ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: інновації, інвестиції, підприємство, потенціал, повоєнний період, Україна

Анотація

Обґрунтовано необхідність для українських підприємств конкретизації умов збереження та збільшення їх інноваційно-інвестиційного потенціалу, що має стати міцним підґрунтям для перспективного розвитку в повоєнний період. Проаналізовано основні тенденції, що спостерігаються в науковому полі України у сфері збереження та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу вітчизняних суб'єктів господарювання. Встановлено причини, які стимулюють керівництво підприємств до підвищення інноваційно-інвестиційного потенціалу. Наведено характеристику інноваційної та інвестиційної активності підприємств України. Проаналізовано законодавчо-нормативну базу, що регламентує інноваційну та інвестиційну активність підприємств в Україні. Запропоновано першочергові заходи, які будуть створювати сприятливі умови для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств в повоєнний період.

Посилання

Петрович Й.М., Новаківський І.І. Методологічне та інвестиційне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2022. Т. 6, № 1. С. 106–118.

Юдіна С.В., Галаганов В.О., Мажара О.Є. Методичні засади формування механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі управління потенціалом інвестиційного (інноваційного) розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. Вип. 5. С. 142–148.

Євдокимов Б.М., Бєлялов Т.Е., Приходько О.М., Нечипорук Н.В. Зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства на засадах управління економічною стійкістю. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2022. № 1. С. 40–52.

Майорова І.М. Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 2. С. 139–143.

Назаренко І.М. Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Агросвіт. 2020. № 22. С. 23–28.

Інноваційна діяльність підприємств. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. Київ, 2018. 178 с.

Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Рожкова Л.В., Коваленко О.В. Київ : УкрІНТЕІ, 2020. 46 с.

The Global Talent Competitiveness Index. URL: https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index

Крилов Д.В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Захарова О.В., Барбанова І.С. Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. №1 (33). С. 53–63.

Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2021. 368 с.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text

Захарова О.В., Барбанова І.С. Управлінські та технологічні аспекти розвитку інноваційних лідерів України. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми : Триторія, 2018. п. 2.2. С. 74–85.

Petrovych, Y.M., Novakivskyi, I.I. (2022). Methodological and investment support for the development of the innovative potential of industrial enterprises [Metodologhichne ta investycijne zabezpechennja rozvytku innovacijnogho potencialu promyslovykh pidpryjemstv]. Visnyk Nacionaljnogho universytetu "Ljvivsjka politekhnika". Serija: Problemy ekonomiky ta upravlinnja, 6 (1), 106–118.

Yudina, S.V., Galaganov, V.O., Mazhara, O.E. (2021). Methodological principles of the formation of the mechanism for ensuring the competitiveness of the enterprise on the basis of managing the potential of investment (innovative) development [Metodychni zasady formuvannja mekhanizmu zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstva na osnovi upravlinnja potencialom investycijnogho (innovacijnogho) rozvytku]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, 5, 142–148.

Evdokimov, B.M., Belyalov, T.E., Prykhodko, O.M., Nechiporuk, N.V. (2022). Growth of the enterprise's innovation and investment potential on the basis of economic sustainability management [Zrostannja innovacijno-investycijnogho potencialu pidpryjemstva na zasadakh upravlinnja ekonomichnoju stijkistju]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka". Serija: Ekonomichni nauky, 1, 40–52.

Mayorova, I.M. (2019). Investment and innovation potential of an industrial enterprise [Investycijno-innovacijnyj potencial promyslovogho pidpryjemstva]. Vcheni zapysky Tavrijsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni V.I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja, 30(69), 2, 139–143.

Nazarenko, I.M. (2020). Diagnostic and management aspects in the system of development of investment and innovation potential of the enterprise [Diaghnostychno-upravlinsjki aspekty v systemi rozvytku investycijno-innovacijnogho potencialu pidpryjemstva]. Aghrosvit, 22, 23–28.

Innovative activity of enterprises. (2023). Official website of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Scientific and innovative activity of Ukraine. (2018). Statistical collection. Kyiv.

Innovative activity in Ukraine in 2019: scientific and analytical report (2020). T.V. Pisarenko, T.K. Kvasha, Rozhkova L.V., Kovalenko O.V. Kyiv: UkrINTEI.

The Global Talent Competitiveness Index. (2023). https://www.insead.edu/global-talent-competitiveness-index.

Krylov, D. (2022). Analysis of rating assessment of innovative activity development in Ukraine [Analiz rejtynghovogho ocinjuvannja rozvytku innovacijnoji dijaljnosti v Ukrajini], Efektyvna ekonomika, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/10.pdf.

Financing sources of innovation activities of industrial enterprises. (2023). Official website of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Zakharova, O.V., Barbanova, I.S. (2019). Regulatory basis for activation of innovative development of the regions of Ukraine [Normatyvne pidgruntja aktyvizaciji innovacijnogho rozvytku reghioniv Ukrajiny]. Ekonomika i orghanizacija upravlinnja, 1 (33), 53–63.

Kirichenko, O.S. (2021). Investment and innovation support for the industry of Ukraine in the conditions of the Fourth Industrial Revolution. Kyiv: KROC University of Economics and Law.

Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period up to 2030. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

Zakharova, O.V., Barbanova, I.S. (2018). Managerial and technological aspects of the development of innovative leaders of Ukraine. Tools and methods of commercialization of innovative products. Sumy: Tritoria, 2.2.

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Манн, Р., & Махно, С. (2022). ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економічний простір, (182), 144-148. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-23
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ