РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: система внутрішнього контролю, метод комплайєнс, критерії, принципи, управління ризиками, звітність, підприємство, установа

Анотація

В статті визначено, що для забезпечення зниження різних видів ризиків втрат системи внутрішнього контролю все більше застосовують: хмарні технології (для швидкого аналізу даних та ідентифікації можливих порушень);роботизацію автоматизованих процесів (використання ботів для опрацювання певних робочих процесів та здійснення контролю з більшим високим рівнем за діяльністю підприємства; штучний інтелект (для перевірки значень, їх точності та узгодженості з іншими документами); безпілотні проекти (для перевірки якості та кількості активів у важкодоступних місцях, таких, як високі будівлі чи будівництво); блокчейни (розподілені книги криптографічно захищених транзакцій у мережі ланцюгів поставок, що дозволяють зменшити ризики несанкціонованого внесення змін до записів). Зроблено акцент, що метод комплайєнс дасть можливість провести оцінювання достатності встановлених способів, процедур контролю, використовуваних на підприємстві, або необхідність у змінах, однак безпомилковість цій системі внутрішнього контролю залишиться не оціненої пов'язаних з контролем окремих операцій. Представлений в більшій мірі умовний метод комплайєнс, що містить в собі вивчення наявності необхідних правил і відповідності системи внутрішнього контролю даними правилами, а саме факт знаходження помилки, обумовлюється необхідним досвідом і кваліфікацією тестующого, а також співвідношенням з кваліфікацією і досвідом експерта, який розробляє регламент. Такий підхід трудовитрат в зв'язку з необхідністю визначення критеріїв (показників) індивідуально для всіх суб'єктів контролю, відштовхуючись як від спрямованості, так і від масштабів цієї діяльності. Як підсумок, було запропоновано рекомендації щодо перспектив розвитку внутрішнього контролю на промислових підприємствах на основі всебічного управління ризиками та запровадження засобів діджиталізації.

Посилання

Абрамов Ю. А. Оперативное управление производством. М. : О-во “Знание”, 1991. 40 с.

Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія / Т. В. Фоміна, О. Б. Пугаченко / за ред. Г. М. Давидова. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 200 с.

Гуцайлюк З. В. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції : монографія. Тернопіль : Крок, 2013. 176 с.

Дікань Л. В. Голуб Ю. О. Синюгіна Н. В. Фінансовий контроль : теорія та методологія : монографія. Харків : ХНЕУ, 2009. 92 с.

Лоханова Н. О. Інформаційне забезпечення системи управління економічною стійкістю підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : Економічні науки. 2005. Вип. 7, Ч. II. С. 163–170.

Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 656 с.

Бардаш С. В. Контроль діяльності суб'єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія. Київ : КНТЕУ, 2008. 312 с.

Белобжецкий И. А. Финансово-хозяйственный контроль в управлении экономикой. М. : Финансы, 1979. 252 с.

Бабіч І. І., Приступа К. П. Оперативний контроль у сільському господарстві : організація і методика : монографія. Луцьк : Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. 274 с.

Белов С. С. Повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения на основе использования цифровых технологий. Цифровая экономика и Индустрия 4.0: новые вызовы: труды научно-практической конференции с международным участием. С. 260–265.

Белуха Н. Т. Теория финансово-хозяйственного контроля: учеб. Киев: Вища школа, 1990. 279 с.

Биренберг Б. М. Сущность общей функции контроля. Социалистический контроль : Методы и проблемы. Киев, 1985. 216 с.

Abramov Yu. A. (1991) Operational management of production. M.: "Knowledge" District, 40 p.

Internal control of material support processes in the enterprise management system: monograph / T. V. Fomina, O. B. Pugachenko / edited by H. M. Davydova. Kirovohrad: Imex-LTD, 2014. 200 p.

Gutsailyuk Z. V. (2013) Accounting and control in the market economy: elements of the concept: monograph. Ternopil: Krok, 176 p.

Dikan L. V. Golub Yu. O. Sinyugina N. V. (2009) Financial control: theory and methodology: monograph. Kharkiv: KhNEU, 92 p.

Lokhanova N. O. (2005) Information support of the management system of economic sustainability of enterprises. Scientific works of the Kirovohrad National Technical University: Economic Sciences. Issue 7, Part II. P. 163–170.

Bardash S. V. (2010) Economic control in Ukraine: a systematic approach: monograph. Kyiv: KNTEU, 656 p.

Bardash S. V. (2008) Control of business entities: hypotheses and versions of violations: monograph. Kyiv: KNTEU, 312 p.

Belobzhetsky I. A. (1979) Financial and economic control in economic management. M.: Finances, 252 p.

Babich I. I., Prystupa K. P. (2009) Operational control in agriculture: organization and methodology: monograph. Lutsk: Editorial and Publishing Department of National Technical University, 274 p.

Belov S.S. Increasing the competitiveness of domestic machine building based on the use of digital technologies. Digital economy and Industry 4.0: new challenges: works of scientific and practical conference with international participation. P. 260–265.

Belukha N. T. (1990) Theory of financial and economic control. Kyiv: Higher School, 279 p.

Birenberg B. M. (1985) The essence of the general control function. Socialist control: methods and problems. Kyiv, 216 p.

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Кудріна, О., Штика, Ю., & Саєнко, О. (2022). РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економічний простір, (182), 137-143. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-22
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ