АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • О. Ю. Широкопояс Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: заклади освіти, аналіз, видатки, зведений бюджет, джерела фінансування, фінансові ресурси

Анотація

В статті розглянуто фактори від яких залежать джерела фінансування закладів вищої освіти. В дослідженні було розглянуто наукову літературу та побудовано механізм фінансування вищої освітиУкраїни. Встановлено, що наведениймеханізм є прикладом функціонування двох важливих підсистем: забезпечення та регулювання. Використання механізмів є можливим за рахунок наявності і використання фондів фінансових ресурсів. Дослідження методів управління фінансовими ресурсами закладів вищої освіти дозволило виділити наступні методи: бюджетне фінансування, залучення кредитних коштів, самофінансування. Встановлено, що найважливішим джерелом є саме державне фінансування, яке побудоване на принципі стратегічної орієнтації, на основі якої відбувається побудова чіткої стратегії яка забезпечить ефективність функціонування системи вищої освіти. Як наслідок нами було нами було проаналізовано обсяги видатків зведеного бюджету на освіту в структурі загальних видатків зведеного бюджету. В процесі дослідження спостерігається тенденція різких змін частки видатків на вищу освіту в структурі видатків зведеного бюджету на освіту, що обумовлено необхідністю залучення приватних джерел фінансування системи вищої освіти. Слід відзначити, зростання обсягів зумовлено значною кількістю інфляційних процесів сучасної економіки їх вирішення потребує значних ресурсномістких затрат. Важливим показником оцінки стану фінансування вищої освіти є аналіз показників співвідношення обсягів видатків бюджету у відношенні до ВВП. Визначено структуру та прослідковано тенденцію змін обсягу видатків зведеного бюджету на фінансування освіти яка включає в себе фінансування дошкільної, загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої. Аналіз видатків на функціонування та розвиток закладів вищої освіти по відношенню до ВВП дозволив відмітити, що найбільша частка зосереджується на фінансування середньої освіти. В дослідженні було проаналізовано як змінюється чисельність осіб, здобувачів вищої освіти по відношенню до змін обсягів фінансування. Встановлено, що досить велика залежність зменшення кількості студентів обумовлена демографічною ситуацією в нашій країні та окремих регіонах. Окрім наведених в досліджені показників значна частка припадає на неможливість успішного складання тестування зовнішнього незалежного оцінювання на відповідний рівень.

Посилання

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління. – 2006. – Т.9. No1. – С. 156–164.

Білінець М. Ю. Фінансування вищої освіти в Україні: сучасні тенденції, проблеми та перспективи – [Електронний режим] – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/166.pdf

Боголіб Т. М. Фінансування вищої освіти України: проблеми і перспективи їх вирішення. American Scientific Journal. 2017. No 1 (9). С. 70‒78/

Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період : монографія. Київ : Міленіум, 2006. 506 с

Буличева Н. А., Пивовар Ю. І. Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 411‒416. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/10196

Грей Ш. Налогово-бюджетная политика и экономический рост. Всемирный банк / Ш. Грей, Т. Лейн, А. Вароудакис [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1182779443519/Fiscal_Policy_and_Economic_Growth_rus_090507.pdf

Касич А. О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу / А. О. Касич, В. А. Циган – [Електронний режим] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587

Кужелєв М.О. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення та оплати праці загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (електронне видання) – 2016. – Вип. 1.- С. 106-117.

Малишко В. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Малишко// Молодий вчений. – 2016. – No 2. – С. 64-67.

Сайт Міністерства фінансів України https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog/ministerstvo-finansiv-ukraini

Статистичний бюлетень «Дошкільна освіта України» http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_bosh_bl.htm

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України» http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm

Тарасенко І.О. Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, No 1, 2017 240 – [Електронний режим] – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknutd_2013_4_33.pdf

Aleksandrov, V. (2006). Osvitnja posluga: sut' ta modeli jakosti [Educational service: the essence and models of quality]. Osvita i upravlinnja – Education and management, Vols. 9, pp. 156–164.

Bilinec', M.Ju. Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: suchasni tendencii', problemy ta perspektyvy – [Financing Higher Education in Ukraine: Current Trends, Problems and Prospects]. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/166.pdf [in Ukrainian].

Bogolib, T. M. (2017). Finansuvannja vyshhoi' osvity Ukrai'ny: problemy i perspektyvy i'h vyrishennja [Financing higher education of Ukraine: problems and prospects of their solution]. American Scientific Journal, 1 (9), 70‒78 [in Ukrainian].

Bogolib, T.M. (2006) Finansove zabezpechennja rozvytku vyshhoi' osvity i nauky v transformacijnyj period [Financial support for the development of higher education and science in the transformation period]. Kyi'v : Milenium [in Ukrainian].

Bulycheva, N.A., & Pyvovar Ju.I. (2009). Suchasni pravovi ta organizacijni problemy finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni [Modern legal and organizational problems of financing higher education in Ukraine]. Derzhava i pravo – State and law, 44, 411‒416. [in Ukrainian].

Grej, Sh., Lejn, T. & Varoudakis, A. Nalogovo-bjudzhetnaja politika i jekonomicheskij rost. Vsemirnyj bank [Fiscal Policy and Economic Growth. World Bank]. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/2585981182779443519/Fiscal_Policy_and_Economic_Growth_rus_090507.pdf [in Ukrainian].

Kasych, A. O. & Cygan, V. A. Osoblyvosti finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni ta inshyh krai'nah svitu [Features of financing higher education in Ukraine and other countries of the world]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587 [in Ukrainian].

Kuzheljev, M.O. & Zhytar, M.O. (2016). Problemy ta perspektyvy finansovogo zabezpechennja ta oplaty praci zagal'noosvitnih ta vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny [Problems and prospects of financial support and remuneration of secondary and higher educational establishments of Ukraine]. Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny – Proceedings of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 106-117 [in Ukrainian].

Malyshko, V.V. (2016). Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: problemy ta perspektyvy [Financing higher education in Ukraine: problems and prospects]. Molodyj vchenyj – Young scientist, 2, 64-67 [in Ukrainian].

Sajt Ministerstva finansiv Ukrai'ny [Website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/catalog/ministerstvo-finansiv-ukraini [in Ukrainian].

Statystychnyj bjuleten' «Doshkil'na osvita Ukrai'ny» [Preschool Education of Ukraine Statistical Bulletin]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_bosh_bl.htm [in Ukrainian].

Statystychnyj bjuleten' «Osnovni pokaznyky dijal'nosti vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny» [Statistical bulletin "Main indicators of activity of higher education institutions of Ukraine"]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm [in Ukrainian].

Tarasenko, I.O. & Nefedova, T.M. (2017). Problemy finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni v konteksti zabepechennja konkurentospromozhnosti [Problems of financing higher education in Ukraine in the context of competitiveness].

Zbirnyk naukovyh prac' Universytetu derzhavnoi' fiskal'noi' sluzhby Ukrai'ny – Collection of Scientific Papers of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 240. Retrieved from http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknutd_2013_4_33.pdf [in Ukrainian].

Переглядів статті: 331
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Широкопояс, О. Ю. (2019). АНАЛІЗ ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (147), 186-202. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/146
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ