ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У НЕФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

  • О. В. Чумак ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Ключові слова: система збалансованих показників, нефінансові звіти, державні підприємства, економічна діяльність

Анотація

Метою статті є обґрунтування наукового підґрунтя формування системи збалансованих показників економічної діяльності державних підприємств у не фінансовій звітності. Для реалізації мети поставлено завдання визначити й узагальнити інструменти формування системи збалансованих показників для відображення їх у нефінансових звітах державних підприємств. Основою дослідження є системний підхід до пізнання державного регулювання й управління економічною діяльністю державних підприємств, а також методи логічного узагальнення й порівняння, синтезу й узагальнення, абстрактно- логічний. Визначено, що асиметрія інформації виникає в усіх сферах економічної діяльності та призводить до неефективних рішень. Тому, рекомендовано протидіяти асиметрії економічної інформації у державних підприємствах через оптимальну структуру розділів нефінансової звітності. На цій основі доцільно здійснювати формування й відображення у звітності інформативної збалансованої системи показників. Запропонована модель загальної концепції управління соціальною відповідальністю державних підприємств, яка містить індикатори економічної діяльності, що доцільно подавати у нефінансовій звітності для оцінки рівня функціональних та стратегічних напрямів. Це дозволить передбачати можливість секторальної галузевої кластеризації за окремими ознаками. Проведено узгодження збалансованих показників (вимірювання та оцінки ефективності діяльності за суттєвими аспектами) в розрізі їх проекцій із розділами нефінансових звітів за стандартом GRI. Це дозволить показувати у таких звітах інформацію за різними сферами діяльності підприємства. Акцентовано увагу на умови, яких варто дотримуватися державним підприємствам при побудові системи збалансованих показників. Практична цінність статті полягає у наданні рекомендацій щодо необхідності узгодження системи збалансованих показників діяльності зі звітами, у яких розкривається інформація про них. Наукова цінність полягає в обґрунтуванні концепції формування оптимальної системи збалансованих показників та їх узгодження у розділах не фінансових звітів державних підприємств.

Посилання

Агромакова Н. В., Гончарова С. Ю., Затейщикова О. О. Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства. Економіка та держава. No1. 2016. С. 44–48

Воробей В., Журовська І. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу ТОВ «Інжиніринг». Київ, 2010 С. 84 URL: http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Non-Financial_Reporting__UA_.pdf (дата звернення: 10.04.2019)

Ловінська Л. Г. Асиметрія інформації в глобалізованій економіці та шляхи її подолання. Фінанси України. No2(279). 2019. C. 20–42

Малярець Л. М., Штереверя А. В. Збалансована система показників в оцінці діяльності підприємства : монографія. Х. : ХНЕУ, 2008. 179 с.

Пан Л. В. Збалансована система показників (Balanced Scorecard – BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації. Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська Академія». Т. 21: Економічні науки НаУКМА; Редкол.: В. Брюховецький, та ін. К., 2003. С. 56–63

Сендзюк М.А., Науменко І. В. Моделі збалансованої системи показників і технологій їх підтримки. Проблеми економіки. 2014. No 2. С. 268–273

Тарасенко І. О. Формування збалансованої системи показників в контексті сталого розвитку підприємства. Проблеми економіки та управління. 2010.No 684. С. 254–260

GRI G4 Guidelines Part 2 Implementation manual Global Reporting Initiative. 05 August 2015. р. 269

Ahromakova N. V., Honcharova S. Yu., Zateishchykova O. O. (2016) Nefinansova zvitnist yak instrument informuvannia interesiv steikkholderiv sotsialno vidpovidalnoho pidpryiemstva. [Non-financial reporting as a tool for informing the interests of stakeholders of a socially responsible enterprise.]. Ekonomika ta derzhava. – Economy and the state. No1. S. 44–48

V orobei V ., Zhurovska I. (2010) Nefinansova zvitnist: instrument sotsialno vidpovidalnoho biznesu TOV «Inzhynirynh». [Non-financial reporting: an instrument of socially responsible business of Engineering LLC.]. Kyiv, S. 84 URL: http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Non-Financial_Reporting__UA_.pdf

Lovinska L. H. (2019) Asymetriia informatsii v hlobalizovanii ekonomitsi ta shliakhy yii podolannia. [Information asymmetry in a globalized economy and ways to overcome it.]. Finansy Ukrainy. – Finance of Ukraine. No2(279). C. 20–42

Maliarets L. M., Shtereveria A. V. (2008) Zbalansovana systema pokaznykiv v otsintsi diialnosti pidpryiemstva : monohrafiia. [Balanced scorecard in the evaluation of the enterprise: a monograph.]. Kh. : KhNEU,. 179 s.

Pan L. V. (2003) Zbalansovana systema pokaznykiv (Balanced Scorecard – BSc) yak instrument efektyvnoho upravlinnia stratehiieiu orhanizatsii. [Balanced Scorecard (BSc) as a tool for effective management of an organization's strategy.] Naukovi zapysky. – Proceedings. Natsionalnyi universytet "Kyievo-Mohylianska Akademiia". T. 21: Ekonomichni nauky NaUKMA; Redkol.: V. Briukhovetskyi, ta in. K., S. 56–63

Sendziuk M. A., Naumenko I. V. (2014) Modeli zbalansovanoi systemy pokaznykiv i tekhnolohii yikh pidtrymky. [Models of a balanced scorecard and technologies to support them.] Problemy ekonomiky. – Problems of economy. No 2. S. 268–273

Tarasenko I. O. (2010) Formuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv v konteksti staloho rozvytku pidpryiemstva. [Formation of a balanced scorecard in the context of sustainable enterprise development.] Problemy ekonomiky ta upravlinnia. – Problems of economy and management. No684. S. 254–260

GRI G4 Guidelines Part 2 Implementation manual Global Reporting Initiative. (2015) р. 269

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Чумак, О. В. (2019). ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У НЕФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ. Економічний простір, (146), 137-148. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/127
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС