УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮКРАЇН: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  • Т.М. Циганкова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, високотехнологічне виробництво, еко-інновації, екологізація економіки, циркулярна економіка, сталий розвиток

Анотація

Метою статті є узагальнення теоретичних засад підвищення конкурентоспроможності країн у світогосподарській системі, дослідження світового досвіду отримання конкурентних переваг у контексті сталого розвитку, обґрунтування напрямів екологізації вітчизняної економіки для досягнення цілей сталого розвитку та підвищення глобальної конкурентоспроможності України. Методологічна база роботи включає положення теорій та концепцій конкурентоспроможності, а також теоретичних підходів до екологізації економіки. В роботі показано, що в новітніх умовах особливої актуальності набувають глобальні екологічні проблеми людства, що стає причиною орієнтації країн на модель більш конкурентоспроможної та ресурсоефективної «зеленої» економіки. В розвинених країнах активно реалізуються проекти та програми щодо раціонального використання природних ресурсів, здійснюються заходи з екологізації економіки. Відзначено, що в таких умовах екологічні інновації стають однією з ключових конкурентних переваг, рушійною силою економічного зростання. Дослідження найкращої світової практики екологізації економік країн дало змогу виокремити шляхи переходу України до більш конкурентоспроможної та ресурсоефективної «зеленої» економіки. Результати роботи можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях і практичних розробках у сфері управління глобальною конкурентоспроможністю.

Посилання

Закон України про економічну конкуренцію від 11 січня 2001 р. № 2210-ІІІ (із змінами та доповненнями станом на 07.03.2018). – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: регіональний аспект // Міжнародна економічна політика. – 2005. – №1(2). – С. 49-68. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/jiep/article/viewFile/27427/24621

Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: монографія. – К.: НІСД, 2002. – 132 с.

Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія [О. С. Власюк, А. І. Мокій, О. І. Іляш, В. І. Волошин, М. І Флейчук, Т.О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О. С. Власюка. – К.: НІСД, 2017. – 384 с. – Режим доступу: http://en.niss.gov.ua/content/articles/files/2018_NISD_Bezpeka_Print-093bb.pdf

Брикова І.В. Ключові фактори формування інноваційних конкурентних переваг національних регіонів в умовах становлення економіки знань. – Режим доступу: http://kiev.convdocs.org/docs/315/index-80675.html.

Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України. – 2010. - №6. – С. 67-78.

Веклич О.О. Механізм впливу екологічних стандартів на конкурентоспроможність // Науковий вісник, 2005. – Вип. 15.6. – С. 71-78. – Режим доступу: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2005/15_6/71_Weklycz_15_6.pdf

Геєць В.М. Модернізація в системі «суспільство – держава – економіка» // Журнал європейської економіки, 2014. – Т. 13, № 2. – С. 111-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jee_2014_13_2_3.

Гражевська Н.І. Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості. // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – Вип. 28(1). – С. 29-36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2013_28%281%29__6.

Іксарова Н.О. Розвиток еколого-орієнтованого бізнесу як фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняної економіки // Финансы, учет, банки. – 2014. – Вып. 1. – С. 121-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_18

Іщенко А.В. Інноваційний компонент розвитку конкурентоспроможності експорту України // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2016. – Вип. 7 (Ч. 1). – С. 150-153. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12516/1/ІННОВАЦІЙНИЙ%20КОМПОНЕНТ%20РОЗВИТКУ%20КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ%20ЕКСПОРТУ%20УКРАЇНИ.pdf

Лопатинський Ю.М., Меглей В.І. Концепція сталого розвитку як факто конкурентоспроможності національної економіки // Науковий вісник Чернівецького університету, 2016. – Вип. 777-778. – С. 35-40. – Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/Lopatynsky-2.pdf

Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948с.

Охота В. І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19(1). – С. 84-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_19(1)__13.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, Мін-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Харічков, В. І. Крутякова. Ключові орієнтири інноваційної моделі економіки України на засадах сталого природогосподарювання // ЕКОНОМІКА: реалії часу. – 2014. –№2 (12). – С. 175-183.

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. – Режим доступу: http://www.recpc.org

Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження сутності в епоху економіки знань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – №16 (2). – С. 146-149. – Режим доступу: http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/16_2_2017ua/34.pdf

Шнипко О.С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації // Ін-т економ. та прогнозув. – К.: Експерс, 2009. – 456с.

Apak S., Atay E. Global competitiveness in the EU through green innovation technologies and knowledge production // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. – №181. – Р. 207-217. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.882

Cheng X., Long R., Chen H. Obstacle diagnosis of green competition promotion: a case study of provinces in China based on catastrophe progression and fuzzy rough set methods // Environmental Science and Pollution Research, 2018. – Vol. 25. – Р. 4344-4360. – DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-017-0762-z

Doyle E., Perez-Alaniz M. From the Concept to the Measurement of Sustainable Competitiveness: Social and Environmental Aspects // Entrepreneurial Business and Economics Review, 2017. – №5(4). – С.35-59. – DOI: https://doi.org/10.15678/EBER.2017.050402

EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – Available at: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

European Commission. Circular Economy Action Plan. – Available at: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

European Commission. Eco-innovation Action Plan. – Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/

European Commission. Eco-innovation in Finland. – Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/fieldcountry-files/finland_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf

European Commission. Eco-innovation in Germany. – Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/fieldcountry-

files/germany_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf

European Commission. Eco-innovation in Sweden – Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sweden_en

European Commission. THE ECO-INNOVATION SCOREBOARD AND THE ECOINNOVATION INDEX. – Available at: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en

Fankhausera S., Bowena А., Calela R., Dechezleprêtrea А., Groverb D., Rydgea J., Satoa M. Who will win the green race? In search of environmental competitiveness and innovation // Global Environmental Change, 2013. – Vol. 23. – С. 902-912. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.05.007

Gardiner B., Martin R., Tyler P. Competitiveness, productivity and economic growth across the European regions. – Available at:: http://wwwsre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa04/PDF/333.pdf

Gloor P. Swarm Creativity. Competitive advantage through Collaborative Innovation Networks // Oxford University Press, 2006. – 207 р.

Mac Cormac А., Forbath T., Brooks P., Kalaher P. Innovation through global Collaboration: A new source of Competitive Advantage. – Available at: Error! Hyperlink reference not valid.

Moavenzadeh J., Philip R., Giffi C., Thakkar A. The Future of Manufacturing Opportunities to Drive Economic Growth. – Report of the World Economic Forum, 2012. – 84 р. – Available at: https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2017/05/09/The-Future-Manufacturing_4_20_12.pdf

OECD. Regulatory reform and competition policy. – Available at: http://www.oecd.org/eco/reform/

Porter M.E., Linde C. V. D. Green and Competitive: Ending the stalemate // Harvard Business Review, 1995. – Vol. 73. – No. 5. – Р. 120-134.

Walz R. Eco-innovation and green competitiveness. Policy Brief. – Available at: https://www.researchgate.net/publication/266794086_Ecoinnovation_and_green_competitiveness

WEF. Competitiveness Report 2017-2018. – Available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Циганкова, Т. (2018). УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮКРАЇН: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Економічний простір, (133), 40-56. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/223
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ