ДО ВИБОРУ МЕТОДУ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

  • Л. С. Вербовська Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: персонал, компетенція, додана вартість, зміни, потенціал персоналу, людський капітал, конкурентоспроможність персоналу

Анотація

В статті обґрунтовано основні складові вдосконалення компетенцій персоналу в умовах змін. Розглянуто компетенційний підхід у розвитку персоналу і визначено, що на кінцевий результат освітнього процесу, який спрямований на формування у фахівця готовності до ефективного використовування потенційних можливостей (знань, умінь, навичок, цінностей, психологічних особливостей) та зовнішніх ресурсів (інформаційних, людських, матеріальних) як основа досягнення поставленої мети. Визначено, що врахування та поєднання «твердих (hard skills)» і «м’яких (soft skills)» навичок дозволяють використовувати набуті знання для виконання конкретних завдань на робочому місці у певній професійній діяльності. На основі аналізу світової практики подано перелік методів: дискусії, мозкові атаки, оксфордські дебати, Саsе – Studу, ділові і рольові ігри, практикуми, комунікаційні та управлінські тренінги, які застосовують для формування умінь та навичок працівників. Дані методи дозволяють розширити освітні можливості усталених форм проведення занять (лекцій, семінарів). Показано взаємозв’язок набуття нових та удосконалення існуючих компетенцій розвитку персоналу но основі тренування та коучингу. Коучинг розглянуто як досить ефективний метод взаємодії коуча та коучі тобто тренера та учня. Поєднання методу SMART у набутті компетенцій значно розширює можливості короткотермінового навчання, за рахунок застосування концепції «lifelong learning». Проаналізовано різні визначення сутності «компетенція», яке дозволяє зробити акцент, що при виборі різних форм навчання, зокрема, тренінгів, різних видів навчань необхідно використовувати/застосовувати сучасні методи та методики. В статті зазначено, що модель компетенції, яка має назву «ПУСК» у поєднанні із використанням програмного забезпечення «TALENTS ET COMPETENCES» дозволяє створити карти необхідних ключових компетенцій для виконання актуальних видів робіт та організувати відповідне професійне навчання для розвитку компетенцій працівників. Доведено, що невміле невикористання персоналом своїх знань, вмінь, досвіду та навичок, часто приводить до зменшення прибутку та неефективного використання їх потенціалу.

Посилання

Матеріал з Вікіпедії URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART

Joanna Jasińska (2015) «Zmiany w organizacjach: sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu». Monografia. Wydawnictwo FREL. Warszawa. s. 530.

Іжа М.М., Приходченко Л.Л. (2014) Компетентнісний підхід – основа забезпечення якості освітньої підготовки // Матеріали науково-практичної конференції «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам». URL: http://academy.gov.ua/pages/osn/2/news/99/files/konf.pdf

Вебинар: история, статистика и прогнозы URL: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=15267

Бураншина Н.А. (2011) Человеческий капитал в современных междисциплинарных исследованиях // Креативная экономика. № 10 (58). URL: http://old.creativeconomy.ru/articles/13361/

Moczydłowska J. (2010) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Difin. Warszawa. 260 s.

Pawlak Z. (2011) Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Poltext. Warsrawa. 110 s.

Zarządzanie zasobami ludzkimi / [red. prowadzący t. Krystyna Szczepaniak; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka] Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2007. 256 s.

Bugdol M. (2011) Zarządzanie pracownikami – klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych. Wydawnictwo Difin. Warszawa. 248 s.

Karwala S. (2009) Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Wyższa Szkoła Biznesu. National Louis University. Nowy Sącz. URL: http://mentoring.com.pl/Krzywa_Laffera.pdf

Portal Funduszu Europejskich. Program Kapitał ludzki. URL: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf

Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. URL: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070718/Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_-_Raport_podsumowujacy.pdf

Verbovska L.S. (2013) „Kompetencja jak główny aspekt rozwoju zasobów ludzkich”. Monografia „Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami” wydana przez UEP i PTE Poznań, red. Prof.

Barbara Borusiak. 167 s.

Петренко В.П., Данилюк-Черних І.М. (2012) Стан, цілі і завдання з розвитку людського капіталу підприємств нафтогазової промисловості: світ і Україна // Вісник СНУ ім. В. Даля. №11, Ч. 1. c. 372 –378.

Волобоєва І.О. (2014). Компетенції: ключовий елемент управління людським капіталом організації. Збірник наукових праць Соціально-трудові відносини: теорія та практика № 2. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/5659/Voloboeva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Szafrański, M., Goliński, M. (2015) System for Professionals – monitoring employers’ demands for key competences in Wielkopolska. In: Recent Advances in Computer Science, Proceedings of the 19th International Conference on Computers, 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. 184–199 p.

Управління розвитком персоналу (2013). Навчальний посібник/ За заг. ред. М.С. Татаревської. Одеса: Атлант. 427 с..

Кісь С.Я. Управління економічною безпекою підприємств нафтогазового комплексу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.04. Івано-Франківськ, 2010. 19 с.

Коломієць В.М. Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.04. Запоріжжя, 2008. 16 с.

Вербовська Л.С., Біла Е.Я. (2017) Метод SMART - інструмент управління розвитком персоналу на підприємствах готельно-туристичного бізнесу. Напрям розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя. 200 с.

Materialy z WikiPedia. Oficijnuj sajt. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART [in Ukrainian].

Joanna Jasińska (2015). "Zmiany w organizacjach: sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu". [Monografia. Wydawnictwo FREL] Warszawa. s. 530.

Iza M.M. & Pryxodchenko L.L. (2014). Kompetentnisnuj pidxid – osnova zabezpechennia jakosti osvitnioj pidgotowky. Retrieved from: http://academy.gov.ua/pages/osn/2/news/99/files/konf.pdf [in Ukrainian].

Vebinar: istorija, statistika i proznozy. Retrieved from: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=15267 [in Ukrainian].

Buranshina N.A. (2011). Chelovecheskij capital v sovremennyx miezdisciplinarnyx issledovanijax. Retrieved from: http://old.creativeconomy.ru/articles/13361/ [in Russian].

Moczydłowska J. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. [Podręcznik akademicki]. Wydawnictwo Difin. Warszawa. 260 s.

Pawlak Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Poltext. Warsraw. 110 s.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (2007) [red. prowadzący t. Krystyna Szczepaniak] PWN. Warszawa. 256 s.

Bugdol M. (2011). Zarządzanie pracownikami – klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych. Wydawnictwo Difin. Warszawa. s. 248

Karwala S. (2009). Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. [Wyższa Szkoła Biznesu. National Louis University]. Nowy Sącz, 2009. Retrieved from: http://mentoring.com.pl/Krzywa_Laffera.pdf

Portal Funduszu Europejskich. Program Kapitał ludzki. Retrieved from: http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/Program_Operacyjny_Kapital_Ludzki_05122011.pdf

Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Retrieved from: http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20110616070718/Bilans_Kapitalu_Ludzkiego_-_Raport_podsumowujacy.pdf

Verbovska L.S. (2013). „Kompetencja jak główny aspekt rozwoju zasobów ludzkich”. [Monografia „Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami”] Poznań. 167 s.

Petrenko V.P. & Danuliuk-Chernych I.M. (2012). Stan, cili i zavdannia z rozvytky liudskogo kapitalu pidprujemstv naftogazovoji promyslowosci: svit i Ukraina. [Visnyk CNU im. V. Dalia]. [in Ukrainian].

Voloboev I.O. (2014) Kompetenciji: klichovuj element upravlinnia liudskym kapitalom organizaciji. [Zbirnyk naukovych prac Socialno-trudovi vidnosyny: teorija i praktyka] № 2. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/5659/Voloboeva.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Szafrański, M. & Goliński, M. (2015). System for Professionals – monitoring employers’ demands for key competences in Wielkopolska. [In: Recent Advances in Computer Science, Proceedings of the 19th International Conference on Computers, 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers]. 184–199 p. [in Poland].

Upravlinnia rozvytkom personal. (2013). Navchalnuj posibnyk. [Za zag. redakcijeju M.S.Tatarevskoj]. Odesa: Atlant. 427 p. [in Ukrainian].

Kis S. Ya. (2010). Upravlinnia ekonomichnoju bezpekoju pidprujemstv naftogazovogo kompleksu: avtoreferat dusertaciji na zdobuttia naukovogo stupenia kandydata ekonomichnyx nauk, specialnisc 08.00.04. Ivano-Frankivsk. 19 p. [in Ukrainian].

Kolomijec V.M. (2008). Rozvytok konkurentospromognosti personalu mashynobudivnych pidprujemstv: avtoreferat dusertaciji na zdobuttia naukovogo stupenia kandydata ekonomichnyx nauk, specialnisc 08.00.04. Zaporizzia. 16 p. [in Ukrainian].

Verboska L.S. & BilaE. Ya. (2017). Metod SMART – instrument upravlinnia rozvytkom personal na pidprujemstvax gotelno-turystychnogo biznesy. [Napriam rozvytku runkowoji ekonomiky na zasadax konkurentospromognosti, innovacijnosti ta stalosti]. Zaporizzia, 200 p. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Вербовська, Л. С. (2019). ДО ВИБОРУ МЕТОДУ НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ. Економічний простір, (151), 123-135. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС