РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

  • Л. О. Павлова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: ринок праці, регіональний ринок праці, зайнятість, безробіття, оплата праці

Анотація

У статті систематизовано регіональні особливості ринку праці України протягом 1992-2018 років. Визначено, що у 1992-2011 роках спостерігалася структурна та організаційна розбалансованість, різний рівень навантажень на робочі місця. В Україні ринок праці формується та набуває власної структури, спостерігаються чіткі тенденції до поглиблення поділу ринку праці на первинний і вторинний ринки. Відповідно до специфіки регіонів, зберігаються і високі міжрегіональні відмінності у рівнях заробітної плати. Низька продуктивність праці призводить до невідповідності рівня оплати праці. Регіональні ринки праці України відрізняються за рівнем соціально-економічного розвитку регіонів, макроекономічними показниками впливу, що визначає диспропорції та проблеми в певному регіоні. Виявлено, що в процесі свого розвитку сільські ринки праці демонструють різні реакції через вплив макроекономічних та політичних факторів. Результатом є збільшення асиметрії та диференціації соціального розвитку регіонів та розподіл за рівнем конкурентоспроможності. Для різних трансформацій показників зареєстрованого рівня безробіття, продуктивності праці та процента економічної активності рівень безробіття статистично значуще не відрізняється в різних регіонах, симетрично реагуючи на інновації. Встановлено, що розвиток ринку праці в Україні в різні періоди відрізняється залежно від регіону, разом з тим реакція та негативні та позитивні шоки макроекономічних показників є симетричною, що зумовлює схожість регіональних ринків праці. Завдання дослідження полягає у визначенні особливостей регіональних ринків праці в Україні. У статті використано метод порівняльного аналізу, синтезу для систематизації та узагальнення розвитку ринку праці в різні часові періоди. Подальші дослідження будуть спрямовані на дослідження рівня впливу макроекономічних, політичних, соціально- демографічних чинників впливу на регіональні ринки праці в Україні з використанням економіко-математичних методів моделювання. Практичне значення полягає у систематизації проблематики розвитку регіональних ринків праці в Україні, визначенні ступеня впливу макроекономічних чинників на диференціацію, дисбаланс регіональних ринків праці.

Посилання

Вдовічен А. А. Особливості управління структурними дисбалансами регіональних ринків праці в умовах цивілізаційних змін. Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту. Економічні науки, 2016. Вип. I (61). C. 55-63.

Ворвинець Б. М. Особливості формування і функціонування регіонального ринку праці в умовах посилення інтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук. Чернігів, 2015. 22 с.

Губарь О. В. Ринок праці України: реалії, проблеми і перспективи розвитку. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2018. No 5 (17). С. 36-43.

Котикова О. І., Дерезюк І. А., Семененко А. О. Аналіз особливостей функціонування регіонального ринку праці в умовах Євроінтеграції. Науково-практичний журнал «Економіка і держава», 2018. No 2. С. 36 – 41.

Лук'яненко І. Г., Донкоглова, Т. О. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України. Ефективна економіка, 2018. No9. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/4.pdf

Оліскевич М. О. Асиметричність динаміки процесів на ринку праці: нелінійний економетричний аналіз. Актуальні проблеми економіки, 2015. No 2 (164), С. 427-436.

Основні показники ринку праці у 2010-2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (дата звернення 10.10.2019).

Поліщук Н. О., Лизунова О. М. Вплив соціальних складників регіональних ринків праці на ефективність діяльності сучасних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2017. No 2-2 (08). С. 74-80.

Статистичний збірник «Економічна активність населення України». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm

Стефанишин О. Б. Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах відкритої економіки. Журнал Європейської економіки. 2013. Том 12(3). С. 219-232.

Шинкарук, Л. В. Структурні трансформації підходи та методи їх дослідження. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 304 с.

Терон І. В. Особливості й типодинаміка ринків праці сільських територій. Центрально-український національний технічний університет, 2018. No 1(34), С. 141-149.

Фінагіна О. В., Захарова О. В., Скібська К. О. Теоретичні особливості та складники розвитку регіонального ринку праці. European Journal of Management, 2018. No 26 (1- 2). pp. 14-21.

Черба В. М., Сіліна І. С., Лінник А. О. Аналіз регіональних особливостей та диспропорцій ринку праці в Україні. Науково-практичний журнал «Економіка і держава», 2016. No 11. С. 62-66.

Vdovichen, A. A. (2016). Osoblyvosti upravlinnia strukturnymy dysbalansamy rehionalnykh rynkiv pratsi v umovakh tsyvilizatsiinykh zmin [Features of managing structural imbalances of regional labor markets in the conditions of civilizational changes] Ekonomichni nauky – Economic sciences. Bulletin of Chernivtsi Trade and Economic Institute. (I (61) issue), 55-63 [in Ukrainian].

Vorvynets, B. M. (2015). Osoblyvosti formuvannia i funktsionuvannia rehionalnoho rynku pratsi v umovakh posylennia intehratsii [Features of formation and functioning of the regional labor market in conditions of increased integration]. Extended abstract of candidate’s thesis. Chernihiv [in Ukrainian].

Hubar, O. V. (2018). Rynok pratsi Ukrainy: realii, problemy i perspektyvy rozvytku [Ukraine's labor market: realities, problems and prospects] International Journal of Innovative Technologies in Economy. 5 (17), 36-43 [in Ukrainian].

Kotykova, O. I., Dereziuk, I. A., Semenenko, A. O. (2018). Analiz osoblyvostei funktsionuvannia rehionalnoho rynku pratsi v umovakh Yevrointehratsii [Analysis of the features of functioning of the regional labor market in the context of European integration]. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Ekonomika i derzhava» – Scientific and practical journal "Economy and State", 2, 36 – 41 [in Ukrainian].

Lukianenko, I. H., Donkohlova, T. O. (2018). Empirychna otsinka protsesiv destabilizatsii na rynku pratsi Ukrainy [Empirical evaluation of destabilization processes in the Ukrainian labor market]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/4.pdf [in Ukrainian].

Oliskevych M. O. (2015). Asymetrychnist dynamiky protsesiv na rynku pratsi: neliniinyi ekonometrychnyi analiz [Asymmetric dynamics of labor market processes: nonlinear econometric analysis]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 2 (164), 427-436 [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky rynku pratsi u 2010-2018 rokakh [The main indicators of the labor market in 2010-2018] (n. d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm [in Ukrainian].

Polishchuk, N. O., Lyzunova, O. M. (2017). Vplyv sotsialnykh skladnykiv rehionalnykh rynkiv pratsi na efektyvnist diialnosti suchasnykh pidpryiemstv [Influence of social components of regional labor markets on the efficiency of modern enterprises.] Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii - Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 2-2 (08), 74-80 [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk «Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy». [Statistical collection «Economic activity of the population of Ukraine»]. (n. d.). www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm [in Ukrainian].

Stefanyshyn, O. B. (2013). Osoblyvosti rozvytku rehionalnykh rynkiv pratsi Ukrainy ta profesiino-kvalifikatsiinoi struktury liudskykh resursiv v umovakh vidkrytoi ekonomiky [Features of development of regional labor markets of Ukraine and professionalqualification structure of human resources in the conditions of open economy]. Zhurnal Yevropeiskoi ekonomiky – Journal of the European Economy. (Vols. 12(3)), 219-232 [in Ukrainian].

Shynkaruk, L. V. (2015). Strukturni transformatsii pidkhody ta metody yikh doslidzhennia [Structural transformations approaches and methods of their research]. L.V. Shynkaruk (Eds.), Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyi rozvytok: naukova dopovid – Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Controversies and Impact on Economic Development: Scientific Report; Kyiv: SI "IEFNAS of Ukraine" [in Ukrainian].

Teron, I. V. (2018). Osoblyvosti y typodynamika rynkiv pratsi silskykh terytorii [Features and typodynamics of rural labor markets]. Tsentralno-ukrainskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet – Central Ukrainian National Technical University, 1(34), 141-149 [in Ukrainian].

Finahina, O. V., Zakharova, O. V., Skibska, K. O. (2018). Teoretychni osoblyvosti ta skladnyky rozvytku rehionalnoho rynku pratsi [Theoretical features and components of regional labor market development]. European Journal of Management, 26 (1-2), 14-21 [in Ukrainian].

Cherba, V. M., Silina, I. S., Linnyk, A. O. (2016). Analiz rehionalnykh osoblyvostei ta dysproportsii rynku pratsi v Ukraini [Analysis of regional peculiarities and imbalances of the labor market in Ukraine]. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Ekonomika i derzhava» – Scientific and practical journal "Economy and State", 11, 62-66 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 359
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Павлова, Л. О. (2019). РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (147), 115-127. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/140
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ