АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Г. Л. Норд Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили
Ключові слова: аналіз, підприємство, промислове підприємство, фінанси, фінансова стійкість, фінансова привабливість

Анотація

Коливання активності промислових підприємств зумовлені нестабільністю зовнішнього середовища яке своїм впливом змінює рівень стійкості роботи підприємства. Дослідження основних показників фінансової стійкості промислових підприємств дозволяють об’єктивно оцінити найбільш вагомі показники та визначити готовність підприємств до сприйняття змін. Фінансова стійкість промислових підприємств є основою їх життєздатності яка відображається за допомогою найбільш важливих інформаційних джерел прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо особливостей господарювання. Фінансова стійкість відображає фінансову незалежність підприємства у відношенні та відповідності наявних активів і пасивів основним фінансово-господарським завданням, а також забезпечує його конкурентні переваги над іншими. В ході дослідження було визначено, що в умовах сьогодення в аналізі використовуються абсолютні і відносні показники фінансової стійкості обліково-аналітичної роботи промислових підприємств. Наявність такого елементу дозволяє управляти підприємствами та забезпечувати їх стабільне функціонування. Для дослідження було обрано такі промислові підприємствами як: ПАТ «СКМЗ», ПАТ «НКМЗ», ПАТ «Євроцемент-Україна», ПАТ «Енергомаш» та ПАТ «КЗВВ» протягом 2013-2017рр. Під час проведення аналізу фінансової стійкості промислових підприємств слід враховувати основні бізнес-процеси, завдяки яким дослідження є змістовним. Вивчення обраної теми дозволило проаналізувати сучасний фінансовий стан промислових підприємств за основними показниками, які є основою побудови інформативна база. Було виділено систему факторів, які впливають на фінансову стійкість підприємства. Проаналізовано основі напрями діагностики та моніторингу фінансової стійкості промислового підприємства. Аналіз фінансової стійкості промислових підприємств є теоретичним підґрунтям для подальшого розвитку організаційно- методичних положень економічного аналізу показників фінансової стійкості та проявляється на практиці в частинні формування внутрішніх регламентів системи управління підприємством.

Посилання

Анализ хозяйственной деятельности. [Текст] / Г. В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 285 с.

Артеменко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие / В.Г.Артеменко, Н.В. Анисимова. - М.: КНОРУС, 2011. – 288 с.

Бочаров В.В. Финансовый анализ. [Текст] / В. В. Бочаров. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с.

Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / Б.Є. Грабовецький. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –256 с.

Економічний аналіз / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 540 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія і практика. – К. : «Знання», 2008. – 428 с.

Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью. [Текст] / В. В. Ковалев. – М.: Проспект, ТК Велби, 2007. – 336 с.

Лахтiонова Л.А. Фiнансовий аналiз суб'єктiв господарювання / Людмила Ана- толiївна Лахтiонова; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2007. – 387 с.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану під- приємства. [Текст] / В.О. Мец. – К.: Вища шк., 2005. – 246 с.

Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. Посбник. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш // К.: КНТЕУ, 2010. – 412 с.

Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

Організація і методика економічного аналізу: Навчальний посібник / Автори і уклад. Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 353 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 227 с.

Ловінська І.Г. Фінансова стійкість організацій як індикатор економічного потенціалу / І.Г. Ловінська //Фінанси, облік і аудит. – 2014. – Вип. 1 (23). – 252 с.

Роберт С. Хиггинс. Финансовый анализ. Инструменты для принятия бизнес- решений / Analysis for Financial Management. – М.: Вильямс, 2007. – 464 с.

Хачатрян В.В., Усова Л.С. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства / В.В. Хачатрян, Л.С. Усова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/ken-hachatryan-vv-usova-ls-faktori-schovplivayut-na-finansoviy-stan-pidpriemstva/.

Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. [Текст] / А.Д. Шеремет, Р.С.Сайфулин, Е.В. Ненашев. – М.: ИНФРА - М, 2005. – 301 с.

Savickaja, G. V. (2003). Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti. M.: INFRA-M,. 285 pp. [in Russian].

Artemenko, V.G., Anisimova, N.V. (2011). Jekonomicheskij analiz: uchebnoe posobie. M.: KNORUS. 288 pp. [in Russian].

Bocharov, V.V. (2009). Finansovyj analiz, SPb.: Piter, 2. 240 pp. [in Russian].

Grabovec'kyj, B.Je. (2009). Ekonomichnyj analiz: [navch. posib.]. K.: Centr uchbovoi' literatury. 256 pp. [in Ukrainian].

Boljuh, M. A, Burchevs'kyj, V. Z., Gorbatok, M. I. (2003). Ekonomichnyj analiz - Za red. akad. NANU, prof. Chumachenka, M. G. K.: KNEU, 540 pp. [in Ukrainian].

Boljuh, M. A., Burchevs'kyj, V. Z., Gorbatok, M. I. (2003). Ekonomichnyj analiz: Navch. Posibnyk. Za red. akad. NANU, prof. M. G. Chumachenka, K.: KNEU, 2. 556 pp. [in Ukrainian].

Kindrac'ka, G.I., Bilyk, M.S., Zagorodnij, A.G. (2008). Ekonomichnyj analiz: teorija i praktyka. K. : «Znannja». 428 pp. [in Ukrainian].

Kovalev, V.V. (2007). Upravlenie denezhnymi potokami, pribyl'ju i rentabel'nost'ju. M.: Prospekt, TK Velbi,. 336 [in Russian].

Lahtionova, L.A. (2007). Finansovyj analiz sub'jektiv gospodarjuvannja. Kyi'v. nac. ekon. un-t. 387 pp. [in Ukrainian].

Mec, V.O. (2005). Ekonomichnyj analiz finansovyh rezul'tativ ta finansovogo stanu pid- pryjemstva. K.: Vyshha shk., pp. [in Ukrainian].

Mnyh, Je.V., Barabash, N.S. (2010). Finansovyj analiz: navch. Posbnyk. K.: KNTEU. 412 pp. [in Ukrainian].

Moshens'kyj, S.Z., Olijnyk, O.V. (2007). Ekonomichnyj analiz: Pidruchnyk dlja studentiv ekonomichnyh special'nostej vyshhyh navchal'nyh zakladiv. [Za red. d.e.n., prof., Zasluzhenogo dijacha nauky i tehniky Ukrai'ny Butyncja, F.F.], Zhytomyr: PP “Ruta”,. 2. 704 pp. [in Ukrainian].

Andrjejeva, G.I., Andrjejeva, V.A. (2009). Organizacija i metodyka ekonomichnogo analizu: Navchal'nyj posibnyk. Sumy : DVNZ «UABS NBU»,. – 353 pp. [in Ukrainian].

Popovych, P. Ja. (2009). Ekonomichnyj analiz dijal'nosti sub’jektiv gospodarjuvannja. [Pidruchnyk]. Ternopil': Ekonomichna dumka,. – 227 pp. [in Ukrainian].

Lovins'ka, I.G. (2014). Finansova stijkist' organizacij jak indykator ekonomichnogo potencialu [Finansy, oblik i audit]. 1 (23). 252 pp. [in Ukrainian].

Robert, S. (2007). Hyggyns. Fynansovыj analyz. Ynstrumentы dlja prynjatyja byznes- reshenyj. [Analysis for Financial Management]. M.: Vyl'jams,. 464 pp. [in Russian].

Hachatrjan, V.V., Usova, L.S. Faktory, shho vplyvajut' na finansovyj stan pidpryjemstva [Elektronnyj resurs]. – Retrieved from: http://intkonf.org/ken-hachatryan-vv-usova-lsfaktori-schovplivayut-na-finansoviy-stan-pidpriemstva/. [in Ukrainian].

Sheremet, A.D., Sajfulyn, R.S, Nenashev, E.V. (2005). Metodyka finansovogo analizu., M.: YNFRA - M,. – 301 pp. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 288
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Норд, Г. Л. (2019). АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (147), 163-173. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/144
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС