МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • М. Ю. Разінькова Університет митної справи і фінансів
Ключові слова: підприємство, міжнародний бізнес, співпраця, тенденції, проблеми розвитку, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу та структуруванню проблем розвитку міжнародного бізнесу та виявленню можливих напрямків їх вирішення. Міжнародний бізнес розглядається як взаємодія організацій різних форм власності або підрозділів компанії, розташованих в різних країнах, метою якого є отримання доходу від переважної більшості міжнародних операцій у сфері ділових відносин. У статті аналізуються підходи науковців до проблем розвитку міжнародного бізнесу, систематизовано характерні особливості розвитку міжнародного бізнесу на сучасному етапі, структуровано фактори, що впливають на тенденції в міжнародному бізнесі (тимчасові та комунікаційні фактори, міжнародні угоди, торгові та двосторонні угоди, маркетингові фактори, просторові фактори, глобалізація, чинники національних економік, інституційні фактори, торгово-економічні блоки). Розуміння факторів впливу на розвиток міжнародного бізнесу дає змогу більш чітко відслідковувати проблеми та зрозуміти, які саме методи та механізми варто використати для їх ефективного вирішення. Зроблено висновок про необхідність врахування теоретичних концепцій та особливостей при аналізі проблем розвитку міжнародного бізнесу. Також при веденні міжнародного бізнесу важливо враховувати численні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії і перешкодити розвитку міжнародного бізнесу. Автор виділив кілька основних проблем: культурні відмінності, витрати компанії, конкуренція в приймаючій країні, державний контроль, націоналізація, війни і тероризм, недалекоглядність керівництва компанії, наявність внутрішніх національних перешкод, використання дешевої робочої сили, екологічна безпека, політична та економічна ситуація та їх нестабільність, зміни валютних курсів іноземних валют та валютні спекуляції, недостатня захищеність інтелектуальної власності в деяких країнах, специфіка податкового законодавства. У заключній частині статті наголошено на необхідності більш проведення більш ретельного аналізу проблем розвитку міжнародного бізнесу з використанням статистичних та емпіричних методів.

Посилання

Глобальное экономическое развитие: тенденции, ассиметрия, регулирование: монография / Д. Лукьяненко и др. / ‒ К. : КНЕУ. ‒ 2013.

Гуцалюк О. М. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту / О. М. Гуцалюк, В. А. Череватенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. ‒ 2015. ‒ № 6 (87). ‒ С. 8-13.

Жиленко К. М. Основні аспекти трансформаційних перетворень сучасного міжнародного бізнесу / К. М. Жиленко // Економічний вісник університету. ‒ 2017. ‒ № 35/1. ‒ С. 121-129.

Жуков С. Трансформація міжнародного бізнесу в умовах конкурентоспроможності суб’єктів та глобалізації економіки / С. Жуков // Геополітика України: історія і сучасність. ‒ 2012. ‒ Вип. 7. ‒ С. 268-286.

Карп В. С. Виклики і загрози у сучасному міжнародному бізнесі / В. С. Карп: [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3674

Макарчук К. О. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: теоретичний аспект / К. О. Макарчук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. ‒ 2013. ‒ № 1086. ‒ С. 28-31.

Макарчук К. О. Фактори впливу на розвиток міжнародного бізнесу у країнах Східної Азії / К. О. Макарчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. ‒ 2016. ‒ № 56. ‒ С. 159-169.

Пісна О. М. Ключові показники розвитку середовища бізнес-діяльності в Україні / О. М. Пісна // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. ‒ 2018. ‒ Том. 29 (68), № 3. ‒ 5-10.

Прушківська Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / Е. В. Прушківська, К. О. Третьякова // Економічний вісник. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 119-125.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 308 с.

Lukianenko D. (2013) Hlobalnoe эkonomycheskoe razvytye: tendentsyy, assymetryia, rehulyrovanye: monohrafyia, K., KNEU.

Hutsaliuk O. M. and Cherevatenko V. A. (2015) “Rozvytok mizhnarodnoho biznesu v konteksti mizhnarodnoho menedzhmentu”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, № 6 (87), pp. 8-13.

Zhylenko K. M. (2017) “Osnovni aspekty transformatsiinykh peretvoren suchasnoho mizhnarodnoho biznesu”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, № 35/1, pp. 121-129.

Zhukov S. (2012) “Transformatsiia mizhnarodnoho biznesu v umovakh konkurentospromozhnosti subiektiv ta hlobalizatsii ekonomiky”, Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist, Vol. 7, pp. 268-286.

Karp V. S. “Vyklyky i zahrozy u suchasnomu mizhnarodnomu biznesi” [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3674 (Accessed 05 Jan 2020).

Makarchuk K. O. (2013) “Mizhnarodnyi biznes v umovakh hlobalizatsii: teoretychnyi aspekt”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina, № 1086, pp. 28-31.

Makarchuk K. O. (2016) “Faktory vplyvu na rozvytok mizhnarodnoho biznesu u krainakh Skhidnoi Azii”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 56, pp. 159-169.

Pisna O. M. (2018) “Kliuchovi pokaznyky rozvytku seredovyshcha biznes-diialnosti v Ukraini”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, Vol. 29 (68), № 3, pp. 5-10.

Prushkivska E. V. and Tretiakova K. O. (2018) “Osnovy rozvytku novitnikh form mizhnarodnoho biznesu v umovakh hlobalizatsii”, Ekonomichnyi visnyk, № 2, pp. 119-125.

Suchasni tendentsii rozvytku svitovoi ekonomiky (2018), zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kharkiv: KhNADU, 308 p.

Переглядів статті: 1078
Завантажень PDF: 509
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Разінькова, М. Ю. (2019). МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економічний простір, (151), 91-100. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-8
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ