ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРНИХ БІРЖОВИХ ФОНДІВ SPDR

  • Н. О. Краснікова Дніпровский національний університет імені Олеся Гончара
  • О. О. Бененсон Корпорація BIO RAD Laboratories GmbH
Ключові слова: інвестиції, фондовий ринок, акції, біржовий фонд, індекси, курсова вартість, ризик

Анотація

Робота присвячена вивченню інвестиційного потенціалу секторних біржових фондів SPDR, розглянуті переваги інвестування в акції таких фондів у порівнянні з інвестуванням в акції компаній або в паї відкритих взаємних фондів, вивчена динаміка ринкових цін акцій секторних біржових фондів як у сприятливі, так і у кризові періоди на фондовому ринку, визначені найбільш привабливі секторні біржові фонди для цілей інвестування. Дослідження проводилися на основі статистичного матеріалу, наявного у відкритому доступі, про ринкові ціни секторних біржових фондів SPDR за період з січня 2007 по листопад 2019 роки. Обробка даних здійснювалась з використанням статистичних методів, методу порівняння, графічного представлення матеріалу. В результаті проведених досліджень було встановлено, що акції біржових фондів мають ряд переваг перед простими акціями корпорацій і перед паями звичайних відкритих взаємних фондів, і є досить привабливими для цілей інвестування. До основних інвестиційних переваг цінних паперів ETF віднесені наступні: покупка цінних паперів ETF означає придбання вже диверсифікованого портфеля акцій, що дозволяє скоротити ризик втрат і забезпечити деякий захист в разі непередбаченого падіння ціни однієї з портфельних складових; біржові фонди продаються і купуються протягом всієї торговельної сесії; цінні папери біржових фондів можна купувати з використанням брокерського кредиту і здійснювати короткі продажі; відсутні характерні для взаємних фондів збори при купівлі та продажу цінних паперів і те, що інвестор, що купує цінні папери біржового фонду, завжди знає, які акції знаходяться в портфелі цього фонду. Було встановлено, що акції біржових фондів Select Sector SPDR Fund - Health Care (XLV) і Select Sector SPDR Fund - Technology (XLK) є найбільш привабливими для інвестування серед всіх секторальних біржових фондів групи SPDR. При цьому акції фонду Select Sector SPDR Fund - Technology (XLK) мають найвищий потенціал зростання в сприятливі періоди на фондовому ринку і помірний ризик - в кризові періоди; акції фонду Select Sector SPDR Fund - Health Care (XLV) мають досить високий потенціал зростання в сприятливі періоди на фондовому ринку і малий ризик - у кризові.

Посилання

Douglas J. Jordan, J. David Diltz / The profitability of day traders // Financial Analysts Journal. Volume 59, № 6. 2003, pp. 85-94

Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, Terrance Odean. The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading // Journal of Financial Markets 18 (2014) pp. 1–24

Джусов А. А. Инвестирование в акции на международных фондових рынках: обобщение опыта, особенности и практические рекомендации / А. А. Джусов // AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013. – 322 p.

Тьюлз Р. Фондовый рынок / Ричард Дж. Тьюлз, Эдвард С. Брэдли, Тэд М. Тьюлз – 6-е изд.: пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 648 с.

Булатов В.В. Экономический рост и фондовый рынок: В 2 т. / В.В. Булатов. – М.: Наука, 2004. – 353 с.

M.D. Weiss. Crash Profits: Make Money when Stocks Sink and Soar. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons Inc. 2009. – 384 p.

Gibson Roger. Asset Allocation: Balancing Financial Risk. Third addition. // McGraw-Hill. New York. 2005. – 276 pp.

Абрамов А.Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России / А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 416 с.

Dzhusov O. Thе application features of seasonal-cyclic patterns in international financial markets // Smerichevskyi S.,Sardak S.,Klimova O. / Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23, Issue 5, 2019 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/The-Application-Features-of-Seasonal-Cyclic-Patterns-in-International-Financial-Markets-1528-2635-23-5-460.pdf

Исаакман, Макс. Как инвестировать в индексы. / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 366 с.

Дилеев М. Биржевые ETF Фонды. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://equity.today/etf-birzhevye-investicionnye-fondy.html

Vanguard mutual funds [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://investor.vanguard.com/mutual-funds/list#/mutual-funds/asset-class/month-end-returns

Credit Suisse Fund Lab [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://fundlab.credit-suisse.com/de/en/retail/fund/search?FundTypeList=1

Information website http://bigcharts.marketwatch.com [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bigcharts.marketwatch.com/default.asp

Douglas J. Jordan, J. David Diltz (2003) The profitability of day traders // Financial Analysts Journal. Volume 59, № 6., pp. 85-94

Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, Terrance Odean (2014). The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading // Journal of Financial Markets 18, pp. 1–24

Dzhusov A. А. (2013). Investirovanie v aktsii na mezhdunarodnih fondovyh rinkah: obobschenie opita, osobennosti i prakticheskie rekomendatsii [Investing in stocks on international stock markets: summarizing the experience, features and practical recommendations]. AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Saarbrücken (Germany) : LAP LAMBERT Academic Publishing [in Russian].

Tewels R., Bradley E.,Tewels T. (2000) Fondoviy rinok [The Stock market]. (A. Volkova, A Schedrina, Trans). Мoscow: INFRA-M [in Russian].

Bulatov V.V. (2004). Ekonomicheskyi rost I fondoviy rinok [Economic growth and stock market] V 2 t. Мoscow: Nauka [in Russian].

Weiss M. D. (2009). Crash Profits: Make Money when Stocks Sink and Soar. Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons Inc.

Gibson R. (2005). Asset Allocation: Balancing Financial Risk. Third addition. // McGraw-Hill. New York.

Abramov A.E. (2005). Investitsionnie fondi: Dohodnost I riski, strategii upravlenia portfelem, obiekti investirovania v Rossii [Investment funds: Profitability and risks, portfolio management strategies, investment objects in Russia]. Мoscow: Alpina Biznes Books [in Russian].

Dzhusov O., Smerichevskyi S., Sardak S., Klimova O. (2019) Thе application features of seasonal-cyclic patterns in international financial markets // / Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23, Issue 5. Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/The-Application-Features-of-Seasonal-Cyclic-Patterns-in-International-Financial-Markets-1528-2635-23-5-460.pdf

Isaakman M. (2003). Kak investirovat v indeksi [How to invest in indices]. Moscow: Alpina Pablisher [in Russian].

Dileev M. Birzhevie ETF fondi [Exchange-traded funds]. Retrieved from: https://equity.today/etf-birzhevye-investicionnye-fondy.html [in Russian].

Vanguard mutual funds Retrieved from: https://investor.vanguard.com/mutual-funds/list#/mutual-funds/asset-class/month-end-returns

Credit Suisse Fund Lab. Retrieved from: https://fundlab.credit-suisse.com/de/en/retail/fund/search?FundTypeList=1

Information website http://bigcharts.marketwatch.com Retrieved from: http://bigcharts.marketwatch.com/default.asp

Переглядів статті: 90
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Краснікова, Н. О., & Бененсон, О. О. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЕКТОРНИХ БІРЖОВИХ ФОНДІВ SPDR. Економічний простір, (151), 51-64. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-5
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ