СУТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

  • А. В. Крамаренко Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені ТарасаШевченка
Ключові слова: конкурентоспроможність, інновації, інноваційна економіка, Глобальний індекс конкурентоспроможності, національна інноваційна система, цифровізація економіки

Анотація

У сучасній світовій економіці інноваційний аспект стає важливим фактором підвищення конкурентоспроможності країни, розвитку конкурентоспроможних високотехнологічних галузей та обсягів виробництва. Зроблено узагальнення, що до факторів, які сприяють економічному успіху країни в глобальному середовищі відносяться: потужна національна інноваційна система, наявність ефективних внутрішніх та інституційних механізмів, а також зовнішніх інструментів для залучення країн до нової ери інноваційної економіки. Проаналізовано, що в умовах існування сучасного економічного ринку – постіндустріалізації і глобалізаційних процесах, класичні шаблони взаємовідносин у інноваційній сфері почали витіснятися глобальними мережевими структурами, які базуються на міжнародному науковому співробітництві і понятті відкритих інновацій. Це явище мережевості спостерігалось як всередині компаній, так і на міждержавному рівні і основними компонентами інноваційних взаємозв’язків є кластерні об’єднання і мережеві структури. Доведено, що мережеві об’єднання являють собою відкриті структури, які здатні до необмеженого розширення шляхом включення нових вузлів за умови здатності цих вузлів до комунікації в межах даної мережі, це означає, що вони мають аналогічні цінності чи виробничі задачі. Поява нових форм глобального регулювання, які здатні замінити форми і методи національного і державного управління у економіці тісно пов’язані з тенденцією до інтернаціоналізації економічних інноваційних процесів. Проаналізовано складові глобальної інноваційної мережі такі, як підсистеми – інноваційна, забезпечувальна, інвестиційна і комерційна. Розглянуто типологію інноваційних мереж і доведено, що двокомпонентне середовище є особливим фактором ефективного функціонування інноваційних мереж. Зроблено розбір класифікації елементів глобальних інноваційних мереж та проаналізовано ключові складові глобальних інноваційних мереж. Розглянуто інноваційну мережу, як сукупність взаємопов’язаних інститутів і виявлено, що в такому випадку центром мережі є заклади, що виробляють, посилюють і адаптують нові технології і нові знання.

Посилання

Brynjolfsson, Erik (1993). The productivity paradox of information technology. Communications of the ACM 36(12): 66-77.

Robert Solow, «We’d better watch out», New Your Times Book Review, July 12, 1987, page 36.

Green Paper on Innovation, page 4.

«Управління інноваційних мереж в економіці, заснованій на знаннях» Х.Ю. Булінгер, К. Аурнхамер, А. Томерінгер

Основы инновационного менеджмента, теория и практика. Учебное пособие под ред. П. Н. Завлина, А. К. Козанцева, Л. Э. Миндели. – М., Экономика 2000

Wealth from Knowledge: A Study of Innovation in Industry., J. Langrish. 1972

О. Юлдашева, А. Горид. Стратегии интеграции компаний // Новости Электротехники, 2008, No 4(52).

Бирюков А.В. Преимущества современных инновационных кластеров // ТДР. 2009. No 1. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-sovremennyh-innovatsionn.

Cluster Benchmarking in Poland – Edition 2014. General Report. Boguslaw Plawgo PhD. Warsaw 2014.

Ahrweiler, P. & Keane, M. T. (2013). Innovation networks. Mind& Society, 12, 73-90

Building regional innovation networks: The definition of an age business core process in a regional innovation system. Satu Pekkarinen & Vesa Harmaakorpi. p.401-413, published online 22 feb. 2011. https://doi.org/10.1080/00343400600725228

Галушкина М. Предприниматели на рынке идей // Эксперт. 2006. No 17. С. 48–52.

Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 496 с.

Смирнова Ю. В. Кластеры как фактор инновационного развития / Ю. В. Смирнова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. I. М.: РИОР, 2011. С. 42–45.

Титов Л.Ю. Принципы формирования инновационных сетей в реальном секторе экономики // Проблемы со- временной экономики. 2009. No 1(29).

Овчинников В. Переход к новому технологическому укладу мировой экономики // Экономические стратегии. 2011. No 7 – 8.

Васин В.А., Миндели Л.Э. Проблемы формирования и функционирования сетевых структур в сфере науки и инно- ваций // Инновационная экономика. 2009. No 10.

Краудсорсінг: як спільними зусиллями втілити ідею. Стаття від 25 серпня 2014 року. URL: https://inspired.com.ua/ideas/crowdsourcing/

Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: монографія / В.Є. Воротін. – К.: Вид-во У АДУ . – 2002. – 392 с.

Brynjolfsson, Erik (1993). The productivity paradox of information technology. Communications of the ACM 36(12): 66-77.

Robert Solow, «We’d better watch out», New Your Times Book Review, July 12, 1987, page 36.

Green Paper on Innovation, page 4.

H.U. Bulinger, К. Aurnhamer, А. Tomeringer «Upravlinnya innovatsiynih merez v economici, zasnnovanii na znannyah» [Regulation of innovation networks in economy based on knowledge]; [in Ukrainian]

Osnovi innovatsionnogo menedgmenta, teoriya i practica. Classbook on reduction P. N. Zavlina, А. К. Кozantseva, L. E. Mindeli. – М., Economic 2000 [Basic elements of innovation menedgement, theoretical and practical aspect]; [in Ukrainian]

J. Langrish ‘Wealth from Knowledge: A Study of Innovation in Industry’. 1972

О. Uldasheva, А. Gorid. Strategii integracii companii // Electronic news, 2008, № 4(52). [Strategic of company integration]; [in Ukrainian]

Birukov А.V. Preimushestva sovremennyh innovatsionnyh clasterov // TDR. 2009. № 1. – URL: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-sovremennyh-innovatsionn. [ Benefits of modern innovation clusters]; [in Russian]

Boguslaw Plawgo PhD. Cluster Benchmarking in Poland – Edition 2014. General Report. Warsaw 2014.

Ahrweiler, P. & Keane, M. T. (2013). Innovation networks. Mind& Society, 12, 73-90

Satu Pekkarinen & Vesa Harmaakorpi. Building regional innovation networks: The definition of an age business core process in a regional innovation system. p.401-413, published online 22 feb. 2011. https://doi.org/10.1080/00343400600725228

Galushkina М. Predprinnimateli na rinke idei // Ekspert. 2006. No 17. p. 48–52. [Entrepreneurs on the market of ideas]; [in Russian]

Porter М. Koncurencia. М.: Publishing house «Wil’ams», 2002. 496 p. [Competence]; [in Russian]

Smirnova U. V. Clustery kak factor innovatsionnogo razvitiya / Current issues of economics and management: international science conference materials. (Moscow, April 2011 y.). Т. I. М.: RIOR, 2011. p. 42–45. [Clusters as a factor of innovation development]; [in Russian]

Titov L.U. Principy formirovaniya innovatcionnyh setey v real’nom sectore economiki. // Problems of modern economy. 2009. No 1(29). [Main principles of innovation networks forming in real economy sector]; [in Russian].

Ovchinnikov V. Perehod k novomy technologicheskomy uklady mirovoi economiki. // Economic strategies. 2011. No 7 – 8. [Process of transferring to a new technological way of producind world economy]; [in Russian].

Vasin V.A., Mindeli L.E. Problemy formirovaniya i funktsionirovaniya setevih structur v sfere nauki i innovatsiy// Innovational economis. 2009. No 10. [Problems of forming and functioning of networks structure in the sphere of science and innovations]; [in Russian].

Kraudsorsing: yak spil’numu sulamu vtilutu ideu. 25 of august 2014 [Croudsoursing: how to bring the idea to life using the common help]; [in Ukrainian]. URL: https://inspired.com.ua/ideas/crowdsourcing/

Vorotin V.E. Makroeconomichne reguluvannya v umovah global’nuh transformaciy: monography / V.E. Vorotin. – К.: Publishing house U ADU . – 2002. – 392 p. [Macroeconomic regulations under conditions of transformations]; [in Ukrainian].

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Крамаренко, А. В. (2019). СУТЬ ТА СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ. Економічний простір, (147), 30-48. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/134
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ