ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ГЕНЕЗИСУ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

  • Ю. В. Чириченко Університет митної справи та фінансів
  • М. В. Корнєєв Університет митної справи та фінансів
  • О. В. Сабіров Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: готельно-ресторанна справа, інноваційна платформа, індустрія розміщення та харчування

Анотація

Розглянуто та узагальнено останні тенденції створення та розвитку готельного та ресторанного бізнесу у світі. Також проведено структурно-функціональний аналіз відповідності визначення «готельно-ресторанний бізнес» сучасним реаліям. В процесі аналізу було встановлено, що традиційні поняття "готельний бізнес" та "ресторанний бізнес" як дискретні випадки функціонування сектору послуг зазнають суттєвих змін. Це відбудеться в умовах швидкого науково-технічного прогресу. У той же час, тільки поняття "ресторан" залишається відносно незмінним. Дефініції «готель», «ресторанний бізнес» та «готельний бізнес» дедалі більше набувають нового значення і цінності. Існує зростаюча диференціація цих послуг. Вони йдуть назустріч клієнту і стають все більш персоналізованими. Головною метою сучасного готельного та ресторанного бізнесу є створення незабутніх вражень для клієнтів. Враховуючи різноманіття всіх форм сучасного готельного та ресторанного бізнесу, традиційне розуміння цього бізнесу стає все більш неприйнятним. Таким чином, ми пропонуємо замінити в українському науковому середовищі визначення «готельно-ресторанний бізнес» більш широким поняттям «Індустрія розміщення та харчування». Це також є доцільним, оскільки ця концепція відповідає Північноамериканській галузевій системі класифікацій та Статистичній класифікації економічної діяльності в Європейському співтоваристві. Отже ми вважаємо, що в найближчому майбутньому у сфері підготовки фахівців для промисловості в Україні, має використовуватися дефініція "Індустрія розміщення та харчування", яка узгоджується з багатьма формами галузевих послуг та має загальноприйнятий англомовний еквівалент.

Посилання

Чириченко Ю. В. Глобальні світові тренди та інвестиційні пріоритети готельно- ресторанного бізнесу /Чириченко Ю. В. // Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2018. – No 132. – С. 14-22.

Чириченко Ю. В. Українські туристичний та готельно-ресторанний бізнес у міжнародних процесах сталого розвитку / Чириченко Ю. В., Корнєєв М.В., Сухацька І.Ю. // Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2018. – No 134. – С. 38-47.

Сайт Державної Вікіпедії, онлайн енциклопедії. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel.

Онлайн-журнал Upserve Restaurant Insider. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://upserve.com/restaurant-insider/restaurant-industry-trends/

Офіційний сайт Бюро статистики праці Сполучених Штатів Америки. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://www.bls.gov/iag/tgs/iag72.htm

Офіційний сайт Євростату. Словник. Визначення NACE. Інтернет ресурс. Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary: NACE

Офіційний сайт Євростату. Статистична інформація на замовлення. Інтернет ресурс. Режим доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do

Donald E. Lundberg. The Hotel and Restaurant Business, 6th Edition/ Donald E. Lundberg. - Wiley. - 388 pages

Chyrychenko Yu. V. (2018) Hlobalni svitovi trendy ta investytsiini priorytety hotelno-restorannoho biznesu [Global Trends and Investment Priorities for Hotel and Restaurant Business]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomichnyi prostir» - Collection of scientific works "Economic scope", 132, 14-22 [in Ukrainian].

Chyrychenko Yu. V. & Kornieiev M.V. & Sukhatska I.Iu. (2018) Ukrainski turystychnyi ta hotelno-restorannyi biznes u mizhnarodnykh protsesakh staloho rozvytku [Ukrainian tourist, hotel and restaurant business in the international processes of sustainable development]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomichnyi prostir» - Collection of scientific works "Economic scope", 134, 38-47 [in Ukrainian].

Sait Vikipedii, onlain entsyklopedii. [Wikipedia site, online encyclopedia]. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel [in English].

Onlain-zhurnal «Upserve Restaurant Insider» [Online Magazine «Upserve Restaurant Insider»] Retrieved from https://upserve.com/restaurant-insider/restaurant-industry-trends/. [in English].

Ofitsiinyi sait Biuro statystyky pratsi Spoluchenykh Shtativ Ameryky. [Official Website of the Bureau of Labor Statistics of the United States of America] Retrieved from https://www.bls.gov/iag/tgs/iag72.htm. [in English].

Ofitsiinyi sait Yevrostatu. Slovnyk. Vyznachennia NACE. [Official site of Eurostat. Dictionary. Definition of NACE] Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:NACE. [in English].

Ofitsiinyi sait Yevrostatu. Statystychna informatsiia na zamovlennia. [Official site of Eurostat. Statistical information to order] Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do. [in English].

Donald E. Lundberg. The Hotel and Restaurant Business, 6th Edition/Donald E. Lundberg. - Wiley. - 388 pages

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Чириченко, Ю. В., Корнєєв, М. В., & Сабіров, О. В. (2019). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ГЕНЕЗИСУ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економічний простір, (141), 127-136. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/15
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ