АНАЛІЗ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

  • І.В. Городняк Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Ю.П. Гнатів Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: торгівля, роздрібна торгівля, товарооборот, індекс ділової впевненості, структура ринку, споживчий вибір

Анотація

У статті окреслено загальні тенденції на ринку роздрібної торгівлі України за останні декілька років. Розглянуто важливість торгівлі в економіці країни загалом та роль основних її видів у формуванні ВВП, здійсненні вибору підприємницької діяльності, впливу на споживчу поведінку. Описано суть торгівлі, функції роздрібних торговців зі сторони вигід та зручностей для виробників та покупців. Здійснено аналіз основних показників діяльності підприємств: рентабельність торговельної діяльності в Україні, індекс фізичного обсягу товарообороту, питома вага продовольчих і непродовольчих товарів та складові індикатора ділової впевненості в роздрібній торгівлі. Визначено основні питання, на основі яких будується індикатор ділової впевненості та проведено їхній аналіз. Визначено загальні тенденції розвитку галузі за сферами роздрібної торгівлі, вплив промисловості на роздрібну торгівлю, місце роздрібних підприємств серед діючого бізнесу України та розглянуто основні тенденції споживчого вибору в період воєнного стану, визначено лідерів ринку за різними показниками. Визначено вплив умов воєнного стану на зміну основних показників та тенденцій розвитку ринку в умовах сьогодення. Досліджено особливості функціонування ринку роздрібної торгівлі продовж трьох періодів: до пандемії, від покращення ситуації до початку війни, в умовах воєнного стану. Кожен з цих етапів має свої особливості. Найбільші загострення мають місце у воєнний період, коли частина населення потерпає від голоду, є проблеми з постачанням товарів, ускладнена робота усього бізнесу, споживачі схильні до економії та діють більш раціонально.

Посилання

Балджи М.Д., Однолько В.О. Економіка та організація торгівлі : навчальний посібник. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2021. 344 с.

Відновлення і трансформація роздрібної торгівлі під час війни. RAU Analytics. URL: https://rau.ua/novyni/torgovelni-merezhi-17-misjaciv/ (дата звернення: 24.09.2023)

Дослідження Kantar: як війна вплинула на українців і як діяти брендам. URL: https://retailers.ua/news/menedjment/13461-doslidjennya-kantar-yak-viyna-vplinula-na-spojivachiv-i-yak-diyati-brendam (дата звернення: 30.09.2023)

Зоріна О.І., Наумова О.Е., Сиволовська О.В., Боровська О.Г. Маркетингова політика розподілу : навч. посібник. Харків : УкрДАЗТ, 2013. 266 с.

Клієнт у пошуках щастя: як змінилася поведінка покупців за 17 місяців війни в різних сегментах рітейлу. URL: https://rau.ua/novyni/povedinka-pokupciv-17-misjaciv/ (дата звернення: 30.09.2023)

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 04.09.2023).

Роздрібні посередники у каналах розподілу товарів. URL: http://surl.li/ktvyb (дата звернення: 04.09.2023).

Топ рітейлерів за оборотом у 2022 році. RAU Analytics. URL: https://rau.ua/novyni/12-krashhih-kompanij/ (дата звернення: 24.09.2023)

ТОП-10 українських продуктових мереж за сумарною торговельною площею. RAU Analytics. URL: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/top-10-merezh-ploshheju-2/ (дата звернення: 30.09.2023)

Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/analytics/fop-record-2023 (дата звернення: 24.09.2023)

Food security key drivers. HungerMap. URL: https://static.hungermapdata.org/insight-reports/2023-09-30/global-conflict.pdf (дата звернення: 30.09.2023)

Baldzhy M.D., Odnolko V.O. (2021) Ekonomika ta orhanizatsiya torhivli: navchalnyy posibnyk [Economics and organization of trade: textbook]. Kyiv: FOP Hulyayeva V.M., p. 344. (in Ukrainian)

Vidnovlennya i transformatsiya rozdribnoyi torhivli pid chas viyny. RAU Analytics [Recovery and transformation of retail trade during the war. RAU Analytics]. Available at: https://rau.ua/novyni/torgovelni-merezhi-17-misjaciv/ (accessed 24 September 2023). (in Ukrainian)

Doslidzhennya Kantar: yak viyna vplynula na ukrayintsiv i yak diyaty brendam [Kantar research: how the war affected Ukrainians and how brands should act]. Available at: https://retailers.ua/news/menedjment/13461-doslidjennya-kantar-yak-viyna-vplinula-na-spojivachiv-i-yak-diyati-brendam (accessed 30 September 2023). (in Ukrainian)

Zorina O.I., Naumova O.E., Syvolovsʹka O.V., Borovsʹka O.H. (2013) Marketynhova polityka rozpodilu: navch. posibnyk [Distribution marketing policy: a study guide]. Kharkiv: UkrDAZT, p. 266. (in Ukrainian)

Kliyent u poshukakh shchastya: yak zminylasya povedinka pokuptsiv za 17 misyatsiv viyny v riznykh sehmentakh riteylu [The customer in search of happiness: how customer behavior has changed during the 17 months of war in various retail segments]. Available at: https://rau.ua/novyni/povedinka-pokupciv-17-misjaciv/ (accessed 30 September 2023). (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 4 September 2023). (in Ukrainian)

Rozdribni poserednyky u kanalakh rozpodilu tovariv [Retail intermediaries in the distribution channels of goods]. Available at: http://surl.li/ktvyb (accessed 4 September 2023). (in Ukrainian)

Top riteyleriv za oborotom u 2022 rotsi. RAU Analytics [Top retailers by turnover in 2022. RAU Analytics]. Available at: https://rau.ua/novyni/12-krashhih-kompanij/ (accessed 24 September 2023). (in Ukrainian)

TOP-10 ukrayinskykh produktovykh merezh za sumarnoyu torhovelnoyu ploshcheyu. RAU Analytics [TOP-10 Ukrainian grocery chains by total retail space. RAU Analytics]. Available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/top-10-merezh-ploshheju-2/ (accessed 30 September 2023). (in Ukrainian)

Ukrayintsi u chervni vidkryly rekordnu kilkist fopiv za ostanni try roky. Opendatabot [In June, Ukrainians opened a record number of FOPs in the last three years. Opendatabot]. Available at: https://opendatabot.ua/analytics/fop-record-2023 (accessed 24 September 2023). (in Ukrainian)

Food security key drivers. HungerMap. Available at: https://static.hungermapdata.org/insight-reports/2023-09-30/global-conflict.pdf (accessed 30 September 2023).

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Городняк, І., & Гнатів, Ю. (2023). АНАЛІЗ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Економічний простір, (187), 49-54. https://doi.org/10.32782/2224-6282/187-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають