ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • С. В. Адонін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Ю. М. Калашнікова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: фінансова безпека підприємства, ризики, загрози, оцінка фінансової захищеності, індикаторні критерії

Анотація

Стаття присвячена дослідженню різних підходів до визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства», ідентифікації загроз економічній безпеці вітчизняного суб’єкта господарювання, а також сучасного стану економічної безпеки підприємств України. Розглянуто основні теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства», а також визначено й систематизовано загрози економічній безпеці вітчизняних суб’єктів господарювання. Економічна безпека підприємницької діяльності є базовою компонентою мікрорівня, яка зумовлює й визначає економічну безпеку регіонів, галузей (сфер діяльності) та держави загалом. Фінансову захищеність сучасної компанії визначають різноманітні високоякісні, а також чисельні характеристики, важливим з числа яких вважається показник рівня фінансової захищеності. Ступінь фінансової захищеності компанії - це аналіз продуктивності використання ресурсів компанії при існуючому ступені економічного і підприємницького ризику. З метою досягнення більш високого ступеня фінансової захищеності організація зобов'язана спостерігати за наданням найбільшої захищеності ключових течій своєї діяльності. Головні тенденції діяльності компанії можливо уявити з багатофункціональної, а також інституційної точки зору. Ідентифіковані й потенційні загрози економічній безпеці підприємства умовно можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні загрози не залежать від діяльності підприємства; їх можна лише врахувати (якщо вони ідентифіковані) при організації діяльності підприємства. Внутрішні загрози викликані діяльністю самого підприємства: системою організації такої діяльності, рівнем фінансового менеджменту, кваліфікацією його керівництва тощо. Останнім часом активізувалося багато факторів, які спричиняють загрозу та негативний вплив на рівень економічної безпеки вітчизняних підприємств. Зростання загроз економічній безпеці підприємств потребує наразі швидкого адекватного реагування з боку власників та менеджерів вищої керівної ланки.

Посилання

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Вид-во «Лібра», 2015. – С. 280.

Погріщук Г.Б., Мацедонська Н.В. Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах / Г.Б. Погріщук // Мукачівський державний університет. – 2017. ˗ [Електронний ресурс] / Режим доступу: – http://economyandsociety.in.ua.

Отенко, І. П. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2015. – 256 с.

Кримчук Н.О. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства / Н.О. Кримчук // Науковий блог. – Національний університет «Острозька академія» – 2018. ˗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua.

Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура / Б.С. Дуб. - 2016. ˗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ua.

Shlykov V.V. Complex providing economic security of the enterprise. SPb: «Aleteya», 2015, page 59.

Мороз О. В. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. А. Шиян. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 241 с.

Штангрет А.М., Караїм М.М. Управління економічною безпекою підприємства за часовими горизонтами / А.М. Штангрет // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2016. - No 1. - С. 201–206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.

Kozachenko G. V. (2015). Economichna bezpeka pidpriemstva: sutnіst' ta mekhanіzm zabezpechennya [Economic security of the enterprise essence and mechanism of providing]. Libra [in Ukranian].

Pogrischuk G. B., Matsedonska N. V. (2017). Upravlіnnya fіnansovoyu bezpekoyu pіdpriemstva v suchasnih umovah [Management of financial security of the enterprise in modern conditions]. http://economyandsociety.in.ua [in Ukranian].

Otenko, I. P. (2015). Economichna bezpeka pidpriemstva [Economic security of the enterprise]. Kharkiv: KhNUE [in Ukranian].

Krymchuk N. O. (2018). Problemi ta shlyahi zabezpechennya ekonomіchnoyi bezpeki pіdpriemstva [Problems and ways of ensuring the economic security of the enterprise]. https://naub.oa.edu.ua [in Ukranian].

Oak B. S. (2016). Sistema ekonomіchnoyi bezpeki pіdpriemstva: ponyattya ta struktura [The system of economic security of the enterprise: concept and structure]. https://cyberleninka.ua.

Shlykov V. V. (2015) Complex providing economic security of the enterprise. Aleteya.

Moroz O. V. (2017). Koncepcіya ekonomіchnoyi bezpeki suchasnogo pіdpriemstva [The concept of economic security of a modern enterprise]. Vinnitsa: VNTU [in Ukranian].

Stangret A. M., Karaim M. M. (2016). Upravlіnnya ekonomіchnoyu bezpekoyu pіdpriemstva za chasovimi gorizontami [Management of economic security of the enterprise by time horizons]. http://nbuv.gov.ua [in Ukranian].

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Адонін, С. В., & Калашнікова, Ю. М. (2019). ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (148), 106-115. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/155
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС