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Г. Р. Верзілова Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: маркетинговий актив, обліково-аналітична класифікація, вартісна оцінка, майбутні економічні вигоди від використання, витрати, підприємства торгівлі

Анотація

Метою статті визначено розробку науково-обґрунтованої класифікації маркетингових активів, яку буде покладено в основу системи їх облікової оцінки, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, розкриття у звітності підприємства та аналізу ефективності інвестицій в маркетингові активи. В статті проаналізовано запропоновані різними науковцями підходи до класифікації маркетингових активів з метою подальшого її удосконалення та застосування в обліково-аналітичній системі. Для виявлення важливості різних аспектів визнання маркетингових активів було проведено обстеження серед власників бізнесу, вищого керівництва, працівників обліково-фінансових служб та персоналу відділів маркетингу торговельних підприємств м. Харкова. Графічно інтерпретовано показник важливості ключових характеристик доцільності визнання маркетингових активів, надану кожним із чотирьох сегментів респондентів за п’ятьма вимірами: матеріальність, тривалість використання, вартісна оцінка, майбутні економічні вигоди від використання, зв’язок з основною діяльністю. Розроблено науково-обґрунтовану класифікацію маркетингових активів, в основу якої покладено принцип співставлення видів маркетингових активів та понесених підприємством у зв’язку з їх створенням витрат, як звітного, так і майбутніх періодів. Розроблену фасетну класифікацію маркетингових активів та маркетингових витрат торговельного підприємства запропоновано покласти в основу робочого плану рахунків синтетичного обліку та аналітичного обліку витрат маркетингової діяльності. Розподіл ознак в середині фасета запропоновано здійснювати відповідно до видів знаків на товари та послуги, рекламної продукції, баз даних, програмного забезпечення, що відповідатиме аналітичним рахункам бухгалтерського обліку. Розроблено математичну модель, яка узагальнює дані обліку маркетингових витрат для постановки на баланс відповідного маркетингового активу. В статті доведено, що лише холістичний підхід до організації формалізованого обліку маркетингових активів надасть можливість оцінити ефективність маркетингових витрат та вплив маркетингових активів на капіталізацію підприємства.

Посилання

Пономаренко Р. Маркетингові активи у міжнародній діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 4. C. 75-97.

Классификация активов маркетинга. [Електронный ресурс]. Режим доступа: https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=78882.

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб. : Питер, 2001.

Cadogan J., Muhlbacher H., Fahy J. Тowards a measure of marketing resource. Innsbruck

University Paper. 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/John_Cadogan/publication/40499272_Towards_a_measure_of_marketing_-resource_styles/links/00b7d52b6afc460e-55000000/Towards-a-measure-ofmarketingresource-styles.pdf

Циганкова Т., Пономаренко, Р. Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2 (25), С. 76-95.

Євтушенко Г. В., Лазаренко В. Є. Класифікація маркетингових інтелектуальних активів національного господарства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки. 2013. № 2. С. 50-55.

Srivastava R. K. Market-Based Assets and Shareholder Value: A Frame work for Analysis. 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-StrategySeminar-015/Session%201/Srivastava%20et%20al.pdf

Красовська О. Ю. Класифікація маркетингових активів підприємства. Агросвіт. 2017. № 24. С. 66-71.

Rust R. T., Ambler T., Carpenter G. S., Kumar V. Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Marketing. 2004. Vol. 68(4). Р. 76-89.

Мороз Л. А., Лебідь Т. В. Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. С. 214-220.

Лебідь Т. Методичні підходи до визначення маркетингових нематеріальних активів підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. №15(633). С. 403-410.

Pucci T., Simoni C., Zanni L. Measuring the relationship between marketing assets, intellectual capital and firm performance. Journal of Management & Governance. 2015. Vol. 19(3). Pp. 589-616.

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» : затв. Наказом Міністерства фінансів України зі змінами від 27 червня 2013 року № 627 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Ponomarenko, R. (2016). Marketynhovi aktyvy u mizhnarodnii diialnosti [Marketing assets in international activities]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 4, 75-97 [in Ukrainian].

Klassifikacziya aktivov marketinga [Classification of marketing assets]. Retrieved from: https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=78882 [in Russian].

Doil, P. (2001). Marketing, orientirovanny`j na stoimost` [Cost Oriented Marketing]. SPb. : Piter.

Cadogan, J., Muhlbacher, H., Fahy, J. (2015). Тowards a measure of marketing resource. Innsbruck University Paper. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/John_Cadogan/publication/40499272_Towards_a_measure_of_marketing_-resource_styles/links/00b7d52b6afc460e-55000000/Towards-a-measure-of-marketingresource-styles.pdf [in English].

Tsyhankova, T., Ponomarenko, R. (2016). Kliuchovi determinanty upravlinnia marketynhovymy aktyvamy hlobalnykh kompanii [Key Determinants of Global Asset Marketing Management]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 2 (25), 76-95 [in Ukrainian].

Yevtushenko, H. V., Lazarenko, V. Ye. (2013). Klasyfikatsiia marketynhovykh intelektualnykh aktyviv natsionalnoho hospodarstva [Classification of marketing intellectual assets of the national economy]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser.: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Ser .: Economic Sciences, 2, 50-55 [in Ukrainian].

Srivastava, R. K. (2015). Market-Based Assets and Shareholder Value: A Frame work for Analysis. Retrieved from: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-StrategySeminar-015/Session%201/Srivastava%20et% 20al.pdf [in English].

Krasovska, O. Yu. (2017). Klasyfikatsiia marketynhovykh aktyviv pidpryiemstva [Classification of marketing assets of the enterprise]. Ahrosvit – Agro-world, 24, 66-71 [in Ukrainian].

Rust, R. T., Ambler, T., Carpenter, G. S., Kumar, V., & Srivastava, R. K. (2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of marketing, 68(4), 76-89. [in English].

Moroz, L. A., Lebid, T. V. (2009). Stratehichnyi analiz marketynhovoho potentsialu pidpryiemstva [Strategic analysis of the marketing potential of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 214-220 [in Ukrainian].

Lebid, T. (2008). Metodychni pidkhody do vyznachennia marketynhovykh nematerialnykh aktyviv pidpryiemstva [Methodical approaches to determination of marketing intangible assets of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 15(633), 403-410 [in Ukrainian].

Pucci, T., Simoni, C., & Zanni, L. (2015). Measuring the relationship between marketing assets, intellectual capital and firm performance. Journal of Management & Governance, 19(3), 589-616.

P(S)BO 8 «Nemateri`al`ni` aktivi» : zatv. Nakazom Mi`ni`sterstva fi`nansi`v Ukrayini zi` zmi`name vi`d 27 chervnya 2013 roku № 627 Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Чміль, Г. Л., & Верзілова, Г. Р. (2019). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Економічний простір, (151), 201-211. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-17
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС