ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І КРАЇНАМ БЛИЗЬКОГО СХОДУ І АФРИКИ

  • Х. Омран Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: експортний потенціал, Близький Схід та Північна Африка, Суб-Сахарська Африка, конкурентоспроможність, товарні позиції

Анотація

В статті проаналізовано стан зовнішньоторговельних відносин України з країнами Близького Сходу і Африкою та напрями їхнього зростання. На основі аналізу глобальних факторів впливу на зовнішню торгівлю визначено регіон Близького Сходу та Африки як один із найбільш перспективних для диверсифікації експортно-імпортних потоків. Аналіз індексу конкурентоспроможності та показників зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються, дозволяє зробити припущення, що в наступному десятилітті країни цього регіону зможуть зберегти темпи економічного і соціального розвитку та сформувати нові точки зростання світової економіки. Розглянута експортна структура за країнами та товарними групами дозволяє визначити поточну ситуацію та резерви для зростання. Аналіз товарної структури експорту доводить його переважно сировинну орієнтацію. Визначено, що основними експортоорієнтованими секторами є аграрно-промисловий, металургійний, видобувний та лісовий, але провідними є перші два (експорт пшениці, соняшнику та металургійної продукції). На основі узагальнення міжнародного досвіду сприяння експорту визначено провідні підходи, серед яких основою є створення системи інституційної підтримки, яка забезпечується відповідними урядовими і підприємницькими структурами. Запропоновано умови для підвищення конкурентоспроможності української продукції на цільових ринках регіону, а саме формування комплексної стратегії просування експорту, формування відповідної системи підтримки національних виробників, створення діючої системи моніторингу перспективних ринків збуту та доцільність більш активного впровадження методів економічної дипломатії, серед яких виокремлено: моніторинг світових ринків товарів і послуг, участь у міжнародних виставках і торговельних місіях, проведення урядових і бізнесових переговорів, надання інформаційної підтримки, проведення досліджень цільових ринків. Перспективами подальших досліджень в цьому напрямі є визначення теоретичних і практичних передумов створення стратегії просування експорту товарів та послуг на ринках Близького Сходу і Африки.

Посилання

Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2015. 116 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2015_Perspektyvy_vyzhid.pdf

World Economic Forum (2019) Global Competitiveness Index 4.0. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/chapter-two-regional-and-country-analysis/

Анкаві Саєд С.М. Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2014. С. 65-68. URL: https://periodicals.karazin.ua/irtb/ article/view/4505

WTO (2019) World Trade Statistical Review. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm

Graham House (2020). Resource trade. Earth. URL: https://resourcetrade.earth/data?year=2016&exporter=804&importer=mea&units=value

Україна представляє свою продукцію на третій за розміром у світі харчовій виставці Gulfood. 2018. URL: https://epo.org.ua/gulfood2018-stand/

Перша українська торгова місія до Гани та Нігерії розпочала роботу в Аккрі. 2018. URL: https://epo.org.ua/trade-mission0ghana-nigeria-start/

Офіс презентував вітчизняний машинобудівний сектор на виставці Africa Rail. 2019. URL: https://epo.org.ua/ofis-prezentuvav-vitchyznyanyj-mashynobudivnyj-sektor-na-vystavtsi-africa-rail/

Спільні міжурядові комісії з країнами Близького та Середнього Сходу та Африки. URL: http://dialog.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DovidkiProSpilniMizhuriadoviKomisiiPoKrainakhSvituStvoritiNovuPidrubrikuKrainiBlizkogoTaSerednogoSkhoduTaAfriki&pageNumber=2

Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80

OECD, WTO (2019). The Aid for Trade at a Glance: economic diversification and empowerment. URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade19_chap5_e.pdf

Cibian, S. Central and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa Prospects for Sustained Re-engagement. Graham House. 2017. 30 p. URL: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-04/Research_Paper_CEE-Sub-Saharan-Africa_Cibian.pdf

Perspektyvy vykhodu Ukrainy na rynky vyskhidnykh krain. Analitychna dopovid [Ukrainian prospects of entering emerging markets. Analytical report] (2015). 116. Retrieved from http://razumkov.org.ua/uploads/article/2015_Perspektyvy_vyzhid.pdf [in Ukrainian]

Global Competitiveness Index 4.0. (2019). Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/chapter-two-regional-and-country-analysis/

Ankavi Saed, S (2014) Napriamky rozvytku ekonomichnoho spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu i derzhavamy Blyzkoho Skhodu [Directions for development of economic cooperation between Ukraine and the Middle East countries]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina [Bulletin of the VN Kharkiv National University Karazin], No 4, 65-68. [in Ukrainian]

World Trade Statistical Review 2019. (n.d.). Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2019_e/wts19_toc_e.htm

Graham House (2020). Resource trade. Earth. Retrieved from https://resourcetrade.earth/data?year=2016&exporter=804&importer=mea&units=value

Ukraina predstavliaie svoiu produktsiiu na tretii za rozmirom u sviti kharchovii vystavtsi Gulfood. [Ukraine presents its products at the world's third largest food exhibition Gulfood] (2018). Retrieved from https://epo.org.ua/gulfood2018-stand/ [in Ukrainian]

Persha ukrainska torhova misiia do Hany ta Niherii rozpochala robotu v Akkri. [The first Ukrainian trade mission to Ghana and Nigeria began operations in Accra]. (2018). Retrieved from https://epo.org.ua/trade-mission0ghana-nigeria-start/ [in Ukrainian]

Ofis prezentuvav vitchyznianyi mashynobudivnyi sektor na vystavtsi Africa Rail. [The office presented the national engineering sector at Africa Rail] (2019). URL: https://epo.org.ua/ofis-prezentuvav-vitchyznyanyj-mashynobudivnyj-sektor-na-vystavtsi-africa-rail/ [in Ukrainian]

Spilni mizhuriadovi komisii z krainamy Blyzkoho ta Serednoho Skhodu ta Afryky [Joint intergovernmental commissions with the countries of the Middle East and Africa]. Retrieved from http://dialog.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DovidkiProSpilniMizhuriadoviKomisiiPoKrainakhSvituStvoritiNovuPidrubrikuKrainiBlizkogoTaSerednogoSkhoduTaAfriki&pageNumber=2 [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku eksportu produktsii silskoho hospodarstva, kharchovoi ta pererobnoi promyslovosti Ukrainy na period do 2026 roku [On approval of the Strategy of development of agricultural products export, food and processing industry of Ukraine for the period until 2026] (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80 [in Ukrainian]

The Aid for Trade at a Glance. (2019). Retrieved from OECD, WTO: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade19_e.pdf

Cibian, S. (2017). Central and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa Prospects for Sustained Re-engagement. Retrieved from https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-04/Research_Paper_CEE-Sub-Saharan-Africa_Cibian.pdf

Переглядів статті: 106
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Омран, Х. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І КРАЇНАМ БЛИЗЬКОГО СХОДУ І АФРИКИ. Економічний простір, (151), 77-90. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-7
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ