ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

  • А. С. Крутова Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Т. О. Тарасова Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Н. Б. Кащена Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: державно-приватне партнерство, проект, реалізація, ефективність, оцінка

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку державно-приватного партнерства та обґрунтовано напрями оцінки ефективності реалізації інфраструктурних проектів з урахуванням суспільних потреб та інтересів різних стейкхолдерів. На підставі аналізу сучасного стану та досвіду реалізації проектів із залученням механізму державно-приватного партнерства виявлено, що на відміну від країн Європейського Союзу, ефективність його використання в регіонах та різних секторах економіки України перебуває на досить низькому рівні. Доведено, що синергія співпраці держави та приватного бізнесу має певні складнощі, але натомість формує низку переваг для кожного партнера. Зазначено, що доцільність реалізації сумісних проектів визначається їх позитивним впливом на суспільство та високим рівнем ефективності для різних стейкхолдерів. Рекомендовано здійснювати оцінку ефективності проекту державно-приватного партнерства на мультикритериальній основі із залученням формалізованих і неформалізованих методів оцінки ефективності проектів реальних інвестицій, і визначати корисність проекту для суспільства, його фінансову, бюджетну, екологічну та соціально- економічну ефективність. Конкретизовано методичний інструментарій оцінки ефективності реальних проектів з урахуванням інтересів різних стейкхолдерів, що забезпечує можливість інтегральної оцінки, сприяє прозорості прийняття рішень та дозволяє визначати найбільш дієві форми і механізми взаємодії держави та бізнесу.

Посилання

Вивчення оптимальних моделей державно-приватного партнерства для промислових парків в Яворові і Новому Роздолі. – Львів. – 2015. – 277 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://institute.lviv.ua/doc/02ppp.pdf.

Біла І.С., Іллічова У.І. Світовий досвід державно-приватного партнерства / І.С. Біла, У.І. Іллічова // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. –  2018. – Вип. 21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://globalnational.in.ua/archive/212018/25.pdf.

Про концепцію розвитку державно приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України No 739-р від 14 серпня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7392013%D1%80.

Шилепницький П.І. Характеристика ефективності державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / П.І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2015. – No 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4370.

Про державноприватне партнерство. Закон України від 01.07.2010 No 2424VІ (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

European PPP Expertise Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eib.org/en/projects/loan/regions/index.htm?from=1992&to=2018.

EPEC Data Portal of European Investment Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.eib.org/epec/

Private Participation in Infrastructure Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ppi.worldbank.org/visualization/ppi.html#sector=&status=&ppi=&inve stment=&region=&ida=&income=&ppp=&mdb=&year=&excel=false&map=UA&heade r=true

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 No 384 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/3842011%D0%BF

Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Наказ Мінекономрозвитку від 27.02.2012 No 255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z039912

Ткаченко И.Н. Методология отбора и оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства с учетом интересов стейкхолдеров / И. Н. Ткаченко, Я. В. Савченко, М. В. Евсеева // Дискуссия. – 2014. – No 8(49). – С. 81–90.

Сментина Н., Клєвцєвич Н. Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем / Н. Сментина, Н. Клєвцєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2017. – No 5(194). – С. 39-45.

Vy`vchennya opty`mal`ny`x modelej derzhavno-pry`vatnogo partnerstva dlya promy`slovy`x parkiv v Yavorovi i Novomu Rozdoli (2015). Lviv. Retrieved from http://institute.lviv.ua/doc/02ppp.pdf [in Ukrainian].

Bila, I.S., & Illichova, U.I. (2018). Svitovy`j dosvid derzhavno-pry`vatnogo partnerstva [World experience of state-private partnership] Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky` – Global and national problems of the economy, (21). Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/212018/25.pdf [in Ukrainian].

Pro koncepciyu rozvy`tku derzhavno pry`vatnogo partnerstva v Ukrayini na 2013-2018 roky`. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` No 739-r vid 14 serpnya 2013 r. (2013). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7392013%D1%80 [in Ukrainian].

Shуlepnytskyі P.I. (2015). Xaraktery`sty`ka efekty`vnosti derzhavno-pry`vatnogo partnerstva [Characteristics of public-private partnership’s effectiveness] Efekty`vna ekonomika – Efektyvna ekonomika (10). Retrieved from http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=4370 [in Ukrainian].

Pro derzhavno-pry`vatne partnerstvo. Zakon Ukrayiny` vid 01.07.2010 No 2424VI (zi zminamy` i dopovnennyamy`). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2404-17 [in Ukrainian].

European PPP Expertise Centre. Retrieved from http://www.eib.org/en/projects /loan/regions/index.htm?from=1992&to=2018.

EPEC Data Portal of European Investment Bank. Retrieved from http://data.eib.org/epec/

Private Participation in Infrastructure Database. Retrieved from http://ppi.worldbank. org/visualization/ppi.html#sector=&status=&ppi=&investment=&region=&ida=&income=&ppp=&mdb=&year=&excel=false&map=UA&header=true

Deyaki py`tannya organizaciyi zdijsnennya derzhavno-pry`vatnogo partnerstva. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 11.04.2011 No 384 Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua /laws/show/3842011%D0%BF [in Ukrainian].

Deyaki py`tannya provedennya analizu efekty`vnosti zdijsnennya derzhavno-pry`vatnogo partnerstva. Nakaz Minekonomrozvy`tku vid 27.02.2012 No 255. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z039912 [in Ukrainian].

Tkachenko I. N., Savchenko Y. V., & Evseeva M. V. (2014). Metodology`ya otbora y` ocenky` эffekty`vnosty` proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva s uchetom y`nteresov stejkxolderov [To the question about methodology selection and evaluation of effectiveness public-private partnership based on the interests of stakeholders] Dy`skussy`ya – Discussion, 8(49), 81–90 [in Russian].

Smentyna N., & Klevtsevich N. (2017). Rol` DPP u zabezpechenni zbalansovanogo rozvy`tku tery`torial`ny`x social`no-ekonomichny`x sy`stem [The role of PPP in ensuring a sustainable development of territorial socio-economic systems] Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics.,5(194),39-45 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Крутова, А. С., Тарасова, Т. О., & Кащена, Н. Б. (2019). ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: РЕАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ. Економічний простір, (141), 158-171. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/18
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ