УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • О. М. Сумець Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: державне підприємство, економічна діяльність, управління, алгоритм, стратегія

Анотація

Метою статті є обґрунтування методичного підходу до формування системи управління економічною діяльністю державних підприємств, спрямованої на забезпечення належного рівня їх ефективності й результативності господарювання. Стаття присвячена обґрунтуванню методичного підходу до формування системи управління економічною діяльністю державних підприємств. Вказана система спрямована на забезпечення належного рівня їхньої ефективності й результативності господарювання. У основу дослідження покладено використання системного підходу до пізнання взаємодії механізмів управління ефективністю здійснення економічної діяльності на державних підприємствах, а також методи логічного узагальнення й порівняння, синтезу й узагальнення, абстрактно-логічний під час побудови висновків. Розглянуто концепт економічної діяльності, специфіка якого має вплив дуалістичного характеру на загальний результат господарювання підприємств. Проаналізовано теоретичне підґрунтя забезпечення підприємствами максимальної ефективності. Розроблена евентуальна модель, що вказує на наявні зв’язки між ефективністю економічної і господарської діяльності підприємства. Складниками моделі є підсистеми підприємства (забезпечення, функціонування, планування і контролю). Ґрунтовно описано етапи процесу прийняття рішення про необхідність (доцільність) управління економічною діяльністю на підприємстві. Запропоновано алгоритм прийняття управлінського рішення про доцільність створення на підприємстві системи управління економічною діяльністю. Він включає у себе детальний аналіз концепції розвитку підприємства, формування чи коригування його загальної стратегії, визначення необхідності запровадження системи управління економічної діяльності на підприємстві та її реальні можливості щодо цього, обґрунтування доцільності створення системи управління економічної діяльності й ухвалення цього рішення на рівні вищого керівництва. Запропоновано алгоритм створення на підприємствах системи управління економічною діяльністю. Алгоритм включає у себе низку дій від перегляду або формулювання місії і мети підприємства до вибору методичного інструментарію забезпечення розвитку економічної діяльності у межах підприємства та оцінки системи управління економічної діяльності та формування висновку про ефективність її здійснення.

Посилання

Ващенко А. А. Ефективність виробничо-господарської діяльності в механізмі управління промисловими підприємствами. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2014. No. 1. С. 80-87.

Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010 – [Чинний від 2012–01–01]. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.42130.1&nobreak=1 (дата звернення: 17.07.2019).

Космідайло І. В. Методичні питання оцінки ефективності управління державними підприємствами. Інвестиції: практика та досвід. 2010. No 21. С. 28–29.

Кравченко М. О. Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. No 12. С. 51-57.

Лігоненко Л. О. Концептуальні засади економічного управління підприємством. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. No 3. С. 5-17.

Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 No 253. Дата оновлення: 22.10.2015. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=09TDL10DCF (дата звернення: 17.07.2019).

Фролова Л. В., Алєксєєва Н. І. Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. No 2 (15). С. 234-243.

Цюцюра С. В., Криворучко О. В., Цюцюра М. І. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Управління розвитком складних систем. 2012. Вип. 9. С. 50–58.

Vashchenko, A. A. (2014). Efektyvnist vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti v mekhanizmi upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy [Efficiency of production and economic activity in the mechanism of management of industrial enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 1, 80-87 [in Ukrainian].

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009:2010. [Classification of economic activities: DK 009:2010]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-103.

Kosmidailo, I. V. (2010). Metodychni pytannia otsinky efektyvnosti upravlinnia derzhavnymy pidpryiemstvamy [Methodical questions of estimation of efficiency of management of the state enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 21, 28–29 [in Ukrainian].

Kravchenko, M. O. (2015). Problemy i napriamy pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv derzhavnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Problems and directions of increase of efficiency of activity of the enterprises of public sector of economy of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 12, 51-57 [in Ukrainian].

Lihonenko, L. O. (2013). Kontseptualni zasady ekonomichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Conceptual principles of economic management of the enterprise]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 5-17 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii zastosuvannia kryteriiv vyznachennia efektyvnosti upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti [Approval of Methodological Recommendations for the Application of Criteria for Determining the Effectiveness of State Property Management] No 253 (15.03.2013). Retrieved from http://consultant.parus.ua/?doc=09TDL10DCF

Frolova, L. V., Alieksieieva, N. I. (2013). Udoskonalennia mekhanizmu realizatsii upravlinskykh rishen na pidpryiemstvi [Improvement of the mechanism of implementation of management decisions at the enterprise]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku – European vector of economic development, 2(15), 234-243 [in Ukrainian].

Tsiutsiura, S. V., Kryvoruchko, O. V., Tsiutsiura, M. I. (2012). Teoretychni osnovy ta sutnist upravlinskykh rishen. Modeli pryiniattia upravlinskykh rishen [Theoretical basis and essence of management decisions. Models of managerial decision-making]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Management of complex systems development, 9, 50–58 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Сумець, О. М. (2019). УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (146), 125-136. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/126
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС