ФАСЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА ЙОГО ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

  • Н. С. Ковалевська Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • А. О. Лопін Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: природний капітал, ієрархічна класифікація, фасетна класифікація, екологічні аспекти діяльності, підприємства харчової галузі, обліково-звітна система, вартість природних активів

Анотація

Метою статті визначено розробку фасетної класифікації природного капіталу як основи його обліково-звітної інтерпретації в контексті сталого розвитку інвайронментальної економіки в умовах функціонування суспільства знань. Доведено, що віднесення функцій природного капіталу до життєпідтримуючих обґрунтовує практичне значення класифікації об’єктів бухгалтерського обліку оскільки, вона залежно від цільової спрямованості використання даних для підтримки системи управління підприємством забезпечує їх групування та систематизацію в різноманітних обліково-аналітичних розрізах. В статті обґрунтовано взаємозалежність процесу розробки обліково-звітної системи для відображення нових і специфічних видів активів, зобов’язань, доходів та витрат сучасних підприємств харчової галузі від науково-обґрунтованої класифікації об’єктів обліку. Досліджено ієрархічний і фасетний підходи до класифікації будь-яких об’єктів, які відрізняються різною стратегією використання класифікаційних ознак та підпорядкованістю елементів, наведено аналіз переваг та недоліків обох методів. Доведено, що більш адекватним методом класифікації екологічних аспектів діяльності підприємств харчової галузі є фасетний метод. Розроблено фасетну класифікацію природного капіталу, в якій виділено наступні фасети: необоротні активи, оборотні активи, капітал, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, елементи природного капіталу для розкриття за UNCTAD Core Indicators, елементи природного капіталу для розкриття за Methodology for SDG indicator 12.6.1, елементи природного капіталу для формування звіту про управління. Доведено можливість застосування запропонованої фасетної класифікації підприємствами різних видів діяльності. Проілюстровано на прикладі екологічних активів підприємств харчової галузі врахування галузевої специфіки при моделюванні подальшої деталізації елементів природного капіталу в рамках кожного розділу конкретного фасета. Запропоновано розроблену класифікацію покласти в основу розробки робочого плану рахунків синтетичного обліку, диференційованих відповідно до набору звітних показників, а в подальшому на її основі розробляти моделі аналітичного обліку екологічних аспектів діяльності підприємства та відповідні документи первинного обліку.

Посилання

Нарибаев К. Н. Организация бухгалтерского учета в США. М. : Финансы, 1979. 152 с.

Янчева Л.М., Крутова А.С., Нестеренко О.О. Інформаційні системи управління товарорухом в роздрібній торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2012. 272 с.

Шелест В. Проблеми класифікації нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку. Галицький економічний вісник. 2013. №3(42). с. 102-107.

Nobes C. International Classification of Financial Reporting. Croom Hall, 1983. 637 р.

Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія. За ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука, О.В. Ходаківської. К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. 502 с.

Кірейцева Г. Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. 2012. № 3(61). С. 67-73.

Максимів Л. І. Тенденції розвитку екологічно зорієнтованого бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2005. № 5. С. 18-23.

Мамчук І. В. Врахування природоохоронних витрат під час проведення реструктуризації еколого-шкідливих підприємств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_27/10.pdf.

Букало Н. Екологічні витрати, їх економічна природа та стан. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1. С. 128-137.

Daly Herman E. Sustaining our commonwealth of nature and knowledge. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.publicpolicy.umd.edu/faculty/daly/Forum%20on%20Social..basi%20copy%201.pdf.

Serdukov К., Krutova A., Nesterenko О. Praxeological Components of Biotech Companies’ Corporate Control Systems Integrated Assessment. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. Special Issue-1, 2019, pp. 369-378.

Крутова А.С., Нестеренко О.О. Методологічні засади відображення об’єктів природного капіталу у звітності підприємства. Бізнес-інформ. 2018. №7. С. 177-184.

Горячук В. Ф. Концептуальна модель широкого розуміння капіталу. Ефективна економіка. 2012. № 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_14.

Нестеренко О. О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія. Х. : Видавець Іванченко І. С., 2018. 410 с.

Тараненко І. В., Назаренко К. В. Соціально-економічний ефект НТП і динаміка сталого розвитку країн світу. Наука й економіка. 2012. № 1 (25). C. 211–218.

Naribaev, K. N. (1979). Organizacziya bukhgalterskogo ucheta v SShA. [Organization of accounting in the USA]. M. : Finansy [in Russian].

Iancheva, L.M., Krutova, A.S. & Nesterenko O.O. (2012). Informatsiini systemy upravlinnia tovarorukhom v rozdribnii torhivli [Information systems of commodity movement management in retail trade]. Kharkiv : KhDUKhT [in Ukrainian].

Shelest, V. (2013). Problemy klasyfikatsii nematerialnykh aktyviv yak obiektiv bukhhalterskoho obliku. [Problems of classification of intangible assets as accounting objects]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 3(42), 102-107 [in Ukrainian].

Nobes C. International Classification of Financial Reporting. Croom Hall, 1983. 637 р.

Lupenko, Yu.O., Zhuk, V.M., Shevchuk, V.O. & Khodakivskoi, O.V. (2013). Fizychna ekonomiia u vymirakh teorii i praktyky hospodariuvannia [Physical economy in the dimensions of theory and practice of management]. K.: NNTs «IAE» [in Ukrainian].

Kireitseva, H. (2012). Sutnist i klasyfikatsiia ekolohichnykh vytrat po operatsiiakh z atmosfernym povitriam [The essence and classification of environmental costs for operations with atmospheric air]. Visnyk ZhDTU: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – ZhSTU Bulletin: Economics, Management and Administration, 3, 67-73.

Maksymiv, L. I. (2005). Tendentsii rozvytku ekolohichno zoriientovanoho bukhhalterskoho obliku [Trends in the development of environmentally oriented accounting]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and Auditing, 5, 18-23 [in Ukrainian].

Mamchuk, I. V. (2009). Vrakhuvannia pryrodookhoronnykh vytrat pid chas provedennia restrukturyzatsii ekoloho-shkidlyvykh pidpryiemstv [Consideration of environmental costs during the restructuring of environmentally harmful enterprises]. nbuv.gov.ua. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_27/10.pdf [in Ukrainian].

Bukalo, N. (2019). Ekolohichni vytraty, yikh ekonomichna pryroda ta stan. [Environmental costs, their economic nature and condition]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 1, 128-137 [in Ukrainian].

Daly Herman E. Sustaining our commonwealth of nature and knowledge. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.publicpolicy.umd.edu/faculty/daly/Forum%20on% 20Social..basi%20copy%201.pdf.

Serdukov К., Krutova A., Nesterenko О. Praxeological Components of Biotech Companies’ Corporate Control Systems Integrated Assessment. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. Special Issue-1, 2019, pp. 369-378.

Krutova, A.S., Nesterenko, O.O. (2018). Metodolohichni zasady vidobrazhennia obiektiv pryrodnoho kapitalu u zvitnosti pidpryiemstva [Methodological principles for the presentation of natural capital assets in an entity's reporting]. Biznes-inform – Business information, 7, 177-184 [in Ukrainian].

Horiachuk, V. F. (2012). Kontseptualna model shyrokoho rozuminnia kapitalu [Conceptual model of a broad understanding of capital] Efektyvna ekonomika – An efficient economy, 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_14 [in Ukrainian].

Nesterenko, O. O. (2018). Intehrovana zvitnist: teoriia, metodolohiia, praktyka [Integrated reporting: theory, methodology, practice]. Kh. : Vydavets Ivanchenko I. S. [in Ukrainian].

Taranenko, I. V., Nazarenko, K. V. (2012). Sotsialno-ekonomichnyi efekt NTP i dynamika staloho rozvytku krain svitu [Socio-economic effect of NTP and dynamics of sustainable development of the countries of the world]. Nauka y ekonomika – Science and economics, 1, 211–218.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Ковалевська, Н. С., & Лопін, А. О. (2019). ФАСЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА ЙОГО ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Економічний простір, (151), 101-112. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-9
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ