КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Раміг Гамарлі Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: високотехнологічне виробництво, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, масштабування інноваційного процесу, національна інноваційна система (НІС), науково-технологічна політика, фінансування інноваційних проєктів

Анотація

У статті наведено результати дослідження концептуальних засад трансформації інноваційної системи КНР і визначення напрямів стимулювання його інноваційної діяльності. Метою статті є ідентифікація недоліків науково-технологічної політики КНР та на онові їх узагальнення визначення основних напрямів удосконалення законодавства КНР у сфері науки і технологій, а також обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо стимулювання інноваційної діяльності КНР в умовах глобалізації. У процесі дослідження проаналізовано недоліки науково-інноваційної політики КНР и зазначено, що усвідомлення зазначених проблем і завдань, призвело до трансформації державної інноваційної стратегії КНР у бік всебічної підтримки інноваційного підприємництва. Визначено, що одним з успішних проявів цієї програми є стрімкий розвиток нових організаційних технічних і фінансових форм, що стимулюють і підтримують їх інноваційну активність, а саме: хакспейсів, бізнес-інкубаторів, бізнес-ангелів і приватних венчурних інвестиційних фондів, зосереджених головним чином на фінансування інноваційних МСП. У ході дослідження ідентифіковано основні напрями удосконалення законодавства КНР у сфері науки і технологій, а саме: збільшення висококваліфікованого кадрового потенціалу шляхом розширення доступності та підвищення якості освіти; поєднання централізованої державної політики у сфері науки і техніки із залученням приватних капіталів до науково-технологічного сектору; включення науково-дослідних організацій до структури виробничих компаній і холдингів, а також заохочення впровадження у виробництво нових технологій; популяризація науки і техніки, формування у суспільній свідомості ідеї важливості науково-технологічної бази для успішного і гармонійного розвитку держави у цілому. Зроблено висновок, що динаміка розвитку нових елементів у ландшафті інноваційного підприємництва КНР, носить взаємозалежний характер. Спільна НДДКР діяльність у китайських реаліях сприятиме підвищенню економічного успіху інноваційних проєктів, а розширення інноваційної активності у сфері малого та середнього бізнесу слугуватиме потужним імпульсом для розвитку ринку приватного венчурного капіталу в КНР.

Посилання

World Bank: China. URL: http://www.worldbank.org/en/country/china/data

Изотов Д. А. Опыт интеграции науки и образования в странах Северо-Восточной Азии // Инновации. 2013. № 1. C. 23-37.

Пивоварова Э. П. Китай вступает в «решающий» этап модер-низации // Азия и Африка сегодня. 2015. № 8. С. 47-55.

Sigurdson J. Technology and Science in Peopled Republic of China. UK. Oxford. 2018. Р. 11-27.

Huang C., Sharif N. Global technology leadership: The case of China // Science and Public Policy. 2016. Vol. 43. Р. 23-39.

Hubler W. Innowacje w Chinach: od starozytnosci do wyzwan dnia dzisiejszego // Kwartalnik naukowy. Akademia Finansow I Biznesu Vistula. Warszawa. 2013. № 2. Р. 12-19.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика, 1989. С. 172‒226. 523 с.

Попова М. В. Международный опыт построения индексов инновационного развития // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka/issues/2013/03/23033.

Schumpeter J. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.). 1934 (2008). 389 p.

Гончаров А. С. Трансформация высшего профессионального образования на основе смены технологического уклада в экономике [Електронний ресурс]. URL : http://www.science-education/102-5979.

Гончаренко Н., Булгакова О., Псьота Т. Криптовалюта як інноваційний інструмент міжнародних розрахунків в умовах глобальної фінансизації // Бізнес Інформ. 2018. №11. С. 441-449.

Довгаль О. А., Таран А. Ю. Теоретичні аспекти технологічного лідерства національних економік // Проблеми економіки. 2016. № 2. C. 5–12.

Коблов Е. Н. Курсом в 6-й технологический уклад [Електронний ресурс]. URL : http://www.nanonewsnet.ru/articles/2015/.

Матюшенко І. Ю. Перспективи технології розвитку конвергенції у країнах світу та Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. Харків, 2017. 448 с.

Matyushenko I., Danova M., Feoktystova O., Melnyk R. Formation of teams of performers of projects at innovative enterprises within the framework of the Industry 4.0 concept // International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8 (4). Р. 962-974.

Jablonski L., Jablonski M., Fedirko O. Building knowledge-based economy in the EU: methodological background and policy solutions // International Economic Policy. 2019. №2. Р. 7-33.

Шенкар О. Китай: век XXI. Развитие Китая, его влияние на мировую экономику и геополитическое равновесие. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2015. 193 с.

Main Science and Technology Indicators. Outlook. OECD, 2019. [Електронний ресурс]. URL : https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB.

The rating of the countries of the world in terms of global competitiveness according to imd information about the study and its results [Електронний ресурс]. URL : http://gtmarket.ru/ratings/the-imd-world-competitiveness-yearbook/info.

Global Innovation Index. [Електронний ресурс]. URL : https://www.globalinnovationindex.org.

Xiaoping Dan The main issues of modern China [Електронний ресурс]. URL: http://www.M.I.R. (Modernization. Innovation. Research). 2016. Vol. 7, No. 3. P. 119-124.

China Science and Technology Development Report. Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China. Beijing: Chinese S&T Literature Press, 2019. 362 р.

National Basic Research Program of China (973 Program) // Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China. [Електронний ресурс]. URL: http://www.most.gov.cn/eng/pro-grammes1/200610/t20061009_36223.htm.

China’s Report of Technology Foresight (Summary). People’s Republic of China // National Research Center for Science and Technology for Development. Research Group of Technology Foresight. September 2019. [Електронний ресурс]. URL: http://www.foresight.org.cn.

World Bank: China. URL: http://www.worldbank.org/en/country/china/data

Izotov, D. (2013). Opy`t integraczii nauki i obrazovaniya v stranakh Severo-Vostochnoj Azii [Experience in integrating science and education in North-East Asia]. Innovaczii – Innovation, 1, 23-37 [in Russian].

Pivovarova, E. (2015). Kitaj vstupaet v «reshayushhij» etap modernizaczii [China enters “crucial” phase of modernization]. Aziya i Afrika segodnya - Asia and Africa today, 8, 47-55[in Russian].

Sigurdson, J. (2018). Technology and Science in Peopled Republic of China. UK. Oxford, 11-27

Huang, C., Sharif , N. (2016). Global technology leadership: The case of China. Science and Public Policy, Vol. 43, 23-39

Hubler, W. (2013). Innowacje w Chinach: od starozytnosci do wyzwan dnia dzisiejszego [Innovation in China: from antiquity to the challenges of today]. Kwartalnik naukowy. Akademia Finansow I Biznesu Vistula - Scientific quarterly. Vistula Academy of Finance and Business. Warszawa, 2, 12-19 [in Polish].

Kondrat`ev, N. (1989). Bol`shie czikly ekonomicheskoj kon`yunktury: Doklad [Large cycles of economic conditions: Report]. Problemy ekonomicheskoj dinamiki - Problems of economic dynamics. Moskva: Ekonomika, 172‒226 [in Russian].

Popova, M. (2013). Mezhdunarodnyj opyt postroeniya indeksov innovaczionnogo razvitiya [International experience in building indices of innovative development]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovaczii - Modern research and innovation, 3. Retrieved from: http://web.snauka.ru/issues/2013/03/23033 [in Russian].

Schumpeter, J. 1934 (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.)

Goncharov, A. Transformacziya vysshego professional`nogo obrazovaniya na osnove smeny tekhnologicheskogo uklada v ekonomike [Transformation of higher professional education on the basis of a change in technological structure in the economy]. Retrieved from: http://www.science-education.ru/102-5979.

Goncharenko, N., Bulgakova O., Ps`ota T. (2018). Kryptovalyuta yak innovaczijnij instrument mizhnarodnikh rozrakhunkiv v umovakh global`noyi finansizacziyi [Cryptocurrency as an international innovation tool in the minds of global financialization]. Bizness Inform – Business Inform, 11, 441-449 [in Ukrainian].

Dovgal`, O., Taran, A. (2016). Teoretichni aspekti tekhnologichnogo liderstva naczional`nikh ekonomik [Theoretical aspects of the technological leadership of the national economies]. Problemi ekonomiki - Problems of the economy, 2, 5-12 [in Ukrainian].

Koblov, E. Kursom v 6-j tekhnologicheskij uklad [Course to the 6th technological mode]. Retrieved from: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2015/ [in Russian].

Matyushenko, I. (2017). Perspektivi tekhnologiyi rozvytku konvergencziyi u krayinakh svitu ta Ukrayini dlya vyrishennya global`nykh problem: monografiya [Perspectives of technological development of convergence in the world countries and Ukraine for the global problems solution: monograph]. Kharkiv [in Ukrainian].

Matyushenko, I., Danova, M., Feoktystova, O., Melnyk, R. (2019). Formation of teams of performers of projects at innovative enterprises within the framework of the Industry 4.0 concept. International Journal of Supply Chain Management. Vol. 8 (4), 962-974

Jablonski, L., Jablonski, M., Fedirko, O. (2019). Building knowledge-based economy in the EU: methodological background and policy solutions. International Economic Policy. №2, 7-33

Shenkar, O. (2015). Kitaj: vek XXI. Razvitie Kitaya, ego vliyanie na mirovuyu ekonomiku i geopoliticheskoe ravnovesie [China: Century XXI. The development of China, its impact on the global economy and geopolitical balance]. Dnepropetrovsk: Balans Biznes Buks.

Main Science and Technology Indicators. Outlook. OECD, 2019. Retrieved from: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

The rating of the countries of the world in terms of global competitiveness according to imd information about the study and its results (2019). Retrieved from: http://gtmarket.ru/ratings/the-imd-world-competitiveness-yearbook/info

Global Innovation Index (2019). Retrieved from: https://www.globalinnovationindex.org

Xiaoping, D. (2016). The main issues of modern China. Retrieved from: http://www.M.I.R. (Modernization. Innovation. Research). Vol. 7, No. 3, 119-124

China Science and Technology Development Repor (2019). Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China. Beijing: Chinese S&T Literature Press

National Basic Research Program of China (973 Program). Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China. Retrieved from: http://www.most.gov.cn/eng/pro-grammes1/200610/t20061009_36223.htm.

China’s Report of Technology Foresight (Summary). People’s Republic of China (2019). National Research Center for Science and Technology for Development. Research Group of Technology Foresight. Retrieved from: http://www.foresight.org.cn.

Переглядів статті: 111
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Гамарлі , Р. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економічний простір, (151), 16-27. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-2
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ