ОФІСНІ ВИТРАТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ

Ключові слова: бухгалтерський облік, офісні витрати, адміністративні витрати, основні засоби, облікова політика

Анотація

Термін «офіс» вже доволі давно став однією з найбільш розповсюджених характеристик економіки 21 століття. Офіси мають усі – від будівельної організації до рекламної компанії, від величезного заводу з тисячами працівників до невеличкої фірми, на якій заледве налічується десять працівників. Функціонування офісу – це так чи інакше витрати, причому дуже різноманітні, що зумовлює певні їх облікові особливості. В статті виявлено і висвітлено особливості конкретних офісних витрат, які необхідно враховувати при формуванні облікової політики, що дозволить сформувати досить раціональну облікову систему. Дані особливості полягають: в специфіці нормативного регулювання, значній питомій вазі офісних витрат в загальних витратах, різноманітності зазначених витрат, особливих підходах до їх кваліфікації. Зазначено, що будівлю офісу можна обліковувати як один об'єкт основних засобів, або як сукупність окремих об'єктів основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів. Підкреслено, що будівлю офісу обліково поділити на декілька об'єктів можна й у процесі її експлуатації. Щодо офісної канцелярії, то тут порядок відображення витрат на її придбання в бухгалтерському обліку залежить від терміну її експлуатації.

Посилання

Chatfield, M., Vangermeersch, R. The History of Accounting: An International Encyclopedia. New York & London : Garland Publishing, Inc., 1996. 656 p.

Church, A. H. The Proper Distribution of Expense Burden. New York :The Engineering Magazine, 1908. 116 p.

Clark, J.M. Studies in Economics of Overhead Costs. Chicago : Universityof Chicago Press, 1923. 502 p.

Cooper, R. and Kaplan, R.S. (1988) Measure Costs Right: Make the Right Decisions. Harvard Business Review, № 66, р. 96–103.

Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. Organization of a strategic management accounting in an innovative economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020. Volume 24, Issue 5. P. 1–7. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17632.

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Козіцька Н.О. Оцінка результативності управлінського обліку, аналізу та контролю витрат. Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: problems, trends, prospects : collective monograph. SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2016. Р. 18–27. URL: http://ecofin.at.ua/monografy_Ireland_2016.pdf#page=18.

Гавриленко, Н. В., Грищенко О. В. Постановка обліку на вітчизняних малих і середніх підприємствах: організаційно-управлінський аспект. Introduction of accounting at small and medium enterprises in Ukrainian: organizational and managerial aspects. Development strategy of science and education : Collection of scientific articles. Fidelite editions: Namur, Belgique, 2017. P. 179–182. URI: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6302.

Козіцька, Н., Гавриленко Н. Управлінський облік та внутрішньогосподарський контроль виробничих процесів. Management Accounting and Internal Economic Monitoring of Production Processes. Cambridge Journal of Education and Science. Cambridge University Press, 2015. № 2 (14), Vol. V. С. 321–328. URI: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6300.

Буга, Н. Ю., Гавриленко Н. В. До и после 1 апреля 2011 года: бухгалтерский и налоговый учет. Бізнес Інформ. 2011. № 10. С. 103–106. URI: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6299/.

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В., Козіцька Н.О. Oснoвні прoблeми функціoнувaння систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників у стрaтeгічнoму кoнтрoлінгу. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 5. С. 13–20. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4691.

Податковий кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 28.03.2023).

Havrilenko N. (2015) Methodical approaches to the development of enterprise forecast reporting as a basis for evaluating innovative activity. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension : сollective monograph . Nürnberg, Deutschland : Verlag SWG imex GmbH, pp. 21–27. URL: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5450.

Martynovych Nataly, Boichenko Elina, Vivchar Oksana, Myskova Nataliia, Popovych, Oksana, Kasianenko Oksana. Formation of Educational Level of the Population of Ukraine in the Conditions of Formation of Information Society. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Volume-9 Issue-1, 2019. Р. 6406–6410. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.A2205.109119.

Гавриленко, Н. В., Швед, В. Ю. Податково-облікові ризики витрат на маркетинг. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф."Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток": до 90-річчя заснування ХНТУСГ. Харків : ХНТУСГ, 2020. С. 53–56. URI: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4688.

Chatfield, M., Vangermeersch, R. (1996) The History of Accounting: An International Encyclopedia. New York & London: Garland Publishing, Inc., 684 p.

Church, A. H. (1908) The Proper Distribution of Expense Burden. New York: The Engineering Magazine, 116 p.

Clark, J.M. (1923) Studies in Economics of Overhead Costs. Chicago: University of Chicago Press, 502 p.

Cooper, R. and Kaplan, R.S. (1988) Measure Costs Right: Make the Right Decisions. Harvard Business Review, no. 66, рр. 96–103.

Grinko A., Havrylenko N., Kostash T., Plekan M., Breus S. (2020) Organization of a strategic management account¬ing in an innovative economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 24, issue 5, рp. 1–7. Available at: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17632

Havrylenko, N.V., Hryshchenko, O.V., Kozitska, N.O. (2016) Otsinka rezultatyvnosti upravlinskoho obliku, analizu ta kontroliu vytrat. Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: problems, trends, prospects: collective monograph. SAUL Publish¬ing Ltd. Dublin, Ireland, pp. 18–27. Available at: http://ecofin.at.ua/monografy_Ireland_2016.pdf#page=18

Havrylenko, N.V., Hryshchenko, O.V. (2017) Introduction of accounting at small and medium enterprises in Ukrainian: orga¬nizational and managerial aspects. Development strategy of science and education: Collection of scientific articles. Fidelite editions: Namur, Belgique, рр. 179–182. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6302

Kozitska, N., Havrilenko, N. (2015) Management accounting and internal economic of Production processes. Cambridge journal of education and science. Cambridge University Press, vol. 2 (14), рр. 321–329. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/ handle/123456789/6300.

Buha, N.Yu., Havrylenko, N.V. (2011) Do y posle 1 aprelia 2011 hoda: bukhhalterskyi y nalohovыi uchet [Before and after April 1, 2011: accounting and tax accounting]. Business Inform, pp. 103–106. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/ 123456789/6299/

Havrylenko, N., Hryshchenko, O., Kozitska, N. (2020) Osnovni problemy funktsionuvannia systemy zbalansovanyx poka¬znykiv u stratehichnomu kontrolinhu [The main problems of functioning of the system of balanced indicators in strategic control¬ling]. Ekonomika. Finansy. Pravo [Economy. Finances. Right], no. 5, pp. 13–20. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/ 123456789/4691

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 no. 2755-IV (zi zminamy i dopovnenyamy). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17#Text (accessed 18 October 2021).

Havrilenko, N. (2015) Methodical approaches to the development of enterprise forecast reporting as a basis for evaluating innovative activity. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension: сollective monograph. Nürnberg, Deutschland: Verlag SWG imex GmbH, pp. 21–27. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5450

Martynovych Nataly, Boichenko Elina, Vivchar Oksana, Myskova Nataliia, Popovych, Oksana, Kasianenko Oksana (2019) For¬mation of Educational Level of the Population of Ukraine in the Conditions of Formation of Information Society. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), vol. 9, issue 1, рр. 6406–6410. DOI: https://doi.org/10.35940/ijeat.A2205.109119

Havrylenko, N., Shved, V. (2020) Podatkovo-oblikovi ryzyky vytrat na marketynh [Tax and accounting risks of marketing expenses]: Materials of the II International science and practice conference "Modern marketing: strategic management and innovative development": to the 90th anniversary of its foundation, pp. 53–56. Available at: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4688

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Гавриленко, Н. (2023). ОФІСНІ ВИТРАТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ. Економічний простір, (184), 153-157. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-27
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ