ДО ОБГРУНТУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ

  • І. М. Коваль Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: сучасний український репертуарний театр, бюджетування, економіка держави або регіону, ефективна праця театру

Анотація

Статтю присвячено проблемі пошуку шляхів для повноцінного обґрунтування бюджетної підтримки сучасних українських репертуарних театрів, як одного із стратегічних напрямів їхнього подальшого виживання та розвитку. В роботі доведено, що такий театр є публічною соціально-культурною установою, що покликана виховувати, розвивати, спілкуватися і рухатися до нового рівня пропаганди та усвідомлення національної самоідентичності людей, які з нею стикаються. Але театр також виступає як суб'єкт господарювання, створюючи робочі місця, сплачуючи податки, підтримуючи ресторан-готель-туристичний та інші види бізнесу, які надають різні супутні послуги, діючи як інфраструктуро утворюючий компонент. Репертуарний театр як інститут є невід'ємною частиною більш розвиненої інституції - держави. Остання повинна надавати фінансову підтримку репертуарним театрам, які на законодавчому рівні розглядаються як некомерційні організації. Досвід показує, що підтримка здійснюється по остаточному принципу. Театр забезпечується в останню чергу з коштів, які в державі залишаються, оскільки театри класифікуються як збиткові установи. Така політика є помилковою, оскільки автор цієї публікації довів, що фактично театр виконує дуже важливу функцію рекреаційного простору. Театр відновлює продуктивний ресурс держави (регіону) - людського капіталу як особистості, так і суспільства. Ця публікація вперше представляє підходи до прямої оцінки можливих втрат у валовому внутрішньому продукті, понесеному державою (регіоном), коли він нехтує фінансовою підтримкою його репертуарних театрів. В роботі доведено, що: репертуарний театр не є планово-збитковим суб’єктом господарювання; вкрай необхідним завданням є розробка методики вимірювання внеску театру в економіку держави або регіону; театр має всі підстави, щоб претендувати на певну частину із заробленого ним для держави або регіону; театр має всі підстави розраховувати на більш сприятливу бюджетну політику держави або регіональної влади, яка б стимулювала його до більш ефективної праці.

Посилання

Пави П. Словарь театра [Текст] / П. Пави; пер. с фр.– М.: «Прогресс», 1991.– 504 с.

Адрианова Т.О. Театр как социокультурный феномен. [Текст] / Т.О. Адрианова // Вестник ОГУ.- 2014.- No 7(168).- С. 82-85.

Адрианова Т.О. Социальные функции театра. [Текст] / Т.О. Адрианова // Вестник Челябинского государственного университета.- 2012.- No 35 (289).- Философия. Социология. Культурология.- Вып. 28.- С. 91-94.

Кудашкин Д.М. Общая теория социальных организаций. [Текст] / Д.М. Кудашкин.– М. : Юнити, 2000. — 376 с.

Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие [Текст] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова.– 4-е изд., испр. и доп.– СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2009.– 528 с.

Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. [Текст] / Г.Б. Клейнер. – М.: Наука, 2004.- 240 с.

Смирнова Л.Н. Популярная история театра. [Текст] / Л.Н. Смирнова, Г.А. Гальперина, Г.В. Дятлева.- М.: Мульти Медиа, 2008.- 1522 с.

Закон України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, No 26, ст.350){Із змінами, внесеними згідно із Законами No 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, No 22, ст.199 N 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, No 5, ст.62 No 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, No 20-21, ст.712 No 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, No 5, ст.50 No 955-VIII від 28.01.2016, ВВР, 2016, No 10, ст.103}

Троицкий о закрытии ДАХа: Репертуарный театр как таковой исчерпал себя. [Текст] / Корреспондент.net, 3 сентября 2013 года.- [Электронный ресурс].- URL: http://korrespondent.net/showbiz/1599359-troickij-o-zakrytii-daha-repertuarnyj-teatr-kak- takovoj-ischerpal-sebya

Коваль И.Н. Економіка та управління у сучасному українському репертуарному театрі: монографія / А.В. Сєріков, І.О. Коваль.– Харків: ФОП Панов А.М.., 2018.– 314 с.

http://www.bioentech.ru/ – официальный сайт компании «Биоэнтек»

Becker G.S. Human Capital: A. Theoretiical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. [Теxt] / G.S. Becker; 2nd ed. N.U., 1975.- p.22.

Воронов М.В. Психосоматика. Практическое руководство. [Текст] / М.В. Воронов.- К.: Ника-Центр, 2002.- 256 с.

Коваль І.М. До оцінки внеску театрів у валовий регіональний продукт [Текст] / І.М. Коваль, А.В. Сєріков // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VI международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: Сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень).– Х.: Научно-информационный центр «Знание», 2015.– С. 136-140.

Ротенберг В.С. Психонейроиммунология. [Текст] / В.С. Ротенберг.– [Электронный ресурс].– URL: http://www.vsrotenberg.rjews.com/pn-immunoligiya.html#.WsDfZy 5ua70

Скільки коштуватиме українцям лікування грипу та застуди цієї зими? // Газета «Українська Правда» від 10 січня 2018 року. – [Електронний ресурс].– URL: https://life.pravda.com.ua/health/2018/01/10/228388/

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2015 рік (текст листа Мінсоцполітики України за No 10196/0/14-14/13від 09.09.2014) [Текст] / [Електронний ресурс].– URL: http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/

Статистичний щорічник України за 2016 рік. [Текст] / За ред.. І.Є. Вернера.– К.: Видавництво Держ. служби статистики України, 2017.– 611 с.

Финансирование культуры в европейских странах: обзор подходов и методов [Текст] / [Электронный ресурс].– URL:http://www.strana-oz.ru/2005/4/finansirovanie-kultury-v- evropeyskih-stranah-obzor-podhodov-i-metodov

Pavi P. (1991). Slovar teatra [Dictionary of the Theater]. Moscow: «Progress». [in Russian]

Adrianova T.O. (2014). Teatr kak sotsiokulturnyy fenomen. [Theater as a sociocultural phenomenon]. Vestnik OGU– OGU bulletin, 7(168), 82-85.

Adrianova T.O. (2012). Sotsialnye funktsii teatra. [Social Functions of the Theater]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta.–Filosofiya. Sotsiologiya. Kulturologiya. – Bulletin of Chelyabinsk State University 35 (289).–Philosophy. Sociology. Culturology, Release 28, 91-94.

Kudashkin D.M. (2000). Obschaya teoriya sotsialnyikh organizatsiy. [The General Theory of Social Organizations]. Moscow: Yuniti. [in Russian]

Tulchinskiy G.L., Shekova E.L. (2009). Menedzhment v sfere kultury: uchebnoe posobie [Management in Culture Sphere]. St. Petersburg: Izdatelstvo «Lan»; «Izdatelstvo PLANETA MUZYKI». [in Russian]

Kleyner G. B. (2004). Evolyutsiya institutsionalnyik sistem. [The Evolution of Institutional Systems]. Moscow: Nauka.. [in Russian]

Smirnova L.N., Galperina G.A., Dyatleva G.V. (2008). Populyarnaya istoriya teatra. [Popular Theater History]. Moscow: Multi Media. [in Russian]

Zakon Ukrainy «Pro teatry i teatralnu spravu» [On Theaters and Theater Business] (Vidomosti Verhovnoii Rady (VVR), 2005, # 26, st.350){Iz zminamy, vnesenymy zhidno iz Zakonamy # 3421-IV vid 09.02.2006, VVR, 2006, # 22, st.199 N 5461-VI vid 16.10.2012, VVR, 2014, # 5, st.62 # 406-VII vid 04.07.2013, VVR, 2014, # 20-21, st.712 # 911-VIII vid 24.12.2015, VVR, 2016, # 5, st.50 # 955-VIII vid 28.01.2016, VVR, 2016, # 10, st.103} [in Ukrainian]

Troitskiy o zakryitii DAHa: Repertuarnyy teatr kak takovoy ischerpal sebya. [The Repertory Theater Has Exhausted Itself] / Korrespondent.net, 3 sentyabrya 2013 goda.- [Elektronnyy resurs].- URL: http://korrespondent.net/showbiz/1599359-troickij-o-zakrytii- daha-repertuarnyj-teatr-kak-takovoj-ischerpal-sebya/ [in Ukrainian]

Sierikov A.V., Koval I.M. (2018). Ekonomika ta upravlinnia u suchasnomu ukraiinskomu repertuarnomu teatri: monografiia [Economics and Management in Contemporary Ukrainian Repertory Theater: Monograph]. Kharkiv: FOP Panov A.V. [in Ukrainian]

http://www.bioentech.ru/ – ofitsialny sayt kompanii «Bioentek»

Becker G.S. (1975). Human Capital: A. Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.

Voronov M.V. Psihosomatika. Prakticheskoe rukovodstvo. [Psychosomatics. Practical Guide]. Kiev: Nika-Tsentr [in Ukrainian]

Koval I.M., Sierikov A.V. (2015). Do otsinky vnesku teatriv u valovyi regionalnyi produkt [Towards the Estimate of the Contribution of Theaters to the Gross Regional Product] / I.M. Koval, A.V. Sierikov // Sbornik publikatsiy Nauchno-informatsionnogo tsentra «Znanie» po materialam VI mezhdunarodnoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: «Razvitie nauki v XXI veke» g. Kharkov: Sbornik so statyami (uroven standarta, akademicheskiy uroven).– Kharkov.: Nauchno-informatsionnyiy tsentr «Znanie». [in Ukrainian]

Rotenberg V.S. Psikhoneyroimmunologiya. [Psychoneuroimmunology] / V.S. Rotenberg.– [Elektronnyy resurs].– URL: http://www.vsrotenberg.rjews.com/pn- immunoligiya.html#.WsDfZy5ua70 [in Russian]

Skilky koshtuvatyme ukraiintsiam likuvannia grypu ta zastudy tsieii zymy? [How much will it cost the Ukrainians to treat flu and colds this winter?] // Hazeta «Ukraiinska Pravda» vid 10 sichnia 2018 roku. – [Elektronnyi resurs].– UPL: https://life.pravda.com.ua/health/2018/01/10/228388/ [in Ukrainian]

Pro rozrakhunok normy tryvalosti robochoho chasu na 2015 rik [On calculation of the standard working hours for 2015](tekst lysta Minsotspolityky Ukraiiny za#10196/0/14- 14/13 vid 09.09.2014)/[Elektronnyi resurs].–URL:http://www.bukhoblik.org.ua/kadry- zarplata/[in Ukrainian]

Verner I.E., red. (2017). Statystychnyi shchorichnyk Ukraiiny za 2016 rik. [The Statistical Yearbook of Ukraine for 2016.]. Kiev.: Vidavnytstvo Derzh. sluzhby statystyky Ukraiiny. [in Ukrainian]

Finansirovanie kultury v evropeyskikh stranakh: obzor podkhodov i metodov [Financing Culture in the European Countries: Review of Approaches and Methods] / [Elektronnyy resurs].– URL: http://www.strana-oz.ru/2005/4/finansirovanie-kultury-v-evropeyskih- stranah-obzor-podhodov-i-metodov [in Ukrainian]

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Коваль, І. М. (2019). ДО ОБГРУНТУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ. Економічний простір, (141), 195-204. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/21
Розділ
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО – БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ