ДЕКАПЛІНГ В ЕКОНОМІЦІ – СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ

  • О. Б. Ватченко Університет митної справи та фінансів
  • К. О. Свистун Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: сталий розвиток, екологічний тискекологічний тиск, декаплінг, оверкаплінг, ефект декаплінгу, зелена економіка

Анотація

У статті досліджене явище декаплінгу як інструменту вимірювання розривів між економічним  ростанням та екологічним тиском. Крім того, у міжнародних документах декаплінг визначено стратегічною основою розвитку зеленої економіки. Розглянуті поняття ресурсного декаплінгу і  екаплінгу впливу,відносного і абсолютно го декаплінгу, і обґрунтовано доповнені прикладами. Систематизовані показники декаплінгу, їх трактування та їх розрахунок. Виконана класифікація категорій, ступенів декаплінгу і його ефектів. Досягнення ефекту декаплінгу можливе в окремих країнах, що впроваджують інноваційні безвідходні технології, знижуючи ресурсоємність власних економік. В результаті опрацювання іноземної наукової літератури, встановлено, що досягнення ресурсного ефекту декаплінгу у глобальній економіці є все ще неможливим. Більше того, зростання матеріальних потоків у світі відбувається швидше, ніж зростання ВВП, викликаючи ефект оверкаплінгу, що є протилежним до ефекту декаплінгу. Також, у статті досліджені міжнародні зобов’язання України з досягнення ефекту декаплінгу.

Посилання

Daly Herman E. Steady-state economics: Second edition with new essays. Island Press, Washington, DC, 1991.

Decoupling 2: technologies, opportunities and policy options. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel / E.U. von Weizsäcker, J. de Larderel, K. Hargroves, C. Hudson, M. Smith, M. Rodrigues, 2014, – 174 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/decoupling_2_technologies_opportunities_and_policy_options-2014irp_decoupling_2_report-1.pdf.

Fischer-Kowalski М. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth: A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel / M. Fischer-Kowalski, M. Swilling, E.U. von Weizsacker, Y. Ren,

Y. Morigychi, W. Crane et al. // United Nations Environment Programme, 2011. – 174 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9816/-Decoupling%3a natural resource use and environmentalimpactsfrom economic growth -2011Decoupling_1.pdf.

Global material flows and resource productivity. An assessment Report for the UNEP International Resource Panel. United Nations Environment Programme, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.resourcepanel.org/file/423/download?token=Av9xJsGS.

Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth Organization for Economic Co-operation and Development, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/sd(2002)1/final.

Jackson T. Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet / T. Jackson // UK: Earthscan, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.ipu.org/splze/unga13/prosperity.pdf.

Meadows Donella H. Thinking in Systems: A Primer. Edited by D. Wright, UK: Earthscan, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wtf.tw/ref/meadows.pdf.

Tapio P. Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001 / P. Tapio // Transport Policy. – 2005. – Vol. 12. – P. 137-151.

Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources. Commission of the European Communities, 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0670:FIN:EN:PDF.

Vehmas J. Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis / J. Vehmas, P. Malaska, J. Luukkanen et al. // Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers. – 2003. – Vol. 7.

von Weizsäcker E., Hargroves K., Smith M., Desha C., Stasinopoulos P. Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource Productivity. Earthscan, UK and Droemer, Germany, 2009.

Zeng X.Y., Wong W.M. (2014). Decoupling of environmental pressures from economic activities: evidence from Taiwan. Global journal of business research. – Number 4, Volume 8. – P. 41-50.

Баржина А.В. Эффект декаплинга как инструмент анализа воздействия экономического развития на состояние окружающей среды в контексте устойчивого развития / А.В. Баржина. – Економіка і суспільство, Вип. №16. – 2018. – С. 606-611

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/92.pdf.

Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2016. – Вип. 249. – С. 37-44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_6.

Бохан А.В. Екологічна модернізація в експоненті екологічної безпеки та превентивної дипломатії / А.В. Бохан // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2015. – Вип. 22(3). – С. 168-175 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22(3)__20.

Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор Четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу. Перевод А. П. Заварницына и В. Д. Новикова под ред. академика Г. А. Месяца. М.: Academia, 2000. – 400 с.

Данилишин Б.М. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля / Б.М. Данилишин, О.О. Веклич // Вісник Національної Академії Наук України. – 2008. – № 5. – С. 12-18.

Єлісєєва Г.Ю. Оцінка впливу розвитку зеленої економіки за допомогою дослідження процесів декаплінгу / Г.Ю. Єлісєєва // Інтелект XXI. – 2014. – № 2. – С. 127-135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_2_16.

Інвентаризація стану виконання зобов’язань, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині енергетичного співробітництва: звіт про науково-дослідну роботу ДУ «Інституту економіки та прогнозування Національної Академії Наук України» / науковий кер. проекту пров. наук. співр., к.е.н. В.Е. Лір; відп. виконавець О.С. Биконя. – Київ: 2016. – 23 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/НДР_Інвентаризація-стану-виконання-зобовязань.pdf.

Дячук О. Кліматична угода для України: Аналітична записка / О. Дячук // Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energyreform.uacrisis.org/climate.

Коковський Л.О. Декаплінг економічного зростання, ресурсосопоживання та впливу на навколишнє середовище Черкаської області / Л.О. Коковський, О.О. Кривець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.. – 2013. – №2. – С. 199–207 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /NZTNPUg_2013_2_29.

Коковський Л.О. Концепція декаплінгу: розмежування економічного зростання, ресурсоспоживання та впливу на навколишнє середовище в Україні / Л.О. Коковський // Ефективна економіка. – 2013 – №11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493.

Кузьменко Е. Декаплінг-аналіз еколого-економічного розвитку Сумської області / Е. Кузьменко // Наукові дослідження молоді: проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем: збірка наук. праць за результатами VIII кафедрального конкурсу студентських науково-дослідних робіт (ред. І.В. Новікова). – Шостка: Шосткинський інститут СумДУ, 2014. – С. 54-58.

Кулик Л.А. Декаплінг-аналіз як інструмент досягнення сталого розвитку України / Л.А. Кулик, І.М. Сотник // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія; за заг. ред. М.Ф. Аверкина, Н.М. Андрєєва, М.Д. Балджи, О.О. Веклич та ін.– Черкаси :видавець Чабаненко Ю.А.,2014.–С.87-99.

Літвак С.М., Літвак О.А. Аналіз показників декаплінгу за ресурсними факторами в контексті формування сталого розвитку регіону / С.М. Літвак, О.А. Літвак // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2017. – № 3. – С. 129-135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2017_3_18.

Сотник І.М., Кулик Л.А. Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України [Текст] / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 7–8 (2) – С. 60-64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_2/Sotnyk_Kulyk.pdf.

Тур О.М. Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого розвитку національної економіки: дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.06 / Тур Олександр Миколайович. – Суми, 2012. – 252 с.

Чечель, А.О. Теоретико-методологічні засади еколого-економічного розвитку та ревіталізації промислових вугільних територій [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра економ. наук / А.О. Чечель; наук. консультант В.Л. Пілюшенко. – Донецьк: Донецький держ. ун-т управління, 2015. – 465 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44864.

Daly, Herman E. (1991). Steady-state economics: Second edition with new essays. Island Press, Washington, DC.

von Weizsäcker, E.U., de Larderel, J., Hargroves, K., Hudson, C., Smith, M. & Rodrigues, M. (2014). Decoupling 2: technologies, opportunities and policy options. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. Retrieved from http://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents /document/media/-decoupling_2_technologies_opportunities_and_policy_options-2014irp_decoupling_2_report-1.pdf.

Fischer-Kowalski, М., Swilling, M., von Weizsacker, E.U., Ren, Y., Morigychi, Y., Crane, W., et al. (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. Retrieved from http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9816/-Decoupling%3a natural resource use and environmental impacts from economic growth -2011Decoupling_1.pdf.

Global material flows and resource productivity. An assessment Report for the UNEP International Resource Panel (2016). United Nations Environment Programme. Retrieved from www.resourcepanel.org/file/423/download?token=Av9xJsGS.

Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth (2002). Organization for Economic Co-operation and Development. Retrieved from http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/sd(2002)1/final.

Jackson, T. (2009). Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. UK: Earthscan. Retrieved from http://archive.ipu.org/splz-e/unga13/prosperity.pdf.

Meadows, Donella H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Wright, D. (ed.), UK: Earthscan. Retrieved from https://wtf.tw/ref/meadows.pdf.

Tapio, P. (2005). Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport Policy, Vol. 12. – P. 137-151.

Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources (2005). Commission of the European Communities. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0670:FIN:EN:PDF.

Vehmas, J., Malaska, P., Luukkanen, J. et al. (2003). Europe in the global battle of sustainability: Rebound strikes back. Advanced Sustainability Analysis. Turku School of Economics and Business Administration. Series Discussion and Working Papers, Vol. 7.

Von Weizsäcker, E., Hargroves, K., Smith, M., Desha, C. & Stasinopoulos, P. (2009). Factor 5: Transforming the Global Economy through 80% Increase in Resource Productivity. Earthscan, UK and Droemer, Germany. Zeng, X.Y. & Wong, W.M. (2014). Decoupling of environmental pressures from economic activities: evidence from Taiwan. Global journal of business research. – Number 4, Volume 8. – P. 41-50.

Barzhina, A.V. (2018). Effekt dekaplinha kak instrument analiza vozdeystviia ekonomicheskogo razvitiia na sostoyanie okruzhayuschei sredy v kontekste ustoychivogo razvitiia [Decoupling effect as a tool for analyzing the influence of economic development on environmental conditions in terms of sustainable development]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 16, 606-611. Retrieved from http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/92.pdf [in Russian].

Bobrovska, N.V. & Kostyrko, A.G. (2016). Ekolohichna svidomist u vykorystanni pryrodnyh resursiv [Environmental consciousness in use of natural resourses]. Naukovyi visnyk Nacionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia:

Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes – Scientific bulletin of the National University of Bio resources and Nature Management of Ukraine. Ser.: Economics, agrarian management, business, 249, 37-44. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_249_6 [in Ukrainian].

Bohan, A.V. (2015). Ekonomichna modernizaciia v eksponenti ekolohichnoi bezpeky ta preventyvnoi dyplomatii [Economic modernization in the exponent of environmental security and preventive diplomacy]. Naukovyi visnyk Dyplomatychnoi akademii Ukrainy –Scien tific bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine, 3, 168-175. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2015_22(3)__20 [in Ukrainian].

Weizsäcker, E., Lovins, A. & Lovins, L. (2000). Faktor Chetyre. Zatrat – polovina, otdacha – dvoinaia. Novyi doklad Rimskomu Klubu [Factor Four. Doubling wealth, halving resourse use. A new report for the Club of Rome]. (A.P. Zavarnicyn, V.D. Novikov, Trans.). G.A. Mesiacz (Ed.). Moscow: Academia [in Russian].

Danylyshyn, B.M. & Veklych, O.O. (2008). Efekt dekaplinhu yak faktor vzayemozviazku mizh ekonomichnym zrostanniam i tyskom na dovkillia [Decoupling effect as a factor of interrelation between economic growth and pressure on environment]. Visnyk Nacionalnoi Akademii Nauk Ukrainy – Bulletin of National Academy of Sciences of Ukraine, 5, 12-18 [in Ukrainian].

Yeliseieva, G.Yu. (2014). Otcinka vplyvu rozvytku zelenoi ekonomiky za dopomogoiudosl idzhennia procesiv dekaplinhu [Impact assessment of the green economy development using the concept of decoupling]. Intelekt XXI – Intellect XXI, 2, 127-135. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_2_16 [in Ukrainian].

Lir, V.E. (supervisor). (2016). Inventaryzaciia stanu vykonannia zoboviazan, vziatyh za Protokolom pro pryiednannia Ukrainy do Dogovoru pro zasnuvannia Enerhetychnogo Spivtovarystva ta Uhody pro Asociaciiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soyuzom v chastyni enerhetychnoho spivrobitnytstva: zvit pro naukovo-doslidnu robotu [Inventory of fulfillment of liabilities undertaken under the Protocol on the Accession of Ukraine to the Treaty Establishing the Energy Community and Association Agreement between Ukraine and the European Union in terms of energy cooperation: report about scientific and research work]. State agency «Institute of economy and prognostication» of National Academy of Sciences of Ukraine. Bykonia, O.S. (responsible performer). Kyiv. Retrieved from http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/НДР_Інвентаризація-стану-виконання-зобовязань.pdf [in Ukrainian].

Diachuk, O. (2017). Klimatychna uhoda dlia Ukrainy: Analitychna zapyska [Climate agreement for Ukraine: Analytical note]. Institute of economy and prognostication of NAS of Ukraine. Retrieved from http://energyreform.uacrisis.org/climate [in Ukrainian].

Kokovskyi, L.O. & Kryvets, O.O. (2013). Dekaplinh ekonomichnoho zrostannia, resursosopozhyvannya ta vplyvu na navkolyshnie seredovyshche Cherkaskoi oblasti [Decoupling of economic growth, resource consumption and environmental impact of

Cherkasy region]. Naukovi zapysky Ternopilskoho nacionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Heohrafiia – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University of Volodymyr Hnatiuk. Ser.: Geography, 2, 199-207. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2013_2_29 [in Ukrainian].

Kokovskyi, L.O. (2013). Koncepciia dekaplinhu: rozmezhuvannia ekonomichnoho zrostannia, resursospozhyvannia ta vplyvu na navkolyshnie seredovyshche v Ukraini [Decoupling of economic growth, natural resources using and impact on the environment in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2493 [in Ukrainian].

Kuzmenko, E. (2014). Dekaplinh-analiz ekoloho-ekonomichnoho rozvytku Sumskoi oblasti [Decoupling-analysis of ecological and economic development of the Sumy region]. I.V. Novikova (Eds.). Naukovi doslidzhennia molodi: problemy ta perspektyvy investyciino-innovaciinoho rozvytku socialno-ekonomichnyh system: zbirka naukovyh prats za rezultatamy VIII kafedralnoho konkursu studentskyh naukovo-doslidnyh robit – Scientific researches of youth: problems and prospects of investment and innovative development of socio-economic systems: a collection of scientific works on the results of the Eight cathedral competition of students scientific and research works. (pp. 54-58). Shostka: Shostka institute of SumSU [in Ukrainian].

Kulyk, L.А. & Sotnyk, I.M. (2014). Dekaplinh-analiz yak instrument dosiahnennia staloho rozvytku Ukrainy [Decoupling-analysis as a tool of achievement of sustainable development of Ukraine]. Stalyi rozvytok – XXI stolittia: upravlinnia, tehnolohii, modeli. – Sustainable development – Twenty First century: management, technology, models. Collective monograph. (pp. 87-99). M.F. Averkin, N.M. Andrieieva, M.D. Baldzhy, O.O. Veklych et al. (Eds.). Cherkasy: publisher Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Litvak, S.M. & Litvak, O.A. (2017). Analiz pokaznykiv dekaplinhu za resursnymy faktoramy v konteksti formuvannia staloho rozvytku rehionu [Analysis of decoupling indicators by resource factors in context of forming of sustainable development of the region]. Zbirnyk naukovyh prats Nacionalnoho universytetu korablebuduvannia – Collection of scientific works of the National University of Shipbuilding, 3, 129-135. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2017_3_18 [in Ukrainian].

Sotnyk,I.M.&Kulyk,L.A.(2014).Dekaplinh-analiz ekonomichnoho zrostannia ta vplyvu na dovkillia v regionax Ukrainy [Decouling analysis of economic growth and environmental impact in the regions of Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, 7-8, 60-64. Retrieved from http://soskin.info/userfiles/file/ 2014/7-8_2014/7- 8_2/Sotnyk_Kulyk.pdf [in Ukrainian].

Tur, О.M. (2012). Ekonomichne obgruntuvannia stratehii ekoloho-oriientovanoho rozvytku nacionalnoi ekonomiky [Economic substantiation of the strategy of ecologically- oriented development of the national economy]. Candidate’s thesis. Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Chechel, А.О. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady ekoloho-ekonomichnoho rozvytku ta revitalizacii promyslovyh vuhilnyh terytorii [Theoretical and methodological principles of ecological-economic development and revitalization of industrial coal territories]. Doctor’s thesis. Donetsk: Donetsk State University of Management. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44864 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Ватченко, О. Б., & Свистун, К. О. (2019). ДЕКАПЛІНГ В ЕКОНОМІЦІ – СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ І ВИДИ. Економічний простір, (141), 5-24. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/3
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ