ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Ключові слова: організаційно-економічний підхід, соціально-економічний розвиток освітньої сфери, локація техніко-технологічної підтримки, територіальна громада, соціальна інфраструктура

Анотація

У статті проаналізовано організаційно-економічні засади забезпечення умов надання освітніх послуг мешканцям населених пунктів незалежно від типу території та рівня економічного розвитку, окреслено шляхи підвищення рівня розвитку сфери освітніх послуг, забезпечення ефективного розподілу фінансових та інших ресурсів залежно від потреб тієї чи іншої громади. Обґрунтовано можливість вирішення питань доступності освіти та задоволення соціально-економічних потреб населення сільських та міських територій шляхом створення в межах територіальних громад локацій техніко-технологічної підтримки. Для відображення основних аспектів їх функціонування локацій та перспективи їх розвитку в умовах мінімізації витрат з місцевих бюджетів сформовано організаційно-економічну модель, яка відображає їх ресурсне забезпечення та функціональне призначення.

Посилання

Беновська Л. Соціальна інфраструктура територіальних громад: інтереси стейкхолдерів. Галицький економічний вісник. 2021. № 2. Том 69. С. 14–23.

Богуш Л. Соціальна інфраструктура об’єднаних громад України: підходи до розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9 (183). С. 172–183

Григор О.О., Пригодюк О.М. Ресурсне забезпечення розвитку соціальної інфраструктури регіону. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 50. С. 5–12.

Кльоба С.М. Економічна оцінка розвитку та конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 3. С. 27–36.

Кльоба С.М. Оцінка способів та інструментів підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області. Стратегія економічного розвитку України. 2019. Вип. 44. С. 81–90.

Кльоба Л.Г., Кльоба Т.Л., Кльоба С.М. Характеристика інструментів підвищення конкурентоспроможності територіальних громад. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 46–55.

Кравців В.С., Сторонянська І.З. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2020. 531 с.

Куценко В.І., Євтушенко Г.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення. Зайнятість та ринок праці : міжвідомчий наук. збірник. 1999. № 10. С. 136–145.

Подзізей О.О. Особливості формування конкурентоспроможності ОТГ на засадах сталого розвитку. Економічний форум. 2020. № 4. С. 72–77.

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 04.03. 2004 року № 1580-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 5. С. 986.

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 200. Офіційний вісник України. 2016. № 24. С. 50.

Шматковська Т.О., Подзізей О.О. Концептуальні засади підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Економічний форум. 2020. № 1.4. С. 77–85.

Benovska L. (2021) Sotsialna infrastruktura terytorialnykh hromad: interesy steikkholderiv [Social infrastructure of territorial communities: interests of stakeholders]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 69, no. 2, pp. 14–23.

Bohush L. (2016) Sotsialna infrastruktura obiednanykh hromad Ukrainy: pidkhody do rozvytku [Social infrastructure of united communities of Ukraine: approaches to development]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9 (183), pp. 172–183

Hryhor O.O., Pryhodiuk O.M. (2018) Resursne zabezpechennia rozvytku sotsialnoi infrastruktury rehionu [Resource support for the development of the social infrastructure of the region]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 50, pp. 5–12.

Kloba S.M. (2018) Ekonomichna otsinka rozvytku ta konkurentospromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad Lvivskoi oblasti [Economic assessment of development and competitiveness of united territorial communities of Lviv region]. Ekonomichnyi analiz, vol. 28, no. 3, рр. 27–36.

Kloba S.M. (2019) Otsinka sposobiv ta instrumentiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad Lvivskoi oblasti [Evaluation of methods and tools for increasing the competitiveness of united territorial communities of Lviv region]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 44, рр. 81–90.

Kloba L.H., Kloba T.L., Kloba S.M. (2022) Kharakterystyka instrumentiv pidvyshchennia konkurentospromozhnosti terytorialnykh hromad [Characteristics of tools for increasing the competitiveness of territorial communities]. Ekonomika ta derzhava, vol. 2, рр. 46–55.

Kravtsiv V.S., Storonianska I.Z. (2020) Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph]. Lviv: DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». (in Ukrainian)

Kutsenko V.I., Yevtushenko H.I. (1999) Liudskyi kapital yak faktor sotsialnoho zakhystu naselennia: problemy zmitsnennia [Human capital as a factor of social protection of the population: problems of strengthening]. Zainiatist ta rynok pratsi : mizhvidomchyi nauk. Zbirnyk, vol. 10, рр. 136–145.

Podzizei O.O. (2020) Osoblyvosti formuvannia konkurentospromozhnosti OTH na zasadakh staloho rozvytku [Peculiarities of formation of competitiveness of OTG on the basis of sustainable development]. Ekonomichnyi forum, vol. 4, рр. 72–77.

Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku malykh mist» № 1580-IV (2004, March 4) [On the approval of the National Program for the Development of Small Cities]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 5, р. 986.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Poriadku ta umov nadannia subventsii z derzhavnoho biudzhetu mistsevym biudzhetam na pidtrymku rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad» № 200 (2016, March 16) [On approval of the Procedure and conditions for providing subventions from the state budget to local budgets to support the development of united territorial communities]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 24, р. 50.

Shmatkovska T.O., Podzizei O.O. (2020) Kontseptualni zasady pidvyshchennia konkurentospromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad [Conceptual principles of increasing the competitiveness of united territorial communities]. Ekonomichnyi forum, vol. 1.4, р. 77–85.

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Білан, А. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ДОСТУПНОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ. Економічний простір, (182), 131-136. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-21
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ