КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  • Т. В. Поснова Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: креативність, креативний людський капітал, інноваційна економіка

Анотація

У статті досліджено сутність креативного людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки, де ключову роль відіграють знання, наукоємні технології та нові розробки. Було проаналізоване поняття «креативності» як базису функціонування креативного людського капіталу та подано визначення сутності креативного людського капіталу. Були охарактеризовані умови та фактори формування і розвитку високоефективного креативного людського капіталу, а також розглянуті гальмуючі чинники його розвитку. З’ясовано, що система державного регулювання соціально-економічних відносин з приводу ефективного відтворення креативного людського капіталу в умовах інноваційної економіки повинна розвиватися під свідомим впливом держави та приватного сектору із врахуванням суспільно-необхідних інтересів всіх сфер суспільства. Регулюючий вплив держави на формування умов та передумов розвитку та відтворення креативного людського капіталу повинен базуватися на розробці науково-обґрунтованих моделей та відповідних державних програм. У зв’язку з цим, було визначено, що першочерговим напрямком є необхідність розробки дієвого механізму впровадження результатів інноваційної діяльності та створення ефективного інституціонального середовища, що зможе забезпечити розвиток талантів і підвищення ефективності креативного людського капіталу. Як наслідок, ці дії мають забезпечити підвищення рівня життя всього населення. Оскільки основним вектором розвитку для України має бути переорієнтація економіки на високотехнологічне виробництво, то в таких умовах держава повинна зробити ставку на креативний людський капітал та інновації.

Посилання

Журавлев В.А. Креативное мышление, креативный менеджмент и инновационное развитие общества // Креативная экономика. – 2008. – Том 2. – No 4. – с. 3-8. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://creativeconomy.ru/lib/3825

Всесвітня організація інтелектуальної власності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wipo.int/portal/en/

Cushing R. Creative capital, diversity and urban growth: unpublished manuscript. Austin (texas), 2001. December.

Kao J. Innovation nation: How america is losing its innovation edge, why it matters, and what we can do to get it back / J. Kao. – N.Y.: Free press, 2007. – 306 p.

Гилфорд Д.П. Природа человеческого интеллекта / Д.П. Гилфорд. – М. : Прогресс, 1971. – 123 с.

Taylor C.W. Various approaches to and definitions of creativity//R.Sternberg, T.Tardif (eds.) The nature of creativity. Cambridge :Сambr.press, 1988.p.429-446.

Torrance E.P. The nature of creativity as manifest in the testing// R.Sternberg, T.Tardif (eds.) The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press,1988. P.43-75.

Renzulli J.S. The enrichment triad model: a guide for developingdefensible programs for the gifted and talented/ J.S. Renzulli.– Wethersfield,conn. : Creative loaming press, 1977. –168 p

Mednick S.A. The associative basis of the creative process / S.A. Mednick // Psiholrev. - N.Y., 1962. – vol. 6. – p. 220–232.

Касаева Т.В. Политэкономические императивы воспроизводств индивидуального человеческого капитала: Автореф. дис. ...док. эконом. наук.– Пятигорск, 2014. – 41с.

Салихов Б.В. Креативный капитал в экономике знаний: Монография / Б.В.Салихов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. – 274с.

Стратегія інноваційного розвитку україни на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Скавронська І.В. Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні / І.В. Скавронська, Р.О. Ріпка // «Young scientist». – 2007. – No 2 (42). – с. 339- 344. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in. ua/files/journal/2017/2/79.pdf

Федулова Л.І. Перешкоди та проблеми на шляху розвитку креативної економіки в Україні / Федулова Л.І., Ціпуринда В.С. // Інноваційна економіка. - No 7-8, 2017. – с. 13-20. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ie.at.ua/ie_2017/inneko_7-8-2017.pdf

Проблемы формирования главной производительной силы постиндустриального общества (теория и практика) / Под общ. ред. к.э.н. Савиной М.В.- М.: Тиссо- полиграф, 2008.- 202 с.

Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови: Монографія/ С.А.Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 528 с.

Zhuravlev, V.A. (2008). Kreativnoye myshleniye, kreativnyy menedzhment i innovatsionnoye razvitiye obshchestva [Creative thinking, creative management and innovative development of the society]. Creative Economy, 4, 3-8.Retrieved from https://creativeconomy.ru/lib/3825 [in Russian]

Vsesvitnya orhanizatsiya intelektualʹnoyi vlasnosti. [Worldwide Organization of Intellectual Property]. (n.d.) https://www.wipo.int/portal/en/. Retrieved from https://www.wipo.int/portal/en/

Cushing, R. (2001). Creative capital, diversity and urban growth. Austin (Texas).

Kao, J. (2007). Innovation nation: How Аmerica is losing its innovation edge, why it matters, and what we can do to get it back. N.Y.: Free press, 306 p.

Gilford, D.P. (1971). Priroda chelovecheskogo intellekta [The nature of human intelligence]. Moscow, Progress.

Taylor, C.& Tardif, T., R.Sternberg R., (eds.) (1988). Various approaches to and definitions of creativity The nature of creativity. Cambridge, Сambr.press, 429-446.

Torrance E.P., Sternberg, R., Tardif, T. (eds.) (1988). The nature of creativity as manifest in the testing. The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press, 43-75.

Renzulli J.S. (1977). The enrichment triad model: a guide for developingdefensible programs for the gifted and talented. Wethersfield, conn. : Creative loaming press.

Mednick, S.A.(1962). The associative basis of the creative process. N.Y., 6, 220–232.

Kasayeva, T.V. (2014). Politekonomicheskiye imperativy vosproizvodstv individual'nogo chelovecheskogo kapitala [Political and economic imperatives of reproduction of individual human capital] Extended abstract of candidate’s thesis, Pyatigorsk, 41p. [in Russian]

Salikhov, B.V. (2017). Kreativnyy kapital v ekonomike znaniy [Creative Capital in the Knowledge Economy], Moscow, «Dashkov i Ko» [in Russian]

Stratehiya innovatsiynoho rozvytku ukrayiny na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv. [Strategy of innovation development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges]. (n.d.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015 [in Ukrainian]

Skavronsʹka, I.V& Ripka, R.O. (2007) Empirychne otsinyuvannya peredumov stanovlennya kreatyvnoho klasu v Ukrayini [Empirical assessment of the preconditions for the formation of a creative class in Ukraine]. Young scientist, 2 (42), 339-344. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/79.pdf [in Ukrainian]

Fedulova, L.I. & Tsipurynda, V.S. (2017). Pereshkody ta problemy na shlyakhu rozvytku kreatyvnoyi ekonomiky v Ukrayini [Obstacles and problems on the way of developing a creative economy in Ukraine] Innovatsiyna ekonomika. 7-8, 13-20. Retrieved from:: http://ie.at.ua/ie_2017/inneko_7-8-2017.pdf [in Ukrainian]

Savina, M.V. (2008). Problemy formirovaniya glavnoy proizvoditel'noy sily postindustrial'nogo obshchestva (teoriya i praktika) [Problems of the formation of the main productive force of post-industrial society (theory and practice)] Moscow, Tisso-poligraf. [in Russian]

Davymuka, S. A. & Fedulova, L. I. (2017). Kreatyvnyy sektor ekonomiky: dosvid ta napryamy rozbudovy [Creative economy sector: experience and directions of development]. Lʹviv, State Enterprise "Institute of Regional Studies named after M.I. Dolyshny of the National Academy of Sciences of Ukraine" [in Ukrainian]

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Поснова, Т. В. (2019). КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (141), 172-182. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/19
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ