ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

  • О. В. Головаш Український державний університет залізничного транспорту
Ключові слова: стратегічний потенціал, заклади охорони здоров’я, оцінювання, методичний підхід, інтегральний показник, АТ «Укрзалізниця»

Анотація

В статті досліджено існуючі підходи до оцінки стратегічного потенціалу економічних систем. Встановлено, що однією з основних проблем в оцінюванні рівня стратегічного потенціалу є визначення переліку показників, які дозволять комплексно і в повній мірі визначити можливості підприємств, врахувати особливості його розвитку. Комплексну оцінку рівня стратегічного потенціалу закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця» запропоновано проводити на основі розробленого методичного підходу, який базується на визначенні інтегральних показників основних компонентів стратегічного потенціалу (ресурсного та адаптаційного потенціалу) і їхніх складових (матеріально-технічного, фінансово-економічного, трудового, інноваційного, інформаційного потенціалів та резервів, ефективності управлінської системи, маркетингового потенціалу, корпоративної культури та організації взаємозв’язків та взаємовідносин з зовнішнім середовищем). Застосування даного підходу дозволяє провести оцінку по складових потенціалу з урахуванням рівня пристосованості закладів до постійно змінюваних умов, визначити слабкі місця та розробити ефективний механізм активізації стратегічного потенціалу закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця». Визначено групи показників-індикаторів та їх зміст. До таких груп належать показники, що характеризують: забезпеченість закладів матеріально-технічними ресурсами та ефективність їх використання; ефективність фінансового забезпечення діяльності закладу; ефективність використання трудових ресурсів; забезпеченість закладів інноваційними технологіями; інформаційну забезпеченість закладів хорони здоров’я; наявність зовнішніх та внутрішніх можливостей закладу; рівень організації діяльності, управління ; можливості позиціонування закладу на ринку медичних послуг; рівень організації праці, трудових взаємовідносин, культури закладу; ефективність системи постачання та збуту. Проведено оцінювання рівня стратегічного потенціалу закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця». Оцінка рівня стратегічного потенціалу закладів охорони здоров’я АТ «Укрзалізниця» свідчить про наявність можливостей активізації стратегічного потенціалу та його використання в забезпеченні розвиту закладів.

Посилання

Андреева Т.Е. Оценка стратегического потенциала предприятия в контексте влияния факторов внешней среды. / Т.Е.Андреева, О.А.Гетьман // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - № 59. - С. 91-101

Блонська В.І. Формування та оцінювання стратегічного потенціалу підприємств торгівлі. / В.І.Блонська, Р.О.Чижовський // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010.- Вип. 20.3 - С.179-185.

Богацька Н.М. Стратегічний потенціал підприємства/ Н.М.Богацька, Д. Ковальчук. - Режим доступу:: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73229.doc.htm

Васильева Н.А. Методологические подходы к оценке стратегического потенциала промышленного предприятия / Н.А. Васильева. - Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-strategicheskogo-potentsiala-promyshlennogo-predpriyatiya

Забуранна Л. В. Методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л.В. Забуранна, Т.Л. Нідзельська // Актуальні проблеми економіки. - 2016.- № 3.- С. 142-150.

Зяблицкая Н.В. Методология комплексной оценки адаптационного потенциала предприятий нефтегазовой отрасли / Н.В. Зяблицкая - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-kompleksnoyotsenki-adaptatsionnogo-potentsiala-predpriyatiy-neftegazovoy-otrasli

Лагунова Е. В. Стратегический потенциал компании и его оценка. / Е. В. Лагунова // Проблемы управления. - 2007. - № 6. - С. 40–44.

Мартиновський В.С. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств / В.С.Мартиновський. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/fie/article/view/51389

Маслак О.І. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська // Регіональна економіка. - 2012. - № 1. - С. 91-97.

Стратегічний менеджмент Режим доступу: https://pidruchniki.com/89749/menedzhment/otsinyuvannya_strategichnogo_potentsialu

Соломніков І.В. Забезпечення техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (теоретико-методичні засади): дис.. канд. екон. наук : 08.00.04 / Соломніков Іван Володимирович ; Укр. держ. ун-т залізн. транспорту. - Харків, 2018 - . 282 с.

Andreeva, T.E. and Getman, O.A. (2017) Otsіnka strategіchnogo potentsіalu of companies in kontekstі vplivu faktorіv zovnіshnіh srіbnih. [Assessment of strategic potential of enterprises in the context of influence of external silver factors.] Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti - The bulletin transport and industry economics. 59. 91-101 [in Ukranian]

Blonskaya, V.I. and Chizhovsky, R.O. (2010) Formuvannja ta ocinjuvannja strateghichnogho potencialu pidpryjemstv torghivli. [Formation and evaluation of strategic potential of trade enterprises]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny - Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. 20.3. 179-185. [in Ukranian]

Boghacjka, N.M. and Kovaljchuk, D. Strateghichnyj potencial pidpryjemstva [Strategic potential of the enterprise] Retrieved from: http://www.rusnauka.com/33_DWS_2010/33_DWS_2010/Economics/73229.doc.htm [in Ukranian]

Vasil'eva, N.A. Metodologicheskie podkhody k otsenke strategicheskogo potentsiala promyshlennogo predpriyatiya [Methodological approaches to assessing the strategic potential of an industrial enterprise] Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-strategicheskogo-potentsiala-promyshlennogo-predpriyatiya

Zaburanna, L. V. and Nidzeljsjka T.L. (2016) Metodychni pidkhody do ocinjuvannja strateghichnogho potencialu siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Methodical approaches to assessing the strategic potential of agricultural enterprise] Aktualjni problemy ekonomiky- Current problems of economy. 3. 142-150. [in Ukranian]

Zyablitskaya N.V. Metodologiya kompleksnoy otsenki adaptatsionnogo potentsiala predpriyatiy neftegazovoy otrasli [Methodology of a comprehensive assessment of the adaptive potential of oil and gas enterprises] Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-kompleksnoyotsenki-adaptatsionnogo-potentsiala-predpriyatiy-neftegazovoy-otrasli

Lagunova E. V. (2007) Strategicheskiy potentsial kompanii i ego otsenka. [Strategic potential of the company and its assessment.] Problems of management- Problemy upravleniya. № 6. 40–44.

Martynovsjkyj, V.S. Metodychni pidkhody do ocinky ekonomichnogho potencialu pidpryjemstv [Methodical approaches to assessing the economic potential of enterprises] . Retrieved from: http://journals.uran.ua/fie/article/view/51389

Maslak, O.I. and Kvjatkovsjka L.A. (2012) Osnovni etapy ocinjuvannja strateghichnogho potencialu pidpryjemstva [The main stages of evaluating the strategic potential of the enterprise] Reghionaljna ekonomika- Regional Economics. 1. 91-97.

Strateghichnyj menedzhment [Strategic Management] Retrieved from: https://pidruchniki.com/89749/menedzhment/otsinyuvannya_strategichnogo_potentsialu

Solomnikov, I.V. (2018) Zabezpechennya tekhniko-tekhnolohichnoho rozvytku pidpryyemstv zaliznychnoho transportu (teoretyko-metodychni zasady) [Providing technical and technological development of railway transport enterprises (theoretical and methodological foundations)] Candidate’s thesis. Kharkov: USURT [in Ukrainian].

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Головаш, О. В. (2019). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Економічний простір, (151), 136-147. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС