ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ У СЕКТОРІ ІКТ

  • Т. Б. Середюк Національний університет водного господарства і природокористування
Ключові слова: дифузія інновацій, сектор ІКТ, цифрова економіка, аналітичний фрейм, галузеві особливості, дифузійне середовище

Анотація

У сучасній економічній парадигмі інновації перетворилися на найважливіший фактор зростання і конкурентоспроможності. Інноваційна модель або тип розвитку домінує сьогодні в якості цільового орієнтира національних, регіональних і корпоративних стратегій. Найважливішою умовою функціонування інноваційної економіки стає інтенсивна дифузія інновацій (ДІ). У статті уточнено сутність та представлено теоретичні основи дослідження ДІ. Звертається увага на те, що ДІ є особливим типом комунікації та соціальним процесом. Виокремлено види (некомерційний трансфер, комерційний трансфер, вільна дифузія), суб'єкти, фактори та передумови ДІ, а також її функції в економіці. Розкрито роль держави у забезпеченні сприятливих умов перебігу ДІ. Основна увага приділяється вивченню особливостей ДІ в секторі ІКТ. У зв'язку з цим, виокремлено об'єкти ДІ і обґрунтовано зв'язок зі становленням цифрової економіки, охоплюючи різні її прояви. Розглянуто структуру цифрової економіки, феномен цифрових інновацій та особливості програмного забезпечення як основи ІКТ, від якого залежать всі сектори економіки в епоху інформатизації. Запропоновано аналітичний фрейм дослідження ДІ в секторі ІКТ, що охоплює: характеристику інновацій; характеристику суб'єктів; характеристику процесу дифузії інноваційної ІКТ; характеристику особливостей дифузії ІКТ в певних галузях економіки, де вони використовуються; характеристику дифузійного середовища; характеристику форм ДІ. Звертається увага на роль освіти в ДІ, яка дозволяє долати ті її бар’єри, які пов’язані зі знаннями. Запропоновано основні підходи до вивчення ДІ в секторі ІКТ (макро-, мезо-, мікроаналітичний, когнітивний, організаційний, соціальний, ринковий, інституціональний та ін.). Виділено напрямки кількісної оцінки процесів і наслідків ДІ в секторі ІКТ. Інтенсивність ДІ співрозмірна з рівнем інноваційної активності та результативності інноваційних процесів (симетрія), а також з уніфікованим розумінням інновації. Представлений матеріал визначає ті напрями, на які необхідно звернути увагу в рамках аналізу ДІ, для вирішення завдань її розвитку і підвищення ефективності участі підприємств, охоплюючи маркетинг інновацій.

Посилання

РоджерсЕ.М. Дифузіяінновацій. К.:Вид.дім « Києво - Могилянськаакадемія», 2009. 591с.

Ryan B., Gross N. The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. Rural Sociology. 1943. V. 8. Pp. 663-708.

Hägerstrand T. Innovation diffusion as a spatial process [Innovations förloppet ur korologisk synpunkt]. Chicago: University of Chicago Press. 1967. 334 p.

Lee M., Kim K., Cho Y. A study on the relationship between technology diffusion and new product diffusion. Technological Forecasting & Social Change. 2010. Vol. 77. Pp. 796-802.

Peres R., Muller E., & Mahajan V. Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions. International Journal of Research in Marketing. 2010. 27(2). Pp. 91-106

Urbinati A., Chiaroni D., Frattini F., Chiesa V. The Role of Business Model Design in the Diffusion of Innovations: An Analysis of a Sample of Unicorn-Tech Companies. International Journal of Innovation and Technology Management. 2019. Vol. 16, No. 01. Pp. 19-50.

Andergassen R., Nardini F., Ricottilli M. Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics. 2017.Vol.40. Pp. 72-80.

Tanoglu I., Basoglu N., Daim T. Exploring technology diffusion: case of information technologies. International Journal of Information Technology & Decision Making. 2010. Vol. 09, No. 02. Pp. 195-222

Lei M. Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective – Review and Prospects. T echnology and Investment. 2016. V ol.07. Pp. 1-7. URL: https://www.researchgate.net/publication/295090769_Determinants_of_IT_Innovation_Diffusion_from_Dynamic_Perspective-Review_and_Prospects

Pradhan R.P., Arvin M.B., Nair M., Bennett S.E., Hall J.H. The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality & Quantity. 2019. Vol. 53. Is. 3. Pp. 1529-1563.

Cresswell K., Sheikh A. Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: An interpretative review. International Journal of Medical Informatics. 2013. Vol. 82. Is. 5. Pp. 73-86.

Alkhwaldi A., Kamala M. Why Do Users Accept Innovative Technologies? A Critical Review of Models and Theories of Technology Acceptance in The Information System Literature. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2017. Vol. 4. Is. 8. Pp. 7962-7971.

ПоляковМ.В. Економіказнань: сутність, детермінанти, глобальнийландшафт: монографія. Дніпро: Новаідеологія, 2018. 688 с.

ХанинИ.Г. Вопросыноосферногоразвитияэкономикиипознания: монография. Днипро: Новаяидеология, 2018. 319 с.

ЛяшенкоО.М. Методитамоделікомерціалізаціїтрансферутехнологій : автореф. дис. докт. екон. наук. 08.00.11. ДУ «ІнститутекономікитапрогнозуваннянаціональноїакадеміїнаукУкраїни». К, 2006. 36 с.

Шамота Г. М. Дифузія інновацій вУкраїні на сучасному етапі. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Суми: УАБСНБУ, 2011. Вип. 31. С. 288-296.

ШумпетерЙ. А. Теория экономического развития. М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и нализу данных по инновациям. ОЭСРиЕвростат: пер. сангл. 3-еизд. М.: ЦИСН , 2010. 192 c.

Bui Q. A Review of Innovation Diffusion Theories and Mechanisms. DIGIT 2015 Proceedings. 2015. V ol. 11. Pp. 1-10. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/e344/53e8f747f2fc93617d62e16016bce6a6007c.pdf

Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development / United Nations Conference on Trade and Development. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf

Taherdoost H. A review of technology acceptance and adoption models and theories. Procedia Manufacturing. 2018. Vol. 22. Pp. 960–967.

Rodzhers, E. (2009). Dyfuzіia іnnovatsіi [Diffusion of innovations]. K.: Vyd. dіm «Kyievo-Mohylianska akademіia» [in Ukrainian].

Ryan, B., & Gross, N. (1943). The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. Rural Sociology, 8, 663-708 [in English].

Hägerstrand, T. (1967). Innovation diffusion as a spatial process [Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt]. Chicago: University of Chicago Press [in English].

Lee, M., Kim, K., & Cho, Y. (2010). A study on the relationship between technology diffusion and new product diffusion. Technological Forecasting & Social Change, 77, 796-802 [in English].

Peres, R., Muller, E., & Mahajan, V. (2010). Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions. International Journal of Research in Marketing, 27, 91-106 [in English].

Urbinati, A., Chiaroni, D., Frattini, F., & Chiesa, V. (2019). The Role of Business Model Design in the Diffusion of Innovations: An Analysis of a Sample of Unicorn-Tech Companies. International Journal of Innovation and Technology Management, 16, 19-50 [in English].

Andergassen, R., Nardini, F., & Ricottilli, M. (2017). Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics, 40, 72-80 [in English].

Tanoglu, I., Basoglu, N., & Daim, T. (2010). Exploring technology diffusion: case of information technologies. International Journal of Information Technology & Decision Making, 09, 195-222 [in English].

Lei, M. (2016). Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective – Review and Prospects. Technology and Investment, 07, 1-7. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/295090769_Determinants_of_IT_Innovation_Diffusion_from_Dynamic_Perspective-Review_and_Prospects [in English].

Pradhan, R., Arvin, M., Nair, M., & et al. (2019). The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality & Quantity, 53, 1529-1563 [in English].

Cresswell, K., & Sheikh, A. (2013). Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: An interpretative review. International Journal of Medical Informatics, 82, 76-86 [in English].

Alkhwaldi, A., & Kamala, M. (2017). Why Do Users Accept Innovative Technologies? A Critical Review of Models and Theories of Technology Acceptance in The Information System Literature. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 4, 7962-7971 [in English].

Poliakov, M.V. (2018). Ekonomіka znan: sutnіst, determіnanty, hlobalnyi landshaft [Knowledge Economy: Essence, Determinants, Global Landscape]. Dnіpro: Nova іdeolohіia [in Ukrainian].

Khanin, I. (2018). Voprosy noosfernogo razvitiya ekonomiki i poznaniya [Issues of noosphere economic development and cognition]. Dnipro: Novaya ideologiya [in Russian].

Liashenko, O. (2006). Metody ta modelі komertsіalіzatsіi transferu tekhnolohіi [Methods and models of technology transfer commercialization]. (Doctoral dissertation). DU «Іnstytut ekonomіky ta prohnozuvannia natsіonalnoi akademіi nauk Ukrainy», K. [in Ukrainian].

Shamota, H. (2011). Dyfuzіia іnnovatsіi v Ukrainі na suchasnomu etapі [Diffusion of innovations in Ukraine in modern times]. Problemy і perspektyvy rozvytku bankіvskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, 31, 288-296 [in Ukrainian].

Shumpeter, J. (2008). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Economic Development Theory]. M.: Direktmedia Pablishing [in Russian].

Rukovodstvo Oslo. Rekomendacii po sboru i analizu dannykh po innovaciyam (2010). OESR i Evrostat [Oslo Manual. Recommendations for collecting and analyzing data on innovations. OECD and Eurostat]. M.: CISN.

Bui, Q. (2015). A Review of Innovation Diffusion Theories and Mechanisms. DIGIT 2015 Proceedings, 11, 1-10. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/e344/53e8f747f2fc93617d62e16016bce6a6007c.pdf [in English].

Information Economy Report 2017: Digitalization, Trade and Development (2017). New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf [in English].

Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories. Procedia Manufacturing, 22, 960-967 [in English].

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Середюк, Т. Б. (2019). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ У СЕКТОРІ ІКТ. Економічний простір, (148), 19-36. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/148
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ