ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ШОС В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

  • І. Є. Журба Хмельницький національний університет
Ключові слова: інтеграція, глобалізація, Шанхайська організація співробітництва, міжнародні ринки, спеціалізація, кооперація, економічний розвиток

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан господарського розвиткуШОС у 2018 р. із використанням показників сукупного ВВП. Визначено динаміку ВВП, а також частку ШОС, країн ЄС та США у світовому ВВП. Автором було досліджено важливі макроекономічні детермінанти стану економічного розвитку країн ШОС, якими є валові внутрішні заощадження. Так у середньому по ШОС цей показник зменшився. Іншою макроекономічною детермінантною, яку було використано для аналізу у статті, є валове нагромадження основного капіталу. Цей показник вимірює загальну вартість придбання виробниками основних фондів з вирахуванням вибуття основних засобів протягом звітного періоду, плюс деякі доповнення до вартості невиробничих активів (такі, як підземні багатства або значні поліпшення в кількості, якості або продуктивності землі), реалізованих виробничою діяльністю інституційних одиниць відповідних країн. Зокрема у більшості країн- членів ШОС в 2017 р. цей показник був вищий ніж середні значення в світі. Автором, був проведений аналіз темпів зростання внутрішньої та зовнішньої торгівлі країн ШОС, який показав, що внутрішня торгівля зростає більш високими темпами ніж зовнішня, що свідчить про підвищення інтеграційних процесів. Аналіз сутності регіональної інтеграції, як форми економічного співробітництва в умовах глобалізованої економіки дозволив з’ясувати, що наразі регіональна інтеграція є однією з основних тенденцій утворення глобального економічного простору, що спрямована на формуванню економічних зв’язків між різними країнами та регіонами з переважанням наднаціональних інтересів, вирівнюванням базових характеристик міжнародних ринків, створенням умов для проведення реформ у межах самого угрупування, взаємовідкритості економік його країн-членів ШОС. Тому, держави азійського регіону покладають велику надію на ШОС у вирішенні злободенних питань безпеки та економіки, а до основних їх сподівань від участі в Організації слід віднести очікування інвестицій, пільгових кредитів, контрактів з боку партнерів по ШОС та здійснення узгоджених дій, що спрямовані на підтримку стабільності регіону. Отже, в статті було визначено сучасні тенденції розвитку співробітництва країн ШОС у системі світового господарства.

Посилання

Быков А.И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы развития. - Москва: Флинта, 2011. - 230 с.

Ермекбаева Н.Б. О состояниях и перспективах политического и экономического взаимодействия в ШОС // Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС. - 2013. - С. 12-30.

Журба І. Є. Сучасні аспекти розвитку Казахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія економічні науки. – Черкаси. – Вип. 36. Част.1 Т.1, 2014. - С.20-28

Ким Н.П. Место и роль ШОС в мировом экономическом развитии // Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС. - 2011. - С. 132-138.

Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы расширения // Свежий взгляд. - 2013. - No1(28). - C. 249-253.

Лукин А.В. Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества - М.: МГИМО - Университет, 2012. - 191 с.

Мірошниченко Т. М. Імперативи сучасного розвитку співробітництва в рамках ШОС // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - No5-6 (70-71), 2013. – С. 47-52

Примбетов С.Д. ЕврАзЭС и Китай: проблемы экономического сотрудничества // Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС. - 2011. - С. 30-40.

Рахматулина Г.Г. Экономическое сотрудничество государств ШОС как важный фактор устойчивого развития стран Центральной Азии // Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС. - 2011. - С. 153-166.

Султанов Б.К. Казахстанско-китайско-российское сотрудничество - основополагающий фактор в деятельности ШОС // Проблемы экономического и финансового сотрудничества в рамках ШОС. - 2011. - С. 44-49.

Тимофеев А.В. Перспективы создания Энергетического клуба ШОС // Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы: материалы ХІХ Международ. науч. конф.-М.:Институт Дальнего Востока РАН.-2011. - С. 50-57

Утюбаева Г.Г. Инвестиционное сотрудничество Казахстана и Китая в рамках ШОС. - 2012. - No3. - С. 37-38.

The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/.

United Nations Conference on Trade and Development. URL: http://www.unctad.org.

United Nations Commodity Trade Statistics Database. URL: http://comtrade.un.org.

Bykov, A.Y. (2011) Эkonomicheskoe sotrudnichestvo v ramkakh ShOS: osnovnye napravlenyia y perspektivy razvitiia [Economic cooperation within the SCO: main directions and prospects for development]. Moskva: Flynta [in Russian]

Ermekbaeva, N.B. (2013) O sostoianiiakh i perspektivakh politicheskoho i эkonomicheskoho vzaimodeistviia v ShOS [On the states and prospects of political and economic interaction in the SCO]. Problemы эkonomycheskoho y fynansovoho sotrudnychestva v ramkakh ShOS ‒ Problems of economic and financial cooperation within the SCO, 12-30 [in Russian]

Zhurba, I. Ye. (2014) Suchasni aspekty rozvitku Kazakhstanu v systemi svitovoho hospodarstva za umov novitnikh hlobalizatsiinykh protsesiv [Modern aspects of Kazakhstan's development in the world economy in the context of the latest globalization processes] Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia ekonomichni nauky ‒ Collection of scientific papers of Cherkasy State Technological University. Series of Economic Sciences, 36, 20-28 [in Ukrainian]

Kym, N.P. (2011) Mesto i rol ShOS v mirovom ekonomycheskom razvitii [The place and role of the SCO in world economic development] Problemy эkonomicheskoho i finansovoho sotrudnichestva v ramkakh ShOS ‒ Problems of economic and financial cooperation within the SCO, 132-138. [in Russian]

Kolehova, O.Iu. (2013) ShOS kak instrument rehionalnoi intehratsii: problemy rasshyreniia [SCO as a tool for regional integration: enlargement problems]. Svezhyi vzghliad ‒ A fresh look,1 (28), 249-253 [in Russian]

Lukyn, A.V. (2012) Stratehiia Rossii v Tsentralnoi Azii i Shankhaiskaia orhanizatsiia sotrudnychestva. [Russia's Strategy in Central Asia and the Shanghai Cooperation Organization]. Moskva: MHIMO. [in Russian]

Miroshnychenko, T. M. (2013) Imperatyvy suchasnoho rozvytku spivrobitnytstva v ramkakh ShOS [The imperatives of modern development of cooperation in the framework of the SCO]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo ‒ Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 5-6 (70-71), 47-52 [in Ukrainian]

Prymbetov, S.D. (2011) EvrAzЭS i Kitai: problemy эkonomicheskoho sotrudnichestva. [EurAsEC and China: Problems of Economic Cooperation]. Problemy эkonomicheskoho i finansovoho sotrudnichestva v ramkakh ShOS − Problems of Economic and Financial Cooperation within the SCO, 30-40 [in Russian]

Rakhmatulyna, H.H. (2011) Ekonomicheskoe sotrudnichestvo hosudarstv ShOS kak vazhnyi faktor ustoichyvoho razvitiia stran Tsentralnoi Azii [Economic cooperation of SCO countries as an important factor of sustainable development of Central Asian countries]. Problemy ekonomicheskoho y finansovoho sotrudnichestva v ramkakh ShOS − Problems of economic and financial cooperation within the SCO,153-166 [in Russian]

Sultanov, B.K. (2011) Kazakhstansko-kitaisko-rossiiskoe sotrudnichestvo - osnovopolahaiushchii faktor v deiatelnosti ShOS [Kazakhstan-Sino-Russian Cooperation is a Fundamental Factor in SCO Activities]. Problemy ekonomicheskoho i finansovoho sotrudnichestva v ramkakh ShOS − Problems of Economic and Financial Cooperation within SCO, 44-49. [in Russian]

Timofeev, A.V. (2011) Perspektivy sozdaniia Enerheticheskoho kluba ShOS [Prospects for the establishment of the SCO Energy Club]. Kitai, kitaiskaia tsivilizatsiia i mir. Istoriia, sovremennost, perspektivy: materialy ХІХ Mezhdunarod. nauch. konf − China, Chinese Civilization and the World. History, Modernity, Perspectives: Materials of the 19th International. scientific Conf. (50-57). Moskva: Institute of the Far East of the Russian Academy of Sciences [in Russian]

Utiubaeva, H.H. (2012) Investitsionnoe sotrudnichestvo Kazakhstana i Kitaia v ramkakh ShOS [Investment cooperation between Kazakhstan and China within the SCO]. 3, 37-38. [in Russian]

The World Bank. URL: http://data.worldbank.org/.

United Nations Conference on Trade and Development. URL: http://www.unctad.org.

United Nations Commodity Trade Statistics Database. URL: http://comtrade.un.org.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Журба, І. Є. (2019). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ШОС В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний простір, (148), 37-48. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/149
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ