АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • О. М. Филипенко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Т. С. Колєснік Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: підприємства роздрібної торгівлі, основні показники, динаміка, проблеми розвитку, Харківська область

Анотація

Метою статті є аналіз сучасного стану, тенденцій розвитку, визначення регіональних особливостей та основних проблем внутрішньої торгівлі Харківської області. В статті досліджено сучасний стан та виявлено проблеми розвитку торговельної галузі в Харківській області на основі визначення тенденцій основних показників розвитку роздрібної торгівлі. Проаналізовано регіональну структуру роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за 2010-2018 рр., товарну структуру роздрібного обороту торговельних підприємств в розрізі торгівлі товарами продовольчої та непродовольчої груп, залежність основних соціально-економічних показників від змін індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами. За результатами аналізу виявлено, що зростання показників роздрібного товарообороту відбувається повільніше за збільшення реальних доходів населення, внаслідок падіння купівельної спроможності. На регіональному ринку стверджуються нові формати підприємств сучасного типу, таких як гіпер-, супермаркети, торговельні центри, магазини біля дому, відбувається стрімкий розвиток Інтернет торгівлі, що забезпечує більш високу якість обслуговування. Все це призводить до поступового витіснення з споживчого ринку таких торговельних форматів, як кіоски та павільйони, а ринки трансформуються в торговельно-сервісні центри. Визначені тенденції розвитку роздрібної торгівлі дозволили узагальнити основні проблеми, що гальмують її функціонування та розвиток на споживчому ринку Харківської області. Для усунення виявлених проблем визначені основні напрямки вдосконалення роздрібної торгівлі регіону: формування споживчої пропозиції, доступної цінової політики та забезпечення якісних характеристик товарів, враховуючи купівельну спроможність споживачів; впровадження новітніх інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж для забезпечення якісного та комплексного обслуговування населення; удосконалення розміщення торговельних об’єктів для уникнення стихійної торгівлі та усунення дисбалансу розвитку торговельної мережі в окремих районах як по місту так і регіону в цілому.

Посилання

Апопій В. Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України / В. Апопій, Р. Криган, О. Процишин // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 16. – С. 7-13.

Балабан П.Ю. Ринкові трансформації торгівлі в сільській місцевості / П.Ю. Балабан, М.П. Балабан // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – Вип. 1. – С. 178-189.

Барна М. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації / М. Барна // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – No 10. – С. 63-70.

Берман Б. Розничная торговля : стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс // Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Вильямс,2003. – 1184 с.

Краснокутська Н.С. Характерні ознаки потенціалу торговельних підприємств в Україні / Н.С. Краснокутська // Вісн. ДонНУЕТ. – 2008. – No 3 (39). – С. 192–199.

Крутова А.С. Аналіз розвитку роздрібної торговельної мережі харківського реґіону / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія «Економіка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/194-202.pdf.

Леви М. Основы розничной торговли / М. Леви, Б. А. Вейтц. : пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001 – 448 с.

Лігоненко Л.О. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації : монографія / Л.О. Лігоненко, Г.М. Богославець, Г.Л. Піратовський та ін.; за ред. Л.О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 334 с.

Мазаракі А., Лагутін В., Герасименко А. [та ін.]. Внутрішня торгівля України : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.

Яцун Л.М. Тенденції розвитку роздрібної торгової мережі / Л. М. Яцун, Г. С. Винокурова // Економічний простір. – 2009. – No 22/2. – С. 79–87.

Роздрібна торгівля України у 2014 році. Київ : Держ. служба статистики України. 2015. – 152 с.

Роздрібна торгівля України у 2015 році. Київ : Держ. служба статистики України. 2016. – 126 с.

Роздрібна торгівля України у 2016 році. Київ : Держ. служба статистики України. 2017. – 123 с.

Статистичний щорічник України за 2016 році. Київ : Держ. служба статистики України. 2017. – 610 с.

Торгівля. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/torhivlia-shoricno.

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі на 1 січня 2018 року: Статистичний бюлетень. – К.:Державна служба статистики України, 2018. – 38 с.

Apopii V., Kryhan R., Protsyshyn O. (2014), Globalization processes and new trendsinthe development of Ukraine's domestic trade [Hlobalizatsiini protsesy i novi tendentsii rozvytku v nutrishnoi torhivli Ukrainy], Trade, commerce, entrepreneurship, whip. 16, pp. 7-13.

Balaban, P. Y., Balaban, M. P. (2014). Rynkovi transformatsiyi torhivli v silʹsʹkiy mistsevosti [Market transformation tradeinthecountryside]. Ekonomichna strategiya i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug – Economic strategy and prospects of development of sphere of trade and services, 1, 178-189.

Barna, M. (2015), Concept of development of the system of internal trade of Ukraine in the modern conditions of transformation [Kontseptsiia rozvytku systemy vnutrishnoi torhivli Ukrainy v suchasnykh umovakh transformatsii], Investments: practice and experience, No 10, pp. 63-70.

Berman B., EvansDzh. (2003). Roznichnaya torgovlya: strategicheskiy podkhod. [Retailtrade: strategicapproach]. M.: Vil'yams, 1184 p.

Krasnokutska N.S. (2008), Kharakterni oznaky potentsialu torhovelnykh pidpryiemstv v Ukraini [Characteristic features of the potential of trading enterprises in Ukraine.] Donetsk: Don NUET, Visnyk, No 3(39), pp. 192-199 [in Ukrainian].

Krutova А.S. & Nesterenko О.O. (2010) Analiz rozvytku rozdribnoi torhovelnoi merezhi Kharkivskoho region [Analysis of the development of the Kharkiv region retail trade network], Visnyk ZNU, Retrieved from http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/194-202.pdf

Levi M., Veitts B.A. (2001), Basics of Retail [Osnovyi roznichnoy torgovli], Peter, SanktPeterburg, 448 p.

Lihonenko, L.O., Bohoslavets, H.M.,Piratovskyi, H.L. (2009), Transformation processes in Ukrainian trade in the conditions of internationalization [Transformatsiini protsesy v torhivli Ukrainy v umovakh internatsionalizatsii], KNTUE, Kiev, 334p.

Mazaraki A., Lagutin V., Gerasymenko A. [tain.]. Vnutrishnja torgivlja Ukrai’ny : monografija. Kyi’v : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2016. 864 s.

Yatsun L.M. & Vynokurova G.S. (2009), Tendentsii rozvytku rozdribnoi torhovoi merezhi [Trends in the retail trade network development], Ekonomichnyi Prostir, No 22/2, pp. 79-87.

Rozdribna torgivlja Ukrai’ny u 2014 roci. Kyi’v : Derzh. Sluzhba statystyky Ukrai’ny. 2015. 152 s.

Rozdribna torgivlja Ukrai’ny u 2015 roci. Kyi’v : Derzh. Sluzhba statystyky Ukrai’ny. 2016. 126 s.

Rozdribna torgivljaUkrai’ny u 2016 roci. Kyi’v : Derzh. Sluzhba statystyky Ukrai’ny. 2017. 123 s.

Statystychnyj shhorichnyk Ukrai’nyza 2016 roci. Kyi’v: Derzh. Sluzhba statystyky Ukrai’ny. 2017. 610 s.

Torhivlia. Holovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti [Trade. Main Department of Statistics in Kharkiv Oblast]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/torhivlia-shoricno.

Torhova merezha pidpryyemstv rozdribnoyi torhivli na 1 sichnya 2018 roku: Statystychnyy byuletenʹ. (2018). [Trading network of enterprises of retail trade on January 1, 2018]. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 38 p.

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Филипенко, О. М., & Колєснік, Т. С. (2019). АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економічний простір, (148), 59-71. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/151
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ