РОЗПОДІЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. Ю. Широкопояс Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: заклади освіти, аналіз, видатки, зведений бюджет, джерела фінансування, фінансові ресурси

Анотація

В статті досліджено джерела фінансування закладів вищої освіти. Встановлено, що основним завданням видатків є забезпечення закладів вищої освіти їх основної діяльності. Для об’єктивної оцінки доцільності розподілу фінансових ресурсів було прослідковано тенденцію змін в чисельності закладів вищої освіти та аналіз бюджетних видатків на освіту. Аналіз показав, що більша частка всіх коштів припадає на видатки місцевих бюджетів. В статті здійснено аналіз кількості студентів закладів вищої освіти в залежності від джерел фінансування навчання. Дослідження показало, що існує пряма залежність між обсягами видатків та числом студентів які навчаються в закладах вищої освіти. Доцільно зауважити, що зменшення фінансування призводить не лише до скорочення кількості студентів але й сприяє закриттю закладів вищої освіти. Встановлено, що зменшення обсягів фінансування пов’язано безпосередньо залежить від змін фінансово-економічного стану економіки країни. Така ситуація дозволяє нам визначити, що лише бюджетного фінансування не достатньо на розвиток освітньої сфери та обумовлює необхідність пошуку альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів з метою сприяння розвитку закладів вищої освіти та всього освітнього простору в цілому. Дослідження чисельності студентів у ВНЗ III - IV рівнів акредитації залежно від джерел фінансування показало, що найбільша частка студентів навчається за кошти фізичних осіб. Наступним за рейтингом йде бюджетне фінансування, потім фінансування з місцевих бюджетів, найменше – фінансування за кошти органів державної влади, юридичних осіб. Аналіз статистичної інформації показав, що в протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення обсягів фінансових затрат на розвиток освіти в цілому та всіх закладів вищої освіти. В статті проаналізовано прийом студентів до закладів вищої освіти на початковий цикл за джерелами фінансування. Встановлено, що перегляд обсягів фінансування та перерозподіл фінансових потоків дозволить отримувати значну кількість якісного складу серед вступників до закладів вищої освіти, зупинить темпи скорочення чисельності студентів та кількості навчальних закладів.

Посилання

Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління. – 2006. – Т.9. No1. – С. 156–164.

Білінець М. Ю. Фінансування вищої освіти в Україні: сучасні тенденції, проблеми та перспективи. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/166.pdf

Видатки. URL: http://cost.ua/budget/expenditure/

Грей Ш. Налогово-бюджетная политика и экономический рост. Всемирный банк / Ш.Грей, Т. Лейн, А. Вароудакис/ URL:: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1182779443519/Fiscal_Policy_and_Economic_Growth_rus_090507.pdf

Касич А. О. Особливості фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу / А.О. Касич, В.А. Циган URL:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587

Кужелєв М.О. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення та оплати праці загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (електронне видання) – 2016. – Вип. 1.- С. 106-117.

Малишко В. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Малишко // Молодий вчений. – 2016. – No 2. – С. 64-67.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/

Статистичний бюлетень "Національні рахунки освіти в Україні". URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nro_bl.htm

Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm

Статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm

Тарасенко І.О. Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова – [Електронний режим] – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P2

Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, No 1, 2017 240 1DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image _file_name=PDF/Vknutd _2013_4_33.pdf

Aleksandrov, V. (2006). Osvitnja posluga: sut' ta modeli jakosti [Educational service: the essence and models of quality]. Osvita i upravlinnja – Education and management, Vols. 9, pp. 156–164.

Bilinec', M.Ju. Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: suchasni tendencii', problemy ta perspektyvy – [Financing Higher Education in Ukraine: Current Trends, Problems and Prospects]. Retrieved from http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/166.pdf [in Ukraine].

Vydatky [Costs]. cost.ua Retrieved from http://cost.ua/budget/expenditure/ [in Ukrainian].

Grej, Sh., Lejn, T. & Varoudakis, A. Nalogovo-bjudzhetnaja politika i jekonomicheskij rost. Vsemirnyj bank [Fiscal Policy and Economic Growth. World Bank]. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1182779443519/Fiscal_Policy_and_Economic_Growth_rus_090507.pdf [in Ukrainian].

Kasych, A. O. & Cygan, V. A. Osoblyvosti finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni ta inshyh krai'nah svitu [Features of financing higher education in Ukraine and other countries of the world]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587 [in Ukrainian].

Kuzheljev, M.O. & Zhytar, M.O. (2016). Problemy ta perspektyvy finansovogo zabezpechennja ta oplaty praci zagal'noosvitnih ta vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny [Problems and prospects of financial support and remuneration of secondary and higher educational establishments of Ukraine]. Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny – Proceedings of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 106-117 [in Ukrainian].

Malyshko, V.V. (2016). Finansuvannja vyshhoi' osvity v Ukrai'ni: problemy ta perspektyvy [Financing higher education in Ukraine: problems and prospects]. Molodyj vchenyj – Young scientist, 2, 64-67 [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine] ukrstat.gov.ua Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Statystychnyj bjuleten' "Nacional'ni rahunky osvity v Ukrai'ni" [National Education Accounts in Ukraine statistical bulletin] ukrstat.org Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nro_bl.htm [in Ukrainian].

Statystychnyj bjuleten' «Osnovni pokaznyky dijal'nosti vyshhyh navchal'nyh zakladiv Ukrai'ny» [Statistical bulletin “Main indicators of activity of higher educational establishments of Ukraine”.] ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_vnz_bl.htm [in Ukrainian].

Statystychnyj zbirnyk [Statistical collection]. ukrstat.gov.ua Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm [in Ukrainian].

Tarasenko,I.O.&Nefedova,T.M.(2017). Problemy finansuvannja vyshhoi' osvityv Ukrai'ni v konteksti zabepechennja konkurentospromozhnosti [Problems of financing higher education in Ukraine in the context of competitiveness]. Zbirnyk naukovyh prac' Universytetu derzhavnoi' fiskal'noi' sluzhby Ukrai'ny – Collection of Scientific Papers of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 240. Retrieved from http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknutd_2013_4_33.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Широкопояс, О. Ю. (2019). РОЗПОДІЛ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Економічний простір, (146), 176-192. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/130
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ