РЕЙТИНГ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ

  • М. В. Стецько Тернопільський національний економічний університет
Ключові слова: рейтинг, оцінка кредитоспроможності, рейтингове агентство, принципи рейтингування, ризики

Анотація

В статті обґрунтовано взаємозв’язки між якістю рейтингування емітентів цінних паперів та ефективністю ринку капіталів. З’ясовано вплив рейтингу як тригеру та виразу ймовірності дефолту на ринкову вартість акцій та облігацій підприємства. Визначено, що наявність рейтингу підвищує попит на корпоративні облігації та інші цінні папери підприємств. Він безпосередньо впливає на можливості залучення фінансових ресурсів підприємства та на їх ціну. Завдяки рейтингу зменшуються витрати капіталодавців на збір та аналіз інформації щодо об’єктів інвестування. Проведено аналіз оприлюдненого на сайтах провідних вітчизняних рейтингових агентств методологічного забезпечення рейтингування. Зроблено висновок щодо недостатнього рівня транспарентності рейтингових агентств у питаннях методології присвоєння рейтингів. Це ускладнює оцінку якості рейтингів та їх об’єктивності. Доведено, що рейтингові оцінки впливають не лише на окремий сегмент ринку цінних паперів, а є інструментом підвищення інформаційної ефективності усього ринку капіталів. Рейтингування можна інтерпретувати як інструмент підвищення інформаційної ефективності ринку капіталів. Визначено місце системи контролінгу та корпоративного управління у покращенні кредитних рейтингів підприємств.

Посилання

Regulation (EC) No. 1060/2009 of The European parliament and of the Council of 16 September 2009 on Credit rating agencies // Official Journal of the European Union – 17.11.2009. – L 302/1 – L 302/30.

Проект Закону України від 06.02.2018 р. №8007 «Про рейтингування» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63421.

Goh J., Ederington L. Is a Bond Rating Downgrade Bad News, Good News, or No News for Stockholders? // The Journal of Finance. – 1993. – No. 5(48). – P. 2001–2008.

Tereshchenko O. Capital implicit expenses in the shadow economic revenue / O. Tereshchenko, N. Voloshanyuk // PNAP. – 2017. – No. 6. – P. 85–94.

Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою від 03 лютого 2016 р. за № 182/28312

[Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0182-16.

S&P Global Ratings [Electronic resource] – Access mode : http://www.standardandpoors.com/.

Moody's Investors Service (2018). [Electronic resource] – Access mode : https://www.moodys.com/.

Fitch Ratings: [Electronic resource] – Access mode : https://www.fitchratings.com/site/home.

Рейтингова методологія ТОВ «Кредит рейтинг» (2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.credit-rating.ua.

Рейтингова методологія та процедура оцінювання компаній не фінансового сектору ТОВ РА «Експерт-Рейтинг» (2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.expert-rating.com.

Методологія визначення (оновлення) кредитного рейтингу підприємств ІBI-Rating (2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ibi.com.ua.

Методологія ТОВ РА «Стандарт-Рейтинг» з визначення, оновлення, призупинення, відкликання рейтингів підприємств нефінансового сектору економіки (2016) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://standard-rating.biz.

Методика рейтингового оцінювання для підприємств НРА «Рюрик» (2012) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rurik.com.ua.

Терещенко О. О. Фінансовий контролінг / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К. : КНЕУ, 2013. – 407 с.

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Стецько, М. В. (2018). РЕЙТИНГ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ. Економічний простір, (133), 200-213. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/238
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС