РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

  • М. Ю. Богославський Університет митної справи та фінансів
  • К. Г. Заборовець Університет митної справи та фінансів
  • Ю. В. Набока Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: стратегічна стійкість, корпоративна безпека, підприємство, силові карти (карти Уордли), потенціал розвитку, адаптивність, модельний базис

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей підтримки стратегічної стійкості та корпоративної безпеки підприємства в умовах глобальної конкуренції. Гіпотезу дослідження зведено до обов’язковості розгляду стратегічної стійкості та корпоративної безпеки підприємства у взаємозв’язку з параметрами життєвого циклу та створюваної ним споживчої цінності. Життєвий цикл при цьому визначаються в контексті параметрів конкурентного позиціонування підприємства та його взаємозв’язків зі стейкхолдерами. Розгляд життєвого циклу через сукупність виконуваних на кожній його стадій видів діяльності, дозволив сформування модельний базис механізму управління стратегічною стійкістю та корпоративною безпекою підприємства. Особливість запропонованого модельного базису полягає у розташуванні його елементів на стратегічному ландшафті позиціонування підприємства. Для цього використано концепції карт Уордлі (концепцію Wardley maps). Використання розробленого модельного базису орієнтовано на розгляд стратегічної стійкості через здатність безперервного задоволення поточних та перспективних потреб стейкхолдерів підприємства. Усвідомлення характеристик бізнес-ландшафту дозволяє при виробленні заходів з адаптації змінити вектор розвитку підприємства. Водночас стан «ситуаційної обізнаності» корелює з наданням можливості формування бажаної для підприємства поведінки споживача та конкурентів засобами рефлексивного менеджменту. Оскільки наявність такої можливості лише задекларована у статті, то й перспективи подальших досліджень автора становитимуть процеси рефлексивного управління стратегічною стійкістю та формування належного інструментарію розробки й реалізації рефлексивних впливів на стейкхолдерів підприємства. Розгляд життєвого циклу через сукупність виконуваних на кожній його стадій видів діяльності, дозволив визначити підхід до формування модельного базис механізму управління стратегічною стійкістю та корпоративною безпекою підприємства.

Посилання

Бараненко С. П. Стратегическая устойчивость предприятия / С. П. Бараненко, В. В. Шеметов. – М.: Центрполиграф, 2004. – 496 с.

Галицкая Ю. Н. Оценка стратегической устойчивости и обоснование стратегии развития предприятия / Ю. Н. Галицкая. – Краснодар: Раритеты Кубани, 2010. – 113 с.

Глущенко А. В. Стратегический учет / А. В. Глущенко, И. В. Яркова. – М.: Юрайт, 2017. – 240 с.

Дуброва О. С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення / О. С. Дуброва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – Т. 1. – № 1. – С. 15-19.

Дудин М. Н. Обеспечение стратегической устойчивости предпринимательских структур: теория, методология и практика : монография / М. Н. Дудин. – М.: ИМСГС, 2011. – 122 с.

Куніцин С. В. Механізм управління розвитком підприємств туристично-рекреаційної сфери: монография / С. В. Куніцин. – Сімферополь: Кримнавчпеддержаввидав, 2012. – 454 с.

Олійник А. П. Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів / А. П. Олійник, М. В. Криїівський, Н. О. Крихівська // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 122-128.

Сардак С. Е. Життєвий цикл соціально-економічних систем / С. Е. Сардак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 1. – С. 157 – 169.

Шматько Н. М. Організаційний розвиток великомасштабних економіко-виробничих систем: підтримка стійкості та інституціоналізація взаємодії : монографія / Н. М. Шматько. – Харків: ПП «Технологічний центр», 2019. – 368 с.

Яшин Н. С. Методология стратегической устойчивости предприятия / Н. С. Яшин, Е. С. Григорян // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2015. – № 1(55). – С. 18-22.

Wardley S. Wardley maps - Topographical intelligence in business / S. Wardley. – USA: Medium.com, 2018. – 380 с.

Baranenko S. P., Shemetov V. V. (2004), Strategicheskaja ustojchivost' predprijatija [Strategic stability of the enterprise]. Moscow: Centrpoligraf. [in Russian]

Galickaja Ju. N. (2010), Ocenka strategicheskoj ustojchivosti i obosnovanie strategii razvitija predprijatija [Evaluation of strategic sustainability and substantiation of enterprise development strategy]. Krasnodar: Raritety Kubani. [in Russian]

Glushhenko A. V., Jarkova I. V. (2017), Strategicheskij uchet [Strategic Accounting]. Moscow: Jurajt. [in Russian]

Dubrova O. S. (2010), Strategichna stijkist' pidpryjemstva: skladovi ta naprjamy i'i' zabezpechennja [Strategic sustainability of the enterprise: components and directions of its providing]. Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu – Bulletin of the Khmelnitsky National University, Volume 1, 1, 15-19. [in Ukrainian]

Dudin M. N. (2011), Obespechenie strategicheskoj ustojchivosti predprinimatel'skih struktur: teorija, metodologija i praktika : monografija [Provision of strategic sustainability of entrepreneurial structures: theory, methodology and practice: monograph]. Moscow: IMSGS. [in Russian]

Kunicyn S. V. (2012), Mehanizm upravlinnja rozvytkom pidpryjemstv turystychno-rekreacijnoi' sfery: monografyja [Mechanism of management of tourism and recreation enterprises development: monograph]. Simferopol': Krymnavchpedderzhavvydav. [in Ukrainian]

Olijnyk A. P., Kryi’ivs’kyi M. V., Kryhivs’ka M. V. (2019), Modeljuvannja vzajemozv’jazku strategichnoi' stijkosti sub’jektiv-partneriv [Modeling the Relationship between the Strategic Stability of Partners]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 122-128. [in Ukrainian]

Sardak S. E. (2016), Zhyttjevyj cykl social'no-ekonomichnyh system [he life cycle of socio-economic systems]. Marketyng i menedzhment innovacij – Marketing and innovation management, 1, 157 – 169. [in Ukrainian]

Shmat'ko N. M. (2019), Organizacijnyj rozvytok velykomasshtabnyh ekonomiko-vyrobnychyh system: pidtrymka stijkosti ta instytucionalizacija vzajemodii' : monografija [Organizational development of large-scale economic-production systems: sustainability support and institutionalization of interaction: monograph]. Harkiv: PP «Tehnologichnyj centr». [in Ukrainian]

Jashin N. S., Grigorjan E. S. (2015), Metodologija strategicheskoj ustojchivosti predprijatija [The methodology of strategic enterprise stability]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo social'no-jekonomicheskogo universiteta – Bulletin of the Saratov State Social and Economic University, 1(55), 18-22. [in Russian]

Wardley S. (2018), Wardley maps - Topographical intelligence in business. USA: Medium.com.

Переглядів статті: 78
Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Богославський, М. Ю., Заборовець, К. Г., & Набока, Ю. В. (2019). РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Економічний простір, (151), 113-122. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС