ВПЛИВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ

  • С.Г. Суворова Північноукраїнський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0001-7089-2524
  • Ю.М. Карпенко ПП «ВКФ «Платінум» https://orcid.org/0000-0003-3117-2174
Ключові слова: цифровий маркетинг, бізнес, діяльність, конкурентоспроможність, маркетингові інструменти

Анотація

Метою статті є висвітлення особливостей впливу цифрового маркетингу на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу з позиції практичного аспекту. Визначено, що цифровий маркетинг у контексті підвищення конкурентоспроможності бізнесу становить собою новий етап у розвитку маркетингової діяльності через глобальну цифрову трансформацію і зміни в бізнес-середовищі. Визначено, що цифровий маркетинг створює суттєвий вплив на підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу. Виявлено, що основним критерієм підвищення конкурентоспроможності суб’єктів вітчизняного бізнесу, які використовують інструменти цифрового маркетингу, є вдосконалення системи менеджменту та налагодження зворотного зв’язку між ними та клієнтами. Визначено, що ефективними інструментами цифрового маркетингу, які використовуються для підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу є контент-маркетинг, пошукова оптимізація, маркетинг у пошукових системах, маркетинг у соціальних мережах, партнерський та впливовий маркетинг, електронний та мобільний маркетинг та інші інструменти цифрового маркетингу.

Посилання

Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 2 (1). С. 55–73.

Вдовічена О.Г., Дюгованець О.М., Чернова І.В. Digital-маркетинг як інструмент ефективності та конкурентоспроможності сучасного бізнесу: особливості та перспективи впровадження в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 2. С. 81–87.

Рубан В.В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Випуск 2 (2), 08. С. 20–25.

Витвицька О.М., Суворова С.Г., Корюгін А.В. Вплив цифрового маркетингу на розвиток підприємства в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1518/1460

Білик В.В., Сергієнко О.А., Крупенна І.А. Інструменти цифрового маркетингу в умовах трансформації комунікацій сучасної організації. Науковий вісник Чернівецького університету. 2020. Випуск 825. С. 33–40.

Братко О.С., Саламон І.Р. Використання цифрових технологій для просування продукції на міжнародних ринках. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10289

Top 9 Advantages of Digital Marketing: Global, Local and More. URL: https://www.simplilearn.com/digital-marketing-benefits-article

Гуменна О.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2016. Том 185. С. 48–53.

Kovaljchuk S.V., Kovinjko O.M., Lisovsjkyj I.V. (2018) Rolj cyfrovogho marketynghu v aktyvizaciji mizhnarodnoji biznes-dijaljnosti pidpryjemstv [The role of digital marketing in the activation of international business activities of enterprises]. Marketyngh i cyfrovi tekhnologhiji, № 2 (1), pp. 55–73.

Vdovichena O.Gh., Djughovanecj O.M., Chernova I.V. (2022) Digital-marketyngh jak instrument efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti suchasnogho biznesu: osoblyvosti ta perspektyvy vprovadzhennja v Ukrajini [Digital marketing as a tool of efficiency and competitiveness of modern business: features and prospects of implementation in Ukraine]. Investyciji: praktyka ta dosvid, № 2, pp. 81–87.

Ruban V.V. (2017) Cyfrovyj marketyngh: rolj ta osoblyvosti vykorystannja [Digital marketing: role and features of use]. Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji, № 2(2), 08, pp. 20–25.

Vytvycjka O.M., Suvorova S.Gh., Korjughin A.V. (2022) Vplyv cyfrovogho marketynghu na rozvytok pidpryjemstva v umovakh vijny [The influence of digital marketing on the development of the enterprise in the conditions of war]. Ekonomika ta suspiljstvo, № 40. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1518/1460

Bilyk V.V., Serghijenko O.A., Krupenna I.A. (2020) Instrumenty cyfrovogho marketynghu v umovakh transformaciji komunikacij suchasnoji orghanizaciji [Tools of digital marketing in the conditions of transformation of communications of a modern organization]. Naukovyj visnyk Chernivecjkogho universytetu, № 825, pp. 33–40.

Bratko O.S., Salamon I.R. Vykorystannja cyfrovykh tekhnologhij dlja prosuvannja produkciji na mizhnarodnykh rynkakh [Use of digital technologies to promote products on international markets]. Efektyvna ekonomika, № 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10289

Top 9 Advantages of Digital Marketing: Global, Local and More. Available at: https://www.simplilearn.com/digital-marketing-benefits-article

Ghumenna O.V. (2016) Suchasni instrumenty cyfrovogho marketynghu v systemi integhrovanykh marketynghovykh komunikacij [Modern tools of digital marketing in the system of integrated marketing communications]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky, № 185, pp. 48–53.

Переглядів статті: 292
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Суворова, С., & Карпенко, Ю. (2023). ВПЛИВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ. Економічний простір, (184), 164-168. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-29
Розділ
МАРКЕТИНГ