КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРИЧИНИ ТА ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ

  • Н. В. Орлова Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), корпоративна репутація, соціально відповідальні практики, стейкхолдери, ділове середовище

Анотація

У статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовані основні причини, що спонукають бізнес до КСВ та основні практики соціальної відповідальності в сучасному діловому середовищі. Вивчення теоретичних підходів, що використовуються сьогодні в літературі з даної проблематики, дозволяє характеризувати КСВ як складову частину корпоративного управління, що базується на системі етичних і ціннісних норм компанії. Ця діяльність проявляється в добровільній реалізації економічних, екологічних та соціальних заходів, не пов'язаних безпосередньо з вимогами виробничого процесу. Результатом здійснення соціально відповідальних практик є не тільки позитивний вплив на життєдіяльність зацікавлених сторін, а й підвищення вартості бізнесу, зростання конкурентоспроможності підприємства і зміцнення ділової репутації. Аспект взаємозв'язку КСВ і корпоративної репутації, як елемента нематеріальних активів фірми, розглянуто з позиції різних теоретичних підходів: інституціональна теорія / теорія легітимності, теорія управління враженнями, теорія управління репутаційними ризиками, теорія агентства і теорія сигналів. Обґрунтовано значення корпоративної соціальної відповідальності як ефективного інструменту формування ділової репутації за умови забезпечення довгострокового характеру цієї діяльності, підтримки на рівні вищого керівництва, прозорості взаємовідносин зі стейкхолдерами і використання ефективних медіа, маркетингових та рекламних комунікацій.

Посилання

Nijhof, A.H.J., & Jeurissen, R.J.M. (2010). The glass ceiling of corporate social responsibility. International Journal of Sociology and Social Policy, 30, рр.618-631.

Khojastehpour, M., & Johns, R. (2014). The effect of environmental CSR issues on corporate/brand reputation and corporate profitability. European Business Review, 26, pp.330-339.

Sprinkle, G.B., &Maines, L.A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons, 53, pp.445-453.

Декларація соціальної місії бізнесу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/decl_soc_missii. – Назва з екрану.

European Commission. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 2011. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_en.pdf

Социальная ответственность в системе корпоративного управления. Экспертный опрос//Информационно-аналитический журнал «Бизнес и общество». No72-77. 2012– 2013. с.3-14.

Anselmsson, J., & Johansson, U. (2007). Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: an exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 35 No. 10, pp. 835-856.

Brown, B.C. (2005). Theory and practice of integral sustainable development: part 1 – quadrants and the practitioner. AQAL, 1, Vol. 1, No. 2, pp. 2-39.

Zhou, S., Quan, X., & Jiang, W. (2012). Corporate social responsibility and sustainable development in China: literature review and case analysis. Journal of Supply Chain and Operations Management, 10, рр. 54-65.

Sprinkle, G.B., &Maines, L.A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons, 53, рр. 445-453.

Weber, M. (2008). The business case for corporate social responsibility: a company level measurement approach for CSR. European Management Journal, 26, рр. 247-261.

Polonsky, M., & Jevons, C. (2009). Global branding and strategic CSR: an overview of three types of complexity. International Marketing Review, 26, рр. 327-347.

Feldman, P.M., & Vasquez-Parraga, A.Z. (2013). Consumer social responses to CSR initiatives versus corporate abilities. Journal of Consumer Marketing, 30, рр. 100 – 111.

Epstein, M.J. (2008). Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. San Francisco: Berrett- Koehler Publishers. URL: https://www.bkconnection.com/static/Making_Sustainability_Work_2nd _EXCERPT.pdf

Husted, B.W., & Allen, D.B. (2007). Strategic corporate social responsibility and value creation among large firms lessons from the spanish experience. Long Range Planning, 40, рр.594-610.

Сидорская И.В., Альшевская С.О. Понятие корпоративной репутации и основные инструменты ее формирования // Веснік БДУ. Сер. 4. 2015. No 1. с.71-74.

Melo, T., & Galan, J. (2011). Effects of corporate social responsibility on brand value. Journal of Brand Management, 18, рр.423-437.

Pérez, A. (2015). Corporate reputation and CSR reporting to stakeholders. URL: https://www.researchgate.net/publication/276236910_Corporate_reputation_and_CSR_re porting_to_stakeholders

Elkington, J. (1997). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone, Oxford. URL: http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/148_en.pdf

Bebbington, J.; Larrinaga, C. and Moneva, J.M. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21. No.3, pp. 337-361.

Fombrun, C.J. (2006). “RI insights: Corporate governance”. Corporate Reputation Review. Vol. 8 No. 4, pp. 267-271.

Watson, A., Shrives, P. and Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the U.K., British Accounting Review. Vol. 34. pp. 289–313.

Мегатренди: Фактори, які будуть управляти репутацією вашої компанії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // reputationcapital. blog / 2018/01 / megatrendy-faktory-kotorye-budut-upravljat-reputaciej-vashej-kompanii/. – Назва з екрану.

Глобальные лидеры в области корпоративной репутации — 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reputationcapital.blog/2018/03/globalnye-lidery-v- oblasti-korporativnoj-reputacii-2018/. – Назва з екрану.

факторов, которые будут формировать репутацию в 2019 году. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://repeconomy.info/novosti/10-faktorov-kotorye-budut- formirovat-reputaciyu-v-2019-godu/– Назва з екрану.

Nijhof, A.H.J., & Jeurissen, R.J.M. (2010). The glass ceiling of corporate social responsibility. International Journal of Sociology and Social Policy, 30, рр.618-631.

Khojastehpour, M., & Johns, R. (2014). The effect of environmental CSR issues on corporate/brand reputation and corporate profitability. European Business Review, 26, pp.330-339.

Sprinkle, G.B., &Maines, L.A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons, 53, pp.445-453.

Deklaratsiya sotsialʹnoyi misiyi biznesu Ukrayiny [Declaration of the social mission of business of Ukraine]. (n.d.). Retrieved from http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_ otnosheniya/decl_soc_missii. [in Ukrainian].

European Commission. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Brussels, 2011. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents /com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_en.pdf

Sotsial'naya otvetstvennost' v sisteme korporativnogo upravleniya. Ekspertnyy opros (2012-2013) [Social responsibility in the system of corporate governance. Expert survey]. Informatsionno-analiticheskiy zhurnal «Biznes i obshchestvo» – Information and analytical magazine "Business and Society", 72-77, 3-14. [in Russian].

Anselmsson, J., & Johansson, U. (2007). Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: an exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 35 No. 10, pp. 835-856.

Brown, B.C. (2005). Theory and practice of integral sustainable development: part 1 – quadrants and the practitioner. AQAL, 1, Vol. 1, No. 2, pp. 2-39.

Zhou, S., Quan, X., & Jiang, W. (2012). Corporate social responsibility and sustainable development in China: literature review and case analysis. Journal of Supply Chain and Operations Management, 10, рр. 54-65.

Sprinkle, G.B., &Maines, L.A. (2010). The benefits and costs of corporate social responsibility. Business Horizons, 53, рр. 445-453.

Weber, M. (2008). The business case for corporate social responsibility: a company level measurement approach for CSR. European Management Journal, 26, рр. 247-261.

Polonsky, M., & Jevons, C. (2009). Global branding and strategic CSR: an overview of three types of complexity. International Marketing Review, 26, рр. 327-347.

Feldman, P.M., & Vasquez-Parraga, A.Z. (2013). Consumer social responses to CSR initiatives versus corporate abilities. Journal of Consumer Marketing, 30, рр. 100 – 111.

Epstein, M.J. (2008). Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. San Francisco: Berrett- Koehler Publishers. URL: https://www.bkconnection.com/static/Making_Sustainability_ Work_2nd_EXCERPT.pdf

Husted, B.W., & Allen, D.B. (2007). Strategic corporate social responsibility and value creation among large firms lessons from the spanish experience. Long Range Planning, 40, рр.594-610.

Sidorskaya, I.V., Al'shevskaya, S.O. (2015). Ponyatiye korporativnoy reputatsii i osnovnyye instrumenty yeye formirovaniya [The concept of corporate reputation and the main tools for its formation]. Vesnik BDU – Journal of the Belarusian University ser.4, 1, 71-74. [in Russian].

Melo, T., & Galan, J. (2011). Effects of corporate social responsibility on brand value. Journal of Brand Management, 18, рр.423-437.

Pérez, A. (2015). Corporate reputation and CSR reporting to stakeholders. URL: https://www.researchgate.net/publication/276236910_Corporate_reputation_and_CSR_reporting_to_stakeholders

Elkington, J. (1997). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone, Oxford. URL: http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/148_en.pdf

Bebbington, J.; Larrinaga, C. and Moneva, J.M. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21. No.3, pp. 337-361.

Fombrun, C.J. (2006). “RI insights: Corporate governance”. Corporate Reputation Review. Vol. 8 No. 4, pp. 267-271.

Watson, A., Shrives, P. and Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the U.K., British Accounting Review. Vol. 34. pp. 289–313.

Mehatrendy: Faktory, yaki budutʹ upravlyaty reputatsiyeyu vashoyi kompaniyi [Megatrends: Factors that will govern the reputation of your company]. (n.d.). Retrieved from https: // reputationcapital. blog / 2018/01 / megatrendy-faktory-kotorye-budut- upravljat-reputaciej-vashej-kompanii/ [in Ukrainian].

Global'nyye lidery v oblasti korporativnoy reputatsii — 2018 [Global Leaders in Corporate Reputation – 2018]. (n.d.). Retrieved from https://reputationcapital.blog/2018/03/globalnye-lidery-v-oblasti-korporativnoj-reputacii- 2018/ [in Russian].

faktorov, kotoryye budut formirovat' reputatsiyu v 2019 godu [10 factors that will form a reputation in 2019]. (n.d.). Retrieved from https://repeconomy.info/novosti/10-faktorov- kotorye-budut-formirovat-reputaciyu-v-2019-godu/ [in Russian].

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Орлова, Н. В. (2019). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРИЧИНИ ТА ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ РЕПУТАЦІЮ. Економічний простір, (141), 213-228. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/24
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС