ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

  • К. А. Лопатка Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • Ю. Г.U. Шаранова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, економіка, світова економіка, підхід, категорія, визначення

Анотація

У статті наведено аналіз основних трактувань категорії «економічна безпека». Кожна група вчених концентрує увагу на певних процесах. Необхідність забезпечувати свою безпеку людство відчувало постійно. Однак термін «економічна безпека» став використовуватися нещодавно. У статті представлено визначення економічної безпеки не тільки низки вчених-економістів, а й проаналізовані офіційні документи: Конституція України та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України». За результатами аналізу автора встановлено, що економічна безпека безпосередньо пов'язана зі станом стабільності держави та знанням закону. У статті зазначено, що в Україні на даний час немає жодного органу, який би був зосереджений на забезпеченні національної безпеки та такого головного її компонента як, наприклад, економічна безпека. У статті висвітлено актуальність і необхідність забезпечення економічної безпеки. Сьогодні це набуває величезного стратегічного значення як з позиції діяльності окремо взятого підприємства, так і в більш глобальних масштабах - функціонування регіонів і держав. Визначено основні критерії економічної безпеки при дослідженні категорії «економічна безпека» в економічній науці. Описано відмінність понять «національна безпека» та «економічна безпека». Визначено, що економічна безпека є однією з основних складових національної безпеки та посідає одне з провідних місць у системі забезпечення національної безпеки України. Зазначено, що під критерієм економічної безпеки розуміється частина національної безпеки, яка тісно взаємопов'язана з її іншими складовими і є основою забезпечення таких елементів як військова, політична, соціальна, екологічна, технологічна, інформаційна та інші. За звичайних обставин економічні загрози є зворотною стороною економічного виграшу від діяльності в умовах ринкової конкуренції. Досліджено ключові фактори, що впливають на економічну безпеку. Сформовано узагальнене трактування поняття «економічна безпека» як синтез проаналізованих тлумачень.

Посилання

Абалкин Л.И. Выступление на круглом столе Совета Федераций / Л.И. Абалкин // Приоритеты и механизмы экономической политики России в кризисный переиод. — Москва, 1999. — No8. — С. 32.

Андрійчук В.Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / В.Г. Андрійчук // Економіка, фінанси, право. — 2013. — No 6. — С. 12—17.

Богданов И.Я. Экономическая безопасность России. Теория и практика / И.Я. Богданов. — М.: ТЕИС, 2001. — С. 21.

Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учебн. пособ./ В.А. Богомолов. — М.: ЮНИТИ, 2006. — 303 с.

Ващекин Н.П. Безопасность предпринимательской деятельности: учебн. пособ. / Н.П. Ващекин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул // Москов. гос. институт коммерции НИИ устойчивого развития и безопасности. — 2-е изд. дополн. и переработ. — М.: ЗАО Изд-во "Экономика", 2002. — 334 с.

Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави: монографія / В.О. Гончарова. — Х.: ХНУ, 2001. — 195 с.

Ермошенко Н.Н. Определение угрозы национальным интересам в финансово- кретитной сфере / Н.Н. Ермошенко // Экономика Украины. — 1999. — No 1. — С. 4-12.

Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: монография / А. В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко — К.: Либра, 2003. — 280 с.

Жаліло Я.А. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти / Я.А. Жаліло. — К.: Сатсанга, 2001. — 224 с.

Кирьянов В. Ничто не действует так эффективно, как наказание рублем / В. Кирьянов // Газета "Сегодня". — 2005. — 26 января.

Конституція України від 28 червня 1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - No30 - ст. 142

Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. — К.: КВШ, 1998. — 462 с.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29.09.2013 р. No1277. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13/.

Основи економічної безпеки: підручник / О.М.Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Чернков — Харків: НУВС, 2003. — 236 с.

Паньков В. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект / В. Паньков // Внешнеэкономические связи. — 1992. — No8. — С. 5-18.

Пастернак-Таранущенко Г.А. Экономическая и национальная безопасность Украины / Г.А. Пастернак-Таранущенко // Экономика Украины. — 1994. — No 2. — С. 51—57.

Поважний C.Ф. Державне управління національною економікою в умовах глобалізації / С.Ф. Поважний, Г.О. Єпішенкова, А.А. Нікітіна // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Державне управління". — 2010. — No 151. — С. 3—14.

Ревенко А. Проблеми формування національної економічної безпеки України / А. Ревенко // Економіка України. — 1993. — No 11. — С. 15—21.

Резник О.Н. Экономическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины, которая охраняет финансовую систему Украины / О.Н. Резник // Legeasiviаta (Закон и жизнь (Молдова)). – 2016. – No 11/2 (299). – С. 92-95

Рубанов В.В. Безопасность — лозунги, теория и политическая практика / В.В. Рубанов // РЭЖ. — 1991. — No 17. — С. 31—41.

Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина / Ф.Д. Рузвельт. — М.: ИТРК, 2003. — 408 с.

Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России / В.А. Савин // Международный бизнес России. — 1995. — No 9. — С. 14.

Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / В. Сенчагов // Вопросы экономики. — 1995. — No 1. — С. 97—106.

Скорук О. В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / О. В. Скорук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - No6(3). - С. 39-42.

Степаненко А. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів / А. Степаненко, М. Герасимов // Регіональна економіка. — 2002. — No 2. — С. 39—54.

Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйсвенных систем: структура, проблемы / В.Л. Тамбовцев // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика. — 1995. No3. — С. 3. 27. Третяк В. В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Економіка та держава. – 2010. – No1. – С. 6–8.

Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. — К.: НІСД, 1997. — 144 с.

balkin, L.I. (1999). Vystuplenie na kruglom stole Soveta Federacij [Speech at the round table of the Council of Federations]. Prioritety i mehanizmy ekonomicheskoj politiki Rossii v krizisnyj pereiod - Priorities and mechanisms of Russia's economic policy during the crisis period, 8, 32 [in Russian]

Andriichuk, V.H. (2013) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: stan, kryterii vymiru ta preventyvni zakhody yii zmitsnennia [Economic security of Ukraine: state, measurement criteria and preventive measures to strengthen it]. Ekonomika, finansy, pravo.s period - Economics, finance, law, 6, 12-17 [in Ukrainian].

Bogdanov, I.Ya. (2001) Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii. Teoriya i praktika [Economic security of Russia. Theory and practice]. M. : TEIS [in Russian].

Bogomolov, V.A. (2006) Ekonomicheskaya bezopasnost: Uchebn. posob. [Economic Security: A Study Guide]. M.: YuNITI [in Russian].

Vashekin, N.P., Dzliev, M.I., Ursul, A.D. (2002) Bezopasnost predprinimatelskoj deyatelnosti: uchebn. posob. [Business Security: A Tutorial]. Moskov. gos. institut kommercii NII ustojchivogo razvitiya i bezopasnosti - Moscow State Institute of Commerce Research Institute for Sustainable Development and Security. M.: ZAO "Ekonomika" [in Russian].

Honcharova, V.O. (2001) Vplyv tinovoi ekonomiky na ekonomichnu bezpeku derzhavy: monohrafiia [Impact of the shadow economy on the economic security of the state: a monograph]. Kharkiv.: KhNU [in Ukrainian].

Ermoshenko, N.N. (1999) Opredelenie ugrozy nacionalnym interesam v finansovo- kretitnoj sfere [Identification of threats to national interests in the financial and credit sector]. Ekonomika Ukrainy — Ukrainian economy, 1, 4-12 [in Russian].

Kozachenko, A. V., Ponomarev, V.P., Lyashenko A.N. (2003) Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushnost i mehanizm obespecheniya: monografiya [The economic security of the enterprise: the nature and mechanism of support: monograph]. Kyiv: Libra [in Russian].

Zhalilo, Ya.A. (2001) Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy v konteksti dosvidu svitovoi spilnoty [Ukraine's national security strategy in the context of the experience of the world community].Kyiv: Satsanha [in Ukrainian].

Kiryanov, V. (2005) Nichto ne dejstvuet tak effektivno, kak nakazanie rublem [Nothing is more effective than punishment in rubles]. Gazeta "Segodnya" — Newspaper "Segodnya", 26 January [in Russian].

Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (1996, June 28) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, 142 [in Ukrainian].

Muntiian, V.I. (1998) Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]. K.: KVSh [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy» vid 29.09.2013 r. No1277 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of the Methodological Recommendations for the calculation of the level of economic security of Ukraine" of September 29, 2013 No1277]. (n.d.). cct.com.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13.

Bandurka, O.M., Dukhov, V.Ie., Petrova, K.Ia., Chernkov, I.M. (2003) Osnovy ekonomichnoi bezpeky: pidruchnyk [Basics of economic security: a textbook]. Kharkiv: NUVS [in Ukrainian].

Pankov, V. (1992) Ekonomicheskaya bezopasnost: mirohozyajstvennyj i vnutrennij aspekt [Economic Security: World Economic and Domestic Aspects]. Vneshneekonomicheskie svyazi. — Foreign economic relations,8 ,5-18 [in Russian].

Pasternak-Taranushenko, G.A. (1994) Ekonomicheskaya i nacionalnaya bezopasnost Ukrainy [Economic and national security of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy — Ukrainian economy, 2, 51—57 [in Russian].

Povazhnyi, S.F, Yepishenkova, H.O., Nikitina, A.A. (2010) Derzhavne upravlinnia natsionalnoiu ekonomikoiu v umovakh hlobalizatsii [Public administration of the national economy in the conditions of globalization]. Zbirnyk naukovykh prats Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia "Derzhavne upravlinnia" — Collection of scientific works of Donetsk State University of Management. Public Administration Series, 151, 3-14 [in Ukrainian].

Revenko, A. (1993) Problemy formuvannia natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Problems of formation of national economic security of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy — Ukraine economy, 11, 15—21 [in Ukrainian].

Reznik, O.N. (2016) Ekonomicheskaya bezopasnost kak sostavlyayushaya nacionalnoj bezopasnosti Ukrainy, kotoraya ohranyaet finansovuyu sistemu Ukrainy [Economic security as a component of the national security of Ukraine, which protects the financial system of Ukraine]. Legeasiviata (Zakon i zhizn (Moldova)). – Law and life, 11/2 (299), 92-95 [in Russian].

Rubanov, V.V. (1991) Bezopasnost — lozungi, teoriya i politicheskaya praktika [Security - slogans, theory and political practice]. REZh., 17, 31—41 [in Russian].

Ruzvelt, F.D. (2003) Besedy u kamina [Conversations by the fireplace].M.: ITRK [in Russian].

Savin, V.A. (1995) Nekotorye aspekty ekonomicheskoj bezopasnosti Rossii [Some aspects of Russia's economic security]. Mezhdunarodnyj biznes Rossii — International business of Russia, 9, 14 [in Russian].

Senchagov, V. (1995) O sushnosti i osnovah strategii ekonomicheskoj bezopasnosti Rossii [On the essence and foundations of the strategy of economic security of Russia]. Voprosy ekonomiki — Economic issues, 1, 97—106 [in Russian].

Skoruk, O. V. (2016) Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta problemy zabezpechennia [Economic security of the state: the nature, components and problems of security]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 6(3), 39-42 [in Ukrainian].

Stepanenko, A. (2002) Otsinka ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta yii rehioniv [Assessment of economic security of Ukraine and its regions]. Rehionalna ekonomika — Regional economy, 2, 39—54 [in Ukrainian].

Tambovcev, V.L. (1995) Ekonomicheskaya bezopasnost hozyajsvennyh sistem: struktura, problemy [Economic security of business systems: structure, problems]. Vestnik MGU. Ser. 6. Ekonomika — Bulletin of Moscow State University. Series 6. Economics., 3, 3 [in Russian].

Tretiak, V.V., Hordiienko T.M. (2010) Ekonomichna bezpeka: sutnist ta umovy formuvannia [Economic security: the nature and conditions of formation]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 1, 6–8 [in Ukrainian].

Shlemko, V.T., Binko I. F. (1997) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist i napriamky zabezpechennia: monohrafiia [Economic Security of Ukraine: Essence and Directions of Supply: Monograph]. Kyiv.: NISD [in Ukrainian].

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Лопатка, К. А., & Шаранова, Ю. Г. (2019). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ. Економічний простір, (148), 5-18. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/147
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ