СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • С. О. Мащенко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: управління, менеджмент, міжнародний менеджмент, міжнародний бізнес, глобалізація

Анотація

У статті проаналізовано поняття «менеджмент» та «управління». Зроблений висновок, що науковцями не розмежовано поняття «управління» і «менеджмент». І хоча окремі з них вважають, що термін «менеджмент» є аналогом терміну «управління», нами вбачалося за потрібне визначити основні наукові підходи до обох з цих понять. Згідно з аналізу дефініцій, зроблений висновок, що питання управління розглядалося вченим лише з гуманітської сторони, не беручи до уваги економічну. Визначено, що «менеджмент» є складової міжнародного менеджменту. Визначено, що сфера міжнародного менеджменту найчастіше виступає як частина ширшої області, що називається «міжнародним бізнесом». Запропонована логічна схема формування області міжнародного менеджменту з урахуванням глобалізаційних процесів. Доведено, що міжнародний менеджмент повинен комбінувати чотири складові: правову, економічну, організаційну та соціо-культурну. Проаналізована еволюція міжнародного менеджменту та зроблений висновок, що більш грунтовно поняттям міжнародного менеджменту почали цікавитись починаючи з 80-х років минулого століття. Зазначено, що вітчизняними вченими категорія міжнародного менеджменту не достатньо досліджена. Надано власне визначення поняття «міжнародний менеджмент».

Посилання

Гестеланд Ричард Р. Кросскультурное поведение в бизнесе. Днепропетровск : Баланс-клуб, 2003. 276 с.

Hodgetts Richard M., Luthans Fred. International Management. Culture, Strategy and Behavior. Fifth Edition. New York : McGraw-Hill Irwin, 2003. 828 p.

Gullen John B., Parboteeah K. Praveen. Multinational Management. A Strategic Approach, 4th Edition. OH, Mason : South Western : Thomson, 2008. 816 p.

Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию. М. : Дело, 1999. 440 с.

Холден Найджел Дж. Кросскультурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. М. : Юнити-Дата, 2005. 364 с.

Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf.

Куриляк В. Є. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи. Київ : Кондор, 2010. 482 с.

Ступницький О. І. Сучасні конкурентні стратегії ТНК. Київ, 2013. 416 с.

Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе. Kиїв, 2014. 738 с.

Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. Київ : КНЕУ, 2007. 468 с.

Імперативи глобального корпоративного менеджменту / Д. Г. Лук'яненко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). —К., 2011. —№ 1. — С.44-47.

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 736 с.

Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов / Пер. с нем. – М.: Экономика, 1990. – 456 с.

Гибсон Д. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. — 8-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000.

Экономика предприятия. Стратегический потенциал предприятия [Текст] : учеб. пособие / А.П.Градов. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2002. - 85 с.

Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент: Опорний конспект лекцій / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва. —К.: КДТЕУ, 1999.

Эволюция международного менеджмента как научной области и учебной дисциплины: опыт и перспективы [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/.../evolyutsiya-mezhdunarodnogo-menedzhmenta-kak-nauchn

Міжнародний менеджмент [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.su/mm_l_A/2.htm

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Мащенко, С. О. (2018). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економічний простір, (135), 5-13. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/258
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ