АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  • О. О. Євсєєва Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
  • О. С. Анікіна Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
  • С. В. Нікуліна Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансовий стан, бухгалтерський облік, фінансова звітність, показники фінансового стану

Анотація

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємств повинно ґрунтуватися на використанні структурованих та достовірних даних про фінансовий стан підприємства, основним інформаційним джерелом здійснення якого є показники діяльності суб’єкта господарювання, які в сучасних умовах акумулюються у фінансовій звітності, формування показників якої відбувається за рахунок даних бухгалтерського обліку, як складової частини науки про управління. Розмаїття поглядів на методику оцінки фінансового стану призвело, з одного боку, – на закріплення наукового обґрунтування авторських підходів, а з іншого, – до десистематизації розрахованих показників. В той же час, всі сучасні автори сходяться в думці про розрахунок цих показників на основі показників форм фінансової звітності. В статті висвітлюється актуальна проблема формування універсального підходу до розробки методики розрахунку показників фінансового стану на основі сучасних форм фінансової звітності для підвищення якості управлінських рішень як на рівні топ-менеджерів суб’єкта господарювання (внутрішній рівень), так і на рівні сторонніх установ (зовнішній рівень). Авторами статті ставиться на меті осучаснення знань про значущість інформаційної складової показників фінансової звітності та адаптація її статей до розрахунку показників фінансового стану. У межах поставленої мети авторами статті розкриті сучасні погляди на систематизацію показників фінансового стану за напрямами дослідження. Прикладне призначення розрахунку показників фінансового стану полягає у пошуку та розробці заходів спрямованих на підвищення потенціалу та рентабельності підприємства як підґрунтя для стабільної роботи та розширення можливостей підприємства. Авторами дослідження розкриті тези про: актуальність розробки дієвої фінансової політики підприємства; оцінку фінансового стану як складового етапу фінансового аналізу; необхідність визначення мети та рівня дослідження по відношенню до суб’єкта господарювання; джерела походження даних для проведення оцінки фінансового стану; систематизацію розмаїття показників фінансового стану на чітко виділені напрями дослідження із певним набором показників в них; зрозумілість їх розрахунку; необхідність змістовної інтерпретації набутих результатів; перспективні напрями оцінки фінансового стану з використанням автоматизованого обчислення показників фінансового стану.

Посилання

Фінансовий аналіз [текст] навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І.О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 386 с.

Сорокін В. О. Місце та роль бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством / В. О. Сорокін // Вісник ЖДТУ: Серія «Економічні науки». – No 1 (39). – 2007. – С. 174 – 182.

Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000099.html .

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm .

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. URL: http://kodeksy.com.ua/pro_buhgalters_kij_oblik_ta_finansovu_zvitnist.htm .

Положення «Про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації»: наказ Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. No 49/121. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 .

ЯцухО.О. Фінансовий станпідприємстватаметодикайогооцінки / О.О.Яцух, Н.Ю.Захарова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2018. – Т. 29 (68), No 3. – С. 173– 180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_3_35 .

Москаленко В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа діагностики його банкрутства / В.П.Москаленко, О.Л.Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – No 6. – С. 180-192. URL: http://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/plastun_004.pdf .

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» / укл. О.О.Євсєєва // Методичні вказівки. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 50 с.

Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 232 с.

Аналіз фінансової звітності [Текст] / О. Кононенко, Я. Клиженко. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Х. : Фактор, 2012. - 200 с.

Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки: наказ Міністерства фінансів України від 14 лютого 2006 р. No 170. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12206.html .

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року No 351 URL: https://bank.gov.ua/document/download?docId=33378802 .

ShkolnykI.O. (ed.), BoiarkoI. M., DeinekaO. V. etal. (2016) Finansovyi analiz [text] navchalnyi posibnyk (Financial analysis [text] Textbook). Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury (in Ukrainian)

Sorokin V. O. (2007) Mistse ta rol bukhhalterskoho obliku v informatsiinii systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Place and role of accounting in the information management system of the enterprise] Bulletin of ZhDTU: Series “Economic sciences”. Vol. 1, no. 39, pp. 174 – 182.

Perelik natsionalnykh standartiv bukhhalterskoho obliku i zvitnosti [List of the national accounting and reporting standards]. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Sh000099.html.

Polozhennia (standarty) bukhhalterskoho obliku [Accounting regulations (standards)] Available at: http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm .

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini [Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”]. Available at: http://kodeksy.com.ua/pro_buhgalters_kij_oblik_ta_finansovu_zvitnist.htm .

Polozhennia “Pro poriadok zdiisnennia analizu finansovoho stanu pidpryiemstv, shcho pidliahaiut pryvatyzatsii”: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy ta Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 26.01.2001 r. # 49/121 [Regulation “On procedure of analysis of financial condition of enterprises subject to privatization”: Order of the Ministry of Finance of Ukraine and the State Property Fund of Ukraine dd. 26.01.2001] No. 49/121. – Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 .

Yatsukh O.O., Zakharova N.Yu. (2018) Finansovyi stan pidpryiemstva ta metodyka yoho otsinky [Financial condition of the enterprise and the assessment method] // Proceeding of Tavria National University of V. I. Vernadskiy. Series: Economics and management. vol. 29 (68), no. 3, pp. 173–180. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_ econ_2018_29_3_35 .

Moskalenko V.P., Plastun O.L. (2006) Kompleksna otsinka finansovoho stanu pidpryiemstva yak osnova diahnostyky yoho bankrutstva [Complex financial condition assessment of the enterprise as the basis for its bankruptcy diagnosis]. Actual problems of the economy, no. 6, pp. 180-192. Available at: http://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/plastun_004.pdf .

Yevsieieva O.O. (2017) Metodychni vkazivky do vykonannia kursovoi roboty z dystsypliny «Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku» [Guidelines to fulfilling the course thesis in “Organization of accounting”] Kharkiv: UkrDUZT (in Ukrainian).

NipialidiO.Yu.,KarpyshynN.I.(2009)Finansy`pidpry`yemstv:Navch.posib.[Business finance: Textbook]. Ternopil: Ekonomichna dumka (in Ukrainian).

Kononenko O., Klyzhenko Ya. (2012) Analiz finansovoi zvitnosti [Text] [Analysis of financial reporting] Kharkiv: Faktor (in Ukrainian).

Metodyka analizu finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv derzhavnoho sektoru ekonomiky: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 14 liutoho 2006 r. # 170 [Methodology of analysis of financial and economic activity of enterprise of the public sector of the economy: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dd. February 14, 2006] No. 170 Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12206.html .

Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 30 chervnia 2016 roku [Regulation “On determination by banks of Ukraine of credit risk amount for active banking transactions”: Decree of the Board of the National Bank of Ukraine dd. June 30, 2001] No. 351 Available at: https://bank.gov.ua/document/download?docId=33378802 .

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Євсєєва, О. О., Анікіна, О. С., & Нікуліна, С. В. (2019). АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Економічний простір, (148), 129-143. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/157
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС