СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МИТНОГО ПОСТАУДИТУ ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

  • О. М. Вакульчик Університет митної справи та фінансів
  • В. В. Фесенко Університет митної справи та фінансів
  • А. С. Чмара Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: митний контроль, митний пост-аудит, документальна перевірка, фіскальні органи, митниці, імпорт, експорт

Анотація

На відміну від попереднього та поточного видів контролю, митний контроль на основі проведення пост-аудиту дає змогу митним органам упевнитися в правильності й достовірності митної декларації на основі вивчення відповідних бухгалтерських записів, комерційних даних суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності вже після здійснення зовнішньоекономічної операції. Під час митного пост-аудиту досліджуються питання, які включають тарифну класифікацію; правильність нарахування митної вартості, розрахунку податків, визначення країни походження, нарахування транспортних витрат; правомірність застосування пільг, належність держави до митного союзу, тощо. У статті проаналізовано та узагальнено принципи та організаційні підходи до здійснення митного пост-аудиту імпортно-експортних операцій в Україні та у міжнародній практиці. Розглядається досвід митних органів Чеської Народної Республіки у здійсненні митного пост-аудиту. Розглянуто класифікацію видів митного контролю. Проаналізовано нормативно-правові документи, які використовуються для організації митного пост-аудиту. Наведено динаміку показників за результатами перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, проведених Державною фіскальною службою України за період 2015 – 2017 рр. Виявлено позитивні тенденції у зростанні обсягів донарахованих податків, але з’ясовано, що їх фактична сплата складає біля 1,3 % від донарахованої суми. Зростання показників діяльності контролюючих органів ДФС вдалося досягти завдяки: здійсненню ризикоорієнтовного підходу до відбору об’єктів перевірки; щоквартальному плануванню перевірок; підвищенню ефективності взаємодії та налагодженню обміну інформації з департаментами митного напрямку; підвищенню якості контрольно-перевірочної роботи; закінченню дії мораторію на проведення документальних перевірок підприємств з обсягом доходу до 20 млн. гривень (який діяв в 2015-2016 роках). Визначено основі напрямки вдосконалення стратегії вибіркового митного контролю в Україні, яка надасть можливість розв’язати суперечність між ефективним контролем, спрощеними митними процедурами і полегшенням міжнародної торгівлі, а саме: формування інформаційної бази даних про надійність і фактори ризику суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; впровадження інституту уповноважених економічних операторів; підсилення фінансової та адміністративної відповідальності підприємств за порушення митних правил; підвищення чисельності та кваліфікації митних аудиторів.

Посилання

Вступ України до СОТ від 5 лютого 2008 року [м. Женева] [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/wto.

Вакульчик О. М. Особливості організації та проведення зовнішнього контролю розрахунків за митними платежами підприємств суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / О. М. Вакульчик, О. О. Книшек, К. В. Йова // Механізм регулювання економіки. – 2010. – No 3. – Т. 1. – С. 107–121.

Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О.М. Вакульчик. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. - 208 с. – (Митна справа в Україні. Том 25).

Єдинак Т. С. Місце та значення митного постаудиту в системі фінансового контролю за зовнішньоекономічними операціями / Т. С. Єдинак // Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному етапі :матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23 листопада 2007 р. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2008. – С. 96–99.

Митний кодекс України, 2012 // Відомості Верховної Ради України. 2012. No 44-45, No 46-47, No 48. Ст. 227, ст.248, ст.552

Міжнародна конвенція про спрощення i гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973 [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/

International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (revised Kyoto Convention, 1973). [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx

Фінансові санкції. Електронний ресурс]. – Режим доступу https://pidruchniki.com/79326/pravo/finansovi_sanktsiyi

Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.kmu.gov.ua/ua

Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 – 2021 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ca5073b4-b369-4d8a-8fef-990d2a27d11e&title=UriadSkhvalivEksportnuStrategiiuUkrainiNaNaiblizhchi4-Roki

Митні прототипи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://elibrary.ru/item.asp?id=24837701

Матеріали Семінару CLDP з питань спрощення процедур торгівлі в Україні, 22-24 лютого 2017 року, м.Київ.

The Union Customs Code, adopted as Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of theCouncil [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu.

Vstup Ukrayiny do SOT [Entering of Ukraine is to WTO ]. (05. February 2008). Retrieved from https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/wto [in Geneva].

Vakulʹchyk O. M. (2010) Osoblyvosti orhanizatsiyi ta provedennya zovnishnʹoho kontrolyu rozrakhunkiv za mytnymy platezhamy pidpryyemstv subʺyektiv zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti / O. M. Vakulʹchyk, O. O. Knyshek, K. V. Yova // Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. [Features of organization and realization of external control of calculations after custom payments of enterprises of subjects of foreign economic activity], 3, 107-121 [in Ukrainian].

Formuvannya systemy mytnoho audytu v Ukrayini : monohrafiya; za zah. red. O.M. Vakulʹchyk. (2014). [Forming of the system of custom audit in Ukraine: monograph]. (pp.208). Khmelnytskyi: PP Melnik AA [in Ukrainian].

Yedynak T. S. Mistse ta znachennya mytnoho postaudytu v systemi finansovoho kontrolyu za zovnishnʹoekonomichnymy operatsiyamy (23 November 2017) [Place and value of the customs post in the system of financial control over foreign economic operations]. Customs policy and current issues of economic and customs security of Ukraine at the present stage: materials of the international scientific and practical conference. (pp. 96-99). Dnipro: Academy of Customs Service of Ukraine [in Ukrainian].

Mytnyy kodeks Ukrayiny [Customs Code of Ukraine]. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiya pro sproshchennya i harmonizatsiyu mytnykh protsedur (Kiot·sʹka konventsiya) [ International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention)]. (18.05.1973). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/ [in Ukrainian].

Mizhnarodna konventsiya pro sproshchennya ta harmonizatsiyu mytnykh protsedur [International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures]. (1973). Retrieved from http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new.aspx [in Koyoto].

Finansovi sanktsiyi [Financial sanctions]. Retrieved from https://pidruchniki.com/79326/pravo/finansovi_sanktsiyi [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku maloho ta serednʹoho pidpryyemnytstva v Ukrayini na period do 2020 roku [Strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua [in Ukrainian].

Eksportna stratehiya Ukrayiny: Dorozhnya karta stratehichnoho rozvytku torhivli [Ukraine's Export Strategy: Road Map for Strategic Trade Development]. (2017-2021). Retrieved from http://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ca5073b4-b369-4d8a8fef-990d2a27d11e&title=UriadSkhvalivEksportnuStrategiiuUkrainiNaNaiblizhchi4Roki [in Ukrainian].

Mytni prototypy [Custom prototypes]. Retrieved from https://elibrary.ru/item.asp?id=24837701 [in Ukrainian].

Materialy Seminaru CLDP z pytanʹ sproshchennya protsedur torhivli v Ukrayini [Materials of the CLDP Seminar on Trade Facilitation in Ukraine]. (22-24 February). Kyiv [in Ukrainian].

Mytnyy kodeks Soyuzu, pryynyatyy yak Rehlament (YES) № 952/2013 Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady [The Union Customs Code, adopted as Regulation (EU) № 952/2013 of the European Parliament and of theCouncil ]. Retrieved from https://ec.europa.eu [in Ukrainian].

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Вакульчик, О. М., Фесенко, В. В., & Чмара, А. С. (2019). СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МИТНОГО ПОСТАУДИТУ ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (147), 5-19. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/132
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ