НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  • А. М. Орел Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: конкуренція, потенціал, конкурентний потенціал, підприємство, кола Ейлера, конкурентні переваги

Анотація

Успіх підприємства на ринку неможливий без належного рівня конкурентоспроможності продукції, основу якої формує конкурентний потенціал. Для забезпечення сталих позицій на ринку суб’єкту господарювання необхідно постійно управляти процесами формування та використання конкурентного потенціалу, що й обумовлює актуальність дослідження. Мета роботи полягає в уточненні змісту конкурентного потенціалу та визначенню його сфер. Першочергово було проаналізовано зміст та сутність конкуренції як феномену в економічній науці та практиці господарювання. Ключовими рисами конкуренції визначено: вона виступає форми боротьби між суб’єктами за обмежені ресурси; вона забезпечує постійний розвиток, являючись ключовим мотивом до вдосконалення; рівень конкуренції виступає вирішальною характеристикою ринку; взаємодія між суб’єктами у поєднанні конкуренції та кооперації дозволяє виокремити нове поняття «конкуренція», яке дозволяє частково нівелювати вплив негативних ринкових екстерналій. Змісту потенціалу дозволив визначити його сутність як взаємодію ресурсів, можливостей, ключових компетенцій, резервів, які використовуються або можуть бути використана для досягнення обраних цілей. Аналізуючи зміст окремих дефініцій поняття «конкурентний потенціал» було виокремлено його ключові визначення: він виступає множиною використаних та невикористаних можливостей підприємства, інструментом порівняння суб’єктів господарювання, об’єднує комплекс ресурсів, дозволяє ефективно конкурувати шляхом задоволення потреб споживачів та отримувати конкурентні переваги для досягнення цілей, що також дозволяє забезпечувати адаптацію до змін зовнішнього середовища. Для виокремлення сфер конкурентного потенціалу, які відображають взаємодію підприємства із зовнішнім середовищем, було використано методологію побудови кілець Ейлера, в результаті чого запропоновано: сфери потенційного конкурентного потенціалу для існуючих та майбутніх ринків, використаного конкурентного потенціалу та сферу невикористаних резервів. Ефективність конкурентного потенціалу запропонували оцінювати як співвідношення площі використаної сфери до загальної.

Посилання

Мельник К., Пташник С. Теоретичні засади конкурентоспроможності та її роль у розвитку підприємницької діяльності. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2018. Vol. 4, № 2. С. 97-114.

Gnyawali, Devi R., Park, Byung-Jin (Robert) Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation. Drivers and Consequences of Collaboration between Large Competitors. Research Policy. 2011. № 40(5): 650–663.

Арєф’єва О., Коренков О. Методичний підхід до визначення резервів загального потенціалу підприємства та управління ним. Економіст. 2003. №9. С. 45−47.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты. Сущность, показатели, пути повышения. 2–е изд. доп. и перераб. М.: ИНФРА–М, 1982. 236 c.

Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств : автореф. дис. канд. екон. наук. К., 2001. 20 с.

Федонін О. С. Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібн. К.: КНЕУ, 2004. 316 с.

Бабина О. Є. Потенціал як системна економічна категорія. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 23-26.

Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід : монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 294 с.

Воронкова А. Є. Стратегическое управление конкурентоспособним потенциалом предприятия: диагностика и организация : монографія; 2-е изд. Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2004. 320 с.

Головкова Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток: монографія. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. 340 с.

Гудзинський О. Д. Судомир С. М., Гуренко Т. О. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія. К.: ІПК ДСЗУ, 2010. 212 с.

Кирчата І. М., Поясник Г. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі: монографія.ь Харків: ХНАДУ, 2009. 160 с.

Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия. М. : ЗАО "Издательство "Экономика", 2002. 559 с.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2004. 316 с.

Бабина О. Є. Потенціал як системна економічна категорія. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 23–26.

Стахова М. В., Малик О. В. Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності підприємства. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С. 468-473.

Николюк О. М., Полянко В. Б. Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 112-117.

Кадыкова И. Н., Ларина С. А., Чумаченко И. В. Управление внутренними стейкхолдерами проектов при реализации стратегии программы. Управління розвитком складних систем. 2016. № 28. С. 68–74.

Сьомич М. І. Управління організаційно-правової безпекою суб'єктів аграрного бізнесу в контексті теорії зацікавлених сторін. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 220–234.

Mel'nyk, K., Ptashnyk, S. (2018). Teoretychni zasady konkurentospromozhnosti ta ii rol' u rozvytku pidpryiemnyts'koi diial'nosti. [Theoretical basis of competitiveness and its role in the development of entrepreneurial activity]. Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. [Agricultural and resource economics: an international scientific e-journal]. Vol. 4, № 2. S. 97-114 [in Ukrainian]..

Gnyawali, Devi R., Park, Byung-Jin (Robert) (2011). Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation. Drivers and Consequences of Collaboration between Large Competitors. Research Policy. № 40(5): 650–663 [in English].

Arief'ieva, O., Korenkov, O. (2003). Metodychnyj pidkhid do vyznachennia rezerviv zahal'noho potentsialu pidpryiemstva ta upravlinnia nym. [Methodical approach to determination of reserves of the general potential of the enterprise and its management]. Ekonomist. [Economist]. №9. S. 45−47 [in Ukrainian].

Abalkyn, L. Y. Konechnye narodnokhoziajstvennye rezul'taty. Suschnost', pokazately, puty povyshenyia. [Final national economic results. The essence, indicators, ways of increase]. 2–e yzd. dop. y pererab. [2nd ed. ext. and recycling]. M.: YNFRA–M, 1982. 236 c. [in Russian].

Oleksiuk, O. I. (2001). Upravlinnia potentsialom aktsionernykh tovarystv [Managing the potential of joint stock companies]. PhD Thesis. K. 20 s. [in Ukrainian].

Fedonin, O. S., Riepina, I. M., Oleksiuk, O. I. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navch. posibn. [Potential of enterprise: formation and evaluation: textbook. manual]. K.: KNEU. 316 s. [in Ukrainian].

Babyna, O. Ye. (2011). Potentsial iak systemna ekonomichna katehoriia. [Potential as a systematic economic category]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. [Bulletin of Economics of Transport and Industry]. № 36. S. 23-26. [in Ukrainian].

Balabanova, L. V., Kholod, V. V. (2006). Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyj pidkhid : monohrafiia. [Marketing management of enterprise competitiveness: a strategic approach: a monograph]. Donets'k: DonDUET. 294 s. [in Ukrainian].

Voronkova, A. Ye. (2004). Stratehycheskoe upravlenye konkurentosposobnym potentsyalom predpryiatyia: dyahnostyka y orhanyzatsyia : monohrafiia [Strategic management of competitive potential of the enterprise: diagnostics and organization: monograph].; 2-e yzd. Luhansk: VNU ym. V. Dalia. 320 s. [in Russian].

Holovkova, L. S. (2009). Sukupnyy̆ ekonomichnyy̆ potentsial korporatsiï: formuvannia ta rozvytok: monohrafiia. [The total economic potential of the corporation: formation and development: a monograph]. Zaporizhzhia: Vyd-vo KPU. 340 s. [in Ukrainian].

Hudzyns'kyj, O. D., Sudomyr, S. M., Hurenko, T. O. (2010). Upravlinnia formuvanniam konkurentospromozhnoho potentsialu pidpryiemstv (teoretyko-metodolohichnyj aspekt) : monohrafiia [TO Management of formation of competitive potential of enterprises (theoretical and methodological aspect): monograph]. K.: IPK DSZU, 2010. 212 s. [in Ukrainian].

Kyrchata, I. M., Poiasnyk, H. V. (2009). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v hlobal'nomu seredovyschi: monohrafiia.' [Managing Enterprise Competitiveness in the Global Environment: A Monograph]. Kharkiv: KhNADU. 160 s. [in Ukrainian].

Popov, E. V. (2002). Rynochnyj potentsyal predpryiatyia [Market potential of the enterprise]. M.: ZAO "Yzdatel'stvo "Ekonomyka", 2002. 559 s. [in Russian].

Fedonin, O. S., Riepina, I. M., Oleksiuk, O. I. (2004). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka : navch. posib. [Potential of enterprise: formation and evaluation: textbook]. K. : KNEU. 316 s. [in Ukrainian].

Babyna, O. Ye. (2011). Potentsial iak systemna ekonomichna katehoriia. [Potential as a systematic economic category]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. [Bulletin of Economics of Transport and Industry]. № 36. S. 23–26. [in Ukrainian].

Stakhova, M. V., Malyk, O. V. (2017). Konkurentnyj potentsial iak osnova formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. [Competitive potential as a basis of formation of enterprise competitiveness ]. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V. O. Sukhomlyns'koho. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. [Mykolaiv National University named after VO Sukhomlinsky. Global and national problems of economy]. Issue 16. S. 468-473. [in Ukrainian].

Nykoliuk, O. M., Polianko, V. B. (2015). Otsinka vykorystannia konkurentnoho potentsialu sil's'kohospodars'koho pidpryiemstva. [Estimation of use of competitive potential of agricultural enterprise]. Innovatsijna ekonomika. [Innovative economy]. № 4. S. 112-117. [in Ukrainian].

Kadykova, Y. N., Laryna, S. A., Chumachenko, Y. V. (2016). Upravlenye vnutrennymy stejkkholderamy proektov pry realyzatsyy stratehyy prohrammy. [Managing internal project stakeholders when implementing a program strategy]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. [Management of complex systems development]. № 28. S. 68–74. [in Russian].

Syomych, M. I. (2019). Upravlinnia orhanizatsijno-pravovoi bezpekoiu sub'iektiv ahrarnoho biznesu v konteksti teorii zatsikavlenykh storin. [Management of organizational and legal security of agricultural business entities in the context of the stakeholders’ theory]. Visnyk KhNAU. [KhNAU Bulletin]. № 3. S. 220–234. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Орел, А. М. (2019). НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (151), 170-184. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС