МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТУ КОНЦЕСІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ- КОНЦЕСІОНЕРОМ

  • Н. І. Луцька Університет Короля Данила
Ключові слова: економічний аналіз, об’єкт концесії, підприємство-концесіонер, концесія, факторний аналіз, аналітичні процедури

Анотація

В статті здійснено обґрунтування завдань економічного аналізу основних засобів, оскільки основою формування будь-якої методики економічного аналізу є ідентифікація завдань щодо застосування аналітичних процедур до того чи іншого об’єкту управління. Здійснивши аналіз наукової літератури було визначено напрями здійснення економічного аналізу основних засобів, що використовуються концесіонером для реалізації суспільної послуги: оцінка руху основних засобів, які задіяні для реалізації суспільної послуги, шо реалізується на умовах договору концесії; оцінка стану необоротних активів (основних засобів) в розрізі об’єктів, які отриманні в концесію та об’єктів основних засобів, що є власністю підприємства концесіонера; оцінка ефективності використання основних засобів в цілому для реалізації суспільних послуг та в розрізі власних та отриманих в концесію об’єктів; факторний аналіз показників ефективності використання основних засобів підприємством-концесіонером. В процесі дослідження було встановлено, що основним завданням економічного аналізу використання необоротних в концесійній діяльності є оцінка ефективності використання основних засобів, яка здійснюється з використанням аналітичних показників: фондовіддача, фондомісткість та рентабельність. З метою оцінки зазначених показників в контексті кожного виду основних засобів запропоновано аналітичні процедури для оцінки фондоозброєності концесійної діяльності, для оцінки фондомісткості концесійної діяльності та оцінки рентабельності основних засобів. Запропоновані методичні рекомендації можуть використовуватися як внутрішніми аналітиками, так і залученими особами. Кожен з показників ефективності може бути проаналізований за методологією факторного аналізу, що полягатиме в наступному: розподіл середньорічної вартості основних засобів підприємства-концесіонера за факторами; факторами, що впливають на показники фондовіддачі та фондомісткості; факторний розподіл показника прибутку від реалізації суспільних послуг на основі концесії, для розрахунку аналітичного показника – рентабельності основних засобів.

Посилання

Багрій К.Л. Порівняльна характеристика методик проведення аналізу ефективності використання основних засобів у системі управління підприємством. Облік, аналіз, аудит. Випуск 1 (61). 2016. С. 191-200.

Бондар Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Бондар Н.М. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

Гнатенко Є.П. Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2016 Том 26. No 1. С. 99-105.

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Рудич А.І. Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект. Економічний аналіз: зб. наук. Праць. 2016. Том 26. No 1. С. 106-112.

Ізмайлова О.О. Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. 2011. Вип. 27(1). С. 215-218.

Селіванова Н.М., Ткаченко Ю.В., Попко Я.О. Особливості методики проведення аналізу основних засобів підприємства. URL: https://economics.opu.ua/files/science/ipreed/2016/98.pdf

Тарасюк Ю.В. Особливості аналізу використання основних засобів. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/421.pdf

Шарманська В.М., Вітюк В.В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/129.pdf

Юрчишена Л.В., Волинець С.М. Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=668

Bagrij, K.L. (2016). Porivnjal'na harakterystyka metodyk provedennja analizu efektyvnosti vykorystannja osnovnyh zasobiv u systemi upravlinnja pidpryjemstvom. [Comparative characteristics of the methods of analysis of the efficiency of use of fixed assets in the enterprise management system]. Oblik, analiz, audit–Accounting, analysis, audit, 1(61), 191-200 [in Ukrainian].

Bondar, N.M. (2004). Ekonomika pidpryjemstva : navch. Posib [Enterprise Economics]. Kyiv: Vydavnyctvo A.S.K [in Ukrainian].

Gnatenko, Je.P. (2016). Algorytm analizu osnovnyh vyrobnychyh zasobiv na pidpryjemstvi [An algorithm for analyzing fixed assets at an enterprise]. Ekonomichnyj analiz – Еconomic analysis, 26, 1, 99-105 [in Ukrainian].

Jegorova, O.V., Dorogan'-Pysarenko, L.O.& Rudych, A.I. (2016). Analiz vykorystannja osnovnyh zasobiv sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: galuzevyj aspect [Analysis of the use of fixed assets of agricultural enterprises: sectoral aspect]. Ekonomichnyj analiz – Еconomic analysis, 26, 106-112 [in Ukrainian].

Izmajlova, O.O. (2011). Metodychni aspekty analizu polipshennja osnovnyh zasobiv pidpryjemstva [Methodical aspects of the analysis of the improvement of fixed assets of the enterprise]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, 27(1), 215-218 [in Ukrainian].

Selivanova, N.M., Tkachenko, Ju.V. & Popko, Ja.O. Osoblyvosti metodyky provedennja analizu osnovnyh zasobiv pidpryjemstva [Features of the method of carrying out the analysis of fixed assets of the enterprise]. Retrieved from https://economics.opu.ua/files/science/ipreed/2016/98.pdf [in Ukrainian].

Tarasjuk Ju.V. Osoblyvosti analizu vykorystannja osnovnyh zasobiv [Features analysis of the use of fixed assets]. Retrieved from https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/421.pdf [in Ukrainian].

Sharmans'ka, V.M. & Vitjuk, V.V. Analiz zabezpechenosti pidprijemstva osnovnimi zasobami ta efektivnosti i'h vikoristannja [Analysis of the company's fixed assets and the efficiency of their use]. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/129.pdf

Jurchyshena L.V. & Volynec' S.M. Analiz efektyvnosti vykorystannja osnovnyh zasobiv na pidpryjemstvi [Analysis of the efficiency of the use of fixed assets at the enterprise]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=668 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Луцька, Н. І. (2019). МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТУ КОНЦЕСІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ- КОНЦЕСІОНЕРОМ. Економічний простір, (147), 140-150. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/142
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС