ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ

  • Е. В. Прушківська НУ «Запорізька політехніка»
  • А. М. Ткачук НУ «Запорізька політехніка»
Ключові слова: розвиток, високотехнологічний сектор, високі технології, національна економіка, визначення, поняття, теорія

Анотація

Статтю присвячено вирішенню проблеми теоретичного осмислення сутності понять «високі технології», «високотехнологічний сектор економіки» та «розвиток високотехнологічного сектору економіки». Встановлено, що поняття «високі технології» сьогодні зустрічається у наукових працях різних напрямів, зокрема економічного, політичного, культурного, соціального тощо. Це поняття закріплено у нормативно-законодавчих актах, часто зустрічається у міжнародних аналітичних документах. Аналіз різносторонніх джерел дозволив авторам виділити основні риси високих технологій, які не мають галузевої приналежності, а саме: здатність продукувати нові види економічної діяльності, нові види продукції; безпосередній зв’язок з інноваційною діяльністю; вплив на зміну поведінки, культури, соціальних зв’язків у суспільстві в цілому; створюються висококваліфікованими працівниками на основі ґрунтовних НДДКР; пронизують усі сфери національної економіки. Обґрунтовано доцільність використання у науковій літературі поняття «високотехнологічний сектор економіки» по відношенню до частини національної економіки, яка продукує високі технології. Такий підхід не суперечить основним засадам економічної теорії. Крім того, дає змогу чітко представити його секторальну структуру. Використовуючи методологічний інструментарій конструювання категоріального апарату економічної науки, авторами представлено власне бачення сутності, змісту та результату поняття «високотехнологічний сектор економіки». Авторське трактування, на відміну від існуючих, розкриває основні характеристики високих технологій, які можуть бути кількісно виміряними, та ті ефекти, які виникають у результаті їхнього впровадження у національній економіці. Здійснено огляд сучасних теорій економічного розвитку (постіндустріального суспільства, інформаційного суспільства, циклічного економічного розвитку, сталого розвитку, людського розвитку, інклюзивного розвитку) та виділено значення технологій у кожній з них. Враховуючи основні ідеї розглянутих течій, представлено авторське розуміння поняття «розвиток високотехнологічного сектору економіки». Дане трактування дозволить авторам в майбутньому уточнити систему показників оцінки розвитку сектору високих технологій у національній економіці.

Посилання

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей України до 2025 р. URL : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8b96d8a1-8009-4c0e-a7d5-a7d96a2a7072

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Дата оновлення: 09.12.2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/143-16.

Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємких технологій : Закон України від 09.04.2004 р. № 1676-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15.

Запорожченко Ю. Г. Вплив високих технологій на формування моделей людської поведінки. URL : http://lib.iitta.gov.ua/816/1/2-Zaporozhchenko.pdf

Глушак Н. В., Глушак О. В. Инновации в сфере высоких технологий: содержание и границы исследования. Вестник Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. 2010. № 3. С. 15–19.

Тельнов А. С., Гончарук В. В. Технологічний розвиток економіки України: сучасне становище та орієнтири на майбутнє. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4, T. 1. С. 211–218.

Богдан Н. И. Высокие технологии: методология определения и перспективы развития. Вестник Полоцкого государственного университета. Секция D. Экономические и юридические науки. 2007. № 10. С. 2–12.

Skórska A. High-tech industry and knowledge intensive services as carriers of knowledge-based economy in Poland and in other European Union member states. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica. 2016. № 331(85)4. Р. 137–146. DOI: 10.21005/oe.2016.85.4.14

Science & Engineering Indicators 2018. National Science Board. 15.01.2018. URL : https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf

Энциклопедический словарь бизнеса. Менеджмент, маркетинг, информатика / Под ред. Н. И. Молдованова. К. : «Техника», 1993. 855 с.

Борисов А. Б. Большой энциклопедический словарь. М. : Русский язык, 1999. 874 с.

Саліхова О. Б. Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій. Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 5. С. 22–28.

Энфенджян Т. А. Высокотехнологичный комплекс и обеспечение экономической безопасности России. Проблемы современной экономики. 2009. № 4 (32). С. 440–441. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/vysokotehnologichnyy-kompleks-i-obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii

Яо Ф. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія Економіка. 2006. № 85. С. 50–51.

Wolf M., Terrell D. The high-tech industry, what is it and why it matters to our economic future. Beyond the Numbers: Employment and Unemployment / U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016. vol. 5, no. 8. URL : https://www.bls.gov/opub/btn/volume-5/the-high-tech-industry-what-is-it-and-why-it-matters-to-our-economic-future.htm

Саліхова О. Б. Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектора економіки України. Економіка та прогнозування. 2009. № 3. С. 75 – 86. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_09_3_75_uk.pdf

Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик»). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 128. С. 5 – 10.

Strateghija rozvytku vysokotekhnologhichnykh ghaluzej Ukrajiny do 2025 r. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=8b96d8a1-8009-4c0e-a7d5-a7d96a2a7072

Pro derzhavne reghuljuvannja dijaljnosti u sferi transferu tekhnologhij: Zakon Ukrainy 2006, № 143-V (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/143-16.

Pro Zaghaljnoderzhavnu kompleksnu proghramu rozvytku vysokykh naukojemkykh tekhnologhij: Zakon Ukrainy 2004, № 1676-IV. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15.

Zaporozhchenko, Ju. Gh. Vplyv vysokykh tekhnologhij na formuvannja modelej ljudsjkoji povedinky. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/816/1/2-Zaporozhchenko.pdf

Glushak, N. V., & Glushak, O. V. (2010). Innovatsii v sfere vysokikh tekhnologiy: soderzhanie i granitsy issledovaniya. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta imeni akademika I. G. Petrovskogo, 3, 15–19.

Teljnov, A. S., & Ghoncharuk, V. V. (2009). Tekhnologhichnyj rozvytok ekonomiky Ukrajiny: suchasne stanovyshhe ta orijentyry na majbutnje. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu, 4 (1), 211–218.

Bogdan, N. I. (2007). Vysokie tekhnologii: metodologiya opredeleniya i perspektivy razvitiya. Vestnik Polotskogo gosudarstvennogo universiteta. Sektsiya D. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki, 10, 2–12.

Skórska, A. (2016). High-tech industry and knowledge intensive services as carriers of knowledge-based economy in Poland and in other European Union member states. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica, 331(85)4, 137–146. doi: 10.21005/oe.2016.85.4.14

Science & Engineering Indicators 2018. National Science Board. 15.01.2018. Retrieved from https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf

Moldovanov, N. I. (1993). Entsiklopedicheskiy slovar biznesa. Menedzhment, marketing, informatika. Kyiv : Technics.

Borisov, A. B. (1999). Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar. Moscow : Russian language.

Salikhova, O. B. (2010). Nacionaljni vysokotekhnologhichni vyrobnyctva: personifikovanyj pidkhid do vyznachennja ta nadannja preferencij. Investyciji: praktyka ta dosvid, 5, 22–28.

Enfendzhyan, T. A. (2009). Vysokotekhnologichnyy kompleks i obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Problemy sovremennoy ekonomiki, 4 (32), 440–441. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vysokotehnologichnyy-kompleks-i-obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-rossii

Jao, F. (2006). Perspektyvy rozvytku ukrajinsjkogho rynku vysokykh tekhnologhij v umovakh ghlobalizaciji. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu im. T. Shevchenka. Serija Ekonomika, 85, 50–51.

Wolf, M., & Terrell, D. (2016). The high-tech industry, what is it and why it matters to our economic future. Beyond the Numbers: Employment and Unemployment, vol. 5, no. 8. Retrieved from https://www.bls.gov/opub/btn/volume-5/the-high-tech-industry-what-is-it-and-why-it-matters-to-our-economic-future.htm

Salikhova, O. B. (2009). Metodologhichni pidkhody do ocinky vysokotekhnologhichnogho sektora ekonomiky Ukrajiny. Ekonomika ta proghnozuvannja, 3, 75 – 86. Retrieved from http://eip.org.ua/docs/EP_09_3_75_uk.pdf

Starostina, A., & Kravchenko, V. (2011). Sutnistj ta praktychne zastosuvannja metodyky konstrujuvannja kateghorialjnogho aparatu ekonomichnoji nauky (na prykladi ponjatj «ghlobalizacija» ta «pidpryjemnycjkyj ryzyk»). Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 128, 5 – 10.

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Прушківська, Е. В., & Ткачук, А. М. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (151), 5-15. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ