КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ

  • О. О. Квактун ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. М. Вертелецька ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • К. Каліниченко ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: міжнародний імідж країни, імідж країни, іміджева стратегія, індекс людського потенціалу, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс глобальної конкурентоспроможності талантів, SWOT-аналіз, іміджева політика

Анотація

Формування позитивного іміджу України на світовій арені є одним з пріоритетних завдань реалізації європейського вектору розвитку країни. У статті проведено теоретичний аналіз сучасних наукових підходів щодо визначення поняття «міжнародний імідж країни». Зазначено, що іміджева стратегія держави повинна відповідати наступним параметрам: цілеспрямованість, зрозумілість, обґрунтованість, ефективність (використання ресурсів), динамічність та унікальність. Для об’єктивної оцінки іміджу України було оцінено її місце у найбільш відомих рейтингах країн світу (індекс людського потенціалу, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс глобальної конкурентоспроможності талантів). Автори зазначають, що під час розробки іміджевої стратегії держави слід звернутися до використання методів стратегічного аналізу (SWOT-аналіз, метод «Дельфі», метод колективної генерації ідей «Мозковий штурм», сценарний метод та метод експертної оцінки тощо). Визначено головні недоліки існуючої іміджевої політики в Україні та виокремлено основні стратегічні напрямки держави, спрямовані на оптимізацію міжнародного іміджу України.

Посилання

Kotler P. Country as brand, product and beyond: a place marketing and brand marketing perspective / Kotler P., Gertner D. // Journal of Brand Management. – 2002. – 9(4/5). – Р. 249-261.

Петропавловська С.Є. Маркетинговий підхід до формування іміджу держави / С.Є. Петропавловська // Проблеми системного підходу в економіці. – 2016. –№ 1. – Р. 52-55.

Міжнародний імідж країни: сутність,фактори формування, рівні сприйняття / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Г. Личова // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 4. – С. 61-66.

Гравер А.А. Образ, имидж и бренд страны: понятия и направления исследования / А.А.Гравер // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология.Политология. – 2012. – № 3(19). – С. 29-45.

Лавриненко Г. Формування міжнародного іміджу України в західному світі (на прикладі Польщі) / Г. Лавриненко // Політологія. – 2011. – № 4 (111). – С. 149-154.

Тюкаркина О. М. Роль национального брендинга при формировании внешнеполитического имиджа современной России : автореф. дис. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии / О. М. Тюкаркина. – М., 2012. – 23 с.

Коломенский М. А. Формирование внешнеполитического имиджа современной России (2000-2007 гг.) : автореф. дисс. … канд. полит. наук : спец. 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии / М. А. Коломенский. – М., 2008. – 24 с.

Семченко О. А. Іміджева політика України: Монографія. – 2014. - К.: Академія. – 272с.

Fisher A. Options for influence [Text] / Ali Fisher, Aurelie Brockerhoff. - London: Counterpoint, 2008. – 62 p.

Антонюк О.В. Cучасний стан стратегії просування бренда держави в Україні / О.В. Антонюк // Економiка та держава. 2011. – № 8. – С. 64–67.

Вербицька Г. Міжнародний імідж України: проблеми та шляхи формування / Г. Вербицька [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_1/knukim_zbirka_170x265mm_CMYK_part2_print.pdf

Швед В. Сучасне положення України на економічній карті світу / Швед В. В., Шибанов А. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – № 33. – С. 216-219.

Human Development Reports. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/

The Global Competitiveness Report 2017-2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf

The Global Talent Competitiveness Index 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gtcistudy.com/wp-content/uploads/2018/01/GTCI-2018-web.r1-1.pdf

Богуш Д. Будущее имиджа Украины / Д. Богуш // Українська правда. – Режим доступа: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/11/5/4426894.

Інформаційна політика України: європейський контекст : монографія / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. – К. : Либідь, 2007. – 360 с.

Переглядів статті: 221
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Квактун, О. О., Вертелецька, О. М., & Каліниченко, К. (2018). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ. Економічний простір, (135), 39-48. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/261
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають